XXXIII. OTDK

A XXXIII. OTDK-ról a legfontosabb tudnivalók, információk az OTDT honlapján érhetők el.

 

A dolgozatok formai követelményei

(a részletes szabályokat ld. az egyes szekciók felhívásaiban!)

1. Humántudományi Szekció

A dolgozatok terjedelme minimum 40.000, maximum 90.000 leütés(karakter szóközzel) lehet, amibe a (láb)jegyzetek, a tartalom és irodalomjegyzék is beleszámít, a mellékletek viszont ezen kívül értendők. Formai követelmények: Times New Roman CE betűtípus, 12-es betűméret (jegyzetek Times 10-essel), 1,5-ös sorköz. A dolgozat magyar vagy idegen nyelven adható be.
A dolgozatot az OTDT online rendszerébe kell feltölteni.
A feltöltött pályamunkán kizárólag a cím és a jelige szerepelhet, a file nevét az online rendszer automatikusan generálja.
(Kérjük, hogy a pályamunkában ne szerepeljen köszönetnyilvánítás vagy bármilyen egyéb adat, ami a dolgozatot beazonosíthatóvá teheti.)
A pályamunkát nem kell előre papír alapon benyújtani.
A pályamunka egy példányát (bekötve, befűzve) a hallgatónak magával kell vinni a konferenciára 2017 áprilisában, és a tagozati ülésen a bírálóknak átadni.

 

2. Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekció


A pályamunka formai követelménye: 2,5 cm margó, 12 pt betűméret, Times New Roman betűtípus, 1,5-ös sortáv. A dolgozat terjedelmi követelménye minimum 30 oldal. A pályamunka tartalmi részének (törzsszöveg) terjedelme nem haladhatja meg a 60 oldalt, a teljes terjedelem pedig – irodalomjegyzékkel, mellékletekkel, hivatkozásokkal, függelékkel – a 100 oldalt. A pályamunkában szereplő ábrákat és táblázatokat számozni kell, és a szövegben ennek megfelelően kell hivatkozni rájuk.
Felhívjuk a hallgatók figyelmét, hogy az anonimitás nem kötelező, az azonosításukra alkalmas adat (név, intézmény, témavezető, stb.) szerepelhet a pályamunka címoldalán.
A hivatkozások és az irodalomjegyzék formátumának a Magyar Pedagógia által alkalmazott APA hivatkozási stílust kell követni, erről részletes tájékoztatás található a Magyar Pedagógia honlapján a Magyar Pedagógia publikációs stílusa menüponton belül a Hivatkozások cím alatt, amely az alábbi linken keresztül elérhető:
http://www.magyarpedagogia.hu/?pid=50
A TDK-pályamunkát és a rezümét az OTDT online rendszerébe kell feltölteni, postai úton nem kell a nevezésekkel megküldeni. Az OTDK-ra a pályamunka egy nyomtatott példányát szükséges elvinni, amelyet a rendezvény után a zsűri visszaszolgáltat.

 

3. Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szekció

Címoldal: a szerző(k) nevét, szakját és képzési szintjét, a TDK-pályamunka címét, a küldő intézmény nevét, továbbá a témavezető(k) nevét, tudományos fokozatát és beosztását kell feltüntetni.
A pályamunka terjedelme: A pályamunka tartalmi részének terjedelme javasolt 30-50 oldal, de 60 oldalnál több ne legyen. Amennyiben a kutatási téma és a tudományág indokolja, lehet 30 oldalnál rövidebb a pályamunka. A pályamunka teljes terjedelme irodalomjegyzékkel, mellékletekkel, fényképekkel, hivatkozásokkal, függelékkel legfeljebb 100 oldal lehet. A pályamunkában szereplő ábrákat és táblázatokat számozni kell, és a szövegben ennek megfelelően kell hivatkozni rájuk. A pályamunkában szerepeljen tartalomjegyzék, amely a dolgozat főbb felépítését tartalmazza oldalszámokkal együtt.
Betűtípus, oldalbeállítás:
A betűtípusra és oldalbeállításra vonatkozó alábbi paraméterek csak ajánlások, amennyiben a tudományterületi sajátosságok indokolják, azoktól el lehet térni.
Betűtípus: Times New Roman (szakmaspecifikusan más betűtípus is lehetséges: pl. matematikai képletek esetén)
Betűméret: 12-es betűméret
Sortáv: 1,5
Margó: 2,5 cm (minden oldalon)

 

4. Társadalomtudományi Szekció

 A pályamunkákkal szemben támasztott formai követelmények
(1) Általános formai követelmények:
a) A margók mérete egységesen 2,5 cm.
b) A betűk mérete és típusa: 12-es méret, Times New Roman betűtípus.
c) A sortávolság: másfeles.
d) Az irodalomjegyzékben, a táblázatokban és a mellékletekben 10-es betűtípus és 1-es sortáv is használható.
e) Az ábrákat és táblázatokat számozni kell, és a szövegben ennek megfelelően kell hivatkozni rájuk.
f) A hivatkozások formátuma feleljen meg a szakmai sztenderdeknek (pl. Harvard-rendszer).

(2) A dolgozat egésze legfeljebb 60 oldalt tartalmazhat. Ebből a tartalmi – azaz a címlap, a tartalomjegyzék, az irodalomjegyzék és a melléklet(ek) nélkül értendő – rész legalább 20, legfeljebb 40 oldal. A nem tartalmi rész terjedelme legfeljebb 20 oldal.

(3) A dolgozat címlapján csak a dolgozat címe, a jelige és a dolgozat lezárásának dátuma
szerepelhet. A cím és a jelige kötelező. A jelige három betűből és három számból álljon (például: ARE 851). A jelige legyen véletlenszerű (ne legyen a következő formátumú: AAA 111).

 

A pályamunkák és rezümék formai követelményeit összefoglaló táblázat itt érhető el.

x