XXXIV. OTDK

Az Országos Tudományos Diákköri Konferencián indulók számára fontos tudnivalók:

Honlap: www.otdk.hu

E-mail: otdt.titkarsag@emmi.gov.hu

Telefon: +36 (1) 896-6064

Postai cím:
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal, OTDT Titkárság
1438 Budapest, Pf. 438


A bölcsészhallgatók számára szóba jöhető szekciók

1. Humán Tudományi Szekció:

otdk.hu/media/uploads/XXXIVOTDKhumanfelhivas.pdf

tagozatok: magyar nyelv és irodalom, összehasonlító irodalom, irodalomelmélet, fordítástudomány, általános és elméleti nyelvészeti tárgyak, idegen nyelvek és irodalom, művészettörténet, történelem, ókortudomány–klasszika-filológia, orientalisztika, néprajz, régészet, színháztudomány és vizuális kultúra

ELTE BTK, 2019. április 24–26.

Nevezési határidő: 2019. január 9.

Az ELTE honlapján is elérhető: humanotdk2019.elte.hu
Facebook →

A dolgozat terjedelme: 40–90 ezer leütés, nyomtatott példányt nem kell küldeni, csak a bemutatóra elvinni.


2. Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógia és Könyvtártudományi Szekció:

otdk.hu/media/uploads/pedagogia1melleklet.pdf

tagozatok: neveléselmélet, oktatáselmélet, pszichológiai tagozatok; általános lélektan, fejlődéslélektan, szociálpszichológia, alkalmazott pszichológia

ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar, 2019. április 24–26.

Nevezési határidő: 2019. január 9.

A dolgozat terjedelme: kb. 20–40 oldal, nem kell nyomtatott példányt küldeni.


3.
Társadalomtudományi Szekció:

otdk.hu/media/uploads/tarstud1melleklet.pdf

tagozatok: esztétika, filmtudomány, filozófia, kulturális antropológia, média- és kommunikációtudomány, művelődéstörténet, nemzetközi tanulmányok, politikatudomány, szociális munka, szociológia, vallástörténet

Szent István Egyetem, Gazdasági és Társadalomtudományi Kar, Gödöllő, 2019. április 24–26.

Nevezési határidő: 2019. január 9.

A dolgozat terjedelme: 20–60 oldal, 2 hőkötéses (nem spirálozott!) példány leadandó, elküldendő!


4. Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnikai Szekció:

otdk.hu/media/uploads/tanulas1melleklet.pdf

Egyetemi honlapunk: otdk2019.btk.ppke.hu

tagozatok: tantárgypedagógiai tárgyak módszertanai, iskolán kívüli nevelés módszertana, kisgyermekkori és kisiskoláskori tanítási módszerek

PPKE BTK, Esztergom, 2019. április 15–17.

Nevezési határidő: 2019. január 9.

A dolgozat terjedelme: 30–60 oldal, 1 db nyomtatott példány leadandó és elküldendő!

 

Részvételi feltételek

A nevezés feltétele, hogy a pályamunka és annak valamennyi szerzője megfeleljen a központi felhívásban és annak mellékleteiben megfogalmazott feltételeknek. A XXXIV. OTDK-ra azok a hallgatók szerezhetnek jogosultságot, akik a XXXIII. OTDK (2017) nevezési időszakát követő és a XXXIV. OTDK nevezési időpontját megelőző (2019. január 9.) első fordulót jelentő minősítő (válogató) szakterületi/ kari /intézményi tudományos/művészeti diákköri fórum idején osztatlan, BA/BSc, MA/MSc képzésben vettek részt, és önképzési céllal tudományos diákköri munkát írtak, amelyet az intézményi TDK keretében (- ez nálunk a PPKE BTK kari vagy tanszéki konferencia) bemutattak az abszolutóriumot megelőzően, tovább azt a helyi zsűri javasolta a továbbjutásra.

A lényeg:  

  • Dolgozatot írtak, még mielőtt végeztek volna.
  • Még nem végzett hallgatók, vagy ha végzettek, a dolgozat nem azonos a szakdolgozattal.
  • Mielőtt végeztek, bemutatták a kari/tanszéki TDK-fórumon a dolgozatot.
  • A jegyzőkönyvben megkapták a továbbjutásra a javaslatot.


A dolgozat terjedelmi és formai követelményei az adott Szekció követelményrendszerében olvasható. (otdk.hu/hu/palyamunkak-kovetelmenyei)

Az OTDK-ra beadandó pályamunka felöltése és a nevezés az OTDT online rendszerén (online.otdk.hu) keresztül történik.


Hallgatói tájékoztató elérhető
: otdk.hu/media/uploads/hallgatoitajekoztato_online_34.pdf

 

 

x