KEDVES BÖLCSÉSZHALLGATÓ!

Ez az útmutató szeretné Önt hasznos információkkal és tanácsokkal ellátni, hogy zökkenőmentesen végezhesse bölcsészkari tanulmányait, és a rendelkezésére álló idő alatt sikeresen összegyűjthesse a bölcsész alapdiploma (BA) megszerzéséhez szükséges tanegységeket és tanulmányi pontokat.
Itt szeretnénk megjegyezni, hogy az alábbiakban leírtak elsősorban a hatályos Tanulmányi és Vizsgaszabályzatra (TVSz) támaszkodnak, amely megtalálható tájékoztatóban és a Kar honlapján. A TVSz tartalmazza az egyetem általános tanulmányi szabályait és irányelveit, amelyek minden hallgatóra és oktatóra vonatkozóan kötelezőek. Ha az alábbiakban valamilyen kifejezés jelentésével nincs tisztában, keresse meg a TVSz-ben.A bölcsészkari képzés alapelvei

A bölcsészkari képzés tantárgyak teljesítéséből áll, melyek meghatározott tanulmányipont-értékkel (kredit) rendelkeznek. Az egyes tantárgyak tanulmányi pontban kifejezett értékét a szakos tantárgylista tartalmazza. Alapszakos bölcsész diplomát akkor szerezhet a hallgató, ha teljesíti a szakos tantárgylistán szereplő összes kötelező tanegységet, és eléri a minimálisan előírt 180 kreditpontot.

A képzési rendszer lényege, hogy a szakos tantárgylista csak a diploma megszerzéséhez szükséges tantárgyak felsorolását tartalmazza, de az, hogy ezeket a tantárgyakat melyik félévben, ill. milyen sorrendben szerzi meg, a hallgatóra van bízva. Ha egy adott félév különösen nehéznek ígérkezik, vagy valamilyen személyes okból (család, munka, stb.) a szokásosnál kevesebb időt tud szánni a tanulmányaira, de mégis aktiválni kívánja a félévét, lehetősége van arra, hogy kevés tanegységet vegyen fel, s majd a későbbi félévek során behozza lemaradását. Ezzel kapcsolatban - kreditgyűjtés szempontjából - egy megkötésre érdemes tekintettel lennie: két egymást követő beiratkozott félév során gyűjtsön össze legalább 30 kreditpontot. Amennyiben ezt nem teljesíti, a következő félévben nem részesülhet tanulmányi ösztöndíjban, és könnyen túlfutóvá válhat, azaz nem tudja befejezni tanulmányait államilag támogatott képzésben. A kreditgyűjtésen kívül más szempontból is érdemes figyelni a féléves kreditmennyiségre. Elbocsátási okot jelent, ha a hallgató a második aktív félév végére nem szerez 30 kreditet. Az állami ösztöndíjas hallgatót pedig át kell sorolni önköltséges képzésbe, ha a tanév végén a két utolsó aktív félévében nem szerez meg összesen 36 kreditet.

A tanegységek teljesítésének sorrendjét illetően az egyetlen kötöttség az előfeltételek rendszere. A szakos tantárgylista minden tantárgy esetében feltünteti, hogy van-e előfeltétele, azaz milyen tantárgyak megléte szükséges ahhoz, hogy a hallgató felvehesse az adott tantárgyat. Az előfeltételt egy korábbi félévben teljesíteni kell, tehát egy adott tantárgy és annak előfeltétele nem vehető fel egyazon félévben, kivéve, ha azt a szakos tantárgylista kifejezetten lehetővé teszi, vagy a Tanulmányi Bizottság a hallgató kérvényére és a szak egyetértésével arra egyedi engedélyt ad (ilyen esetekben a két tanegység egyazon félévben is felvehető). Ez némiképp korlátozza az Ön szabad tantárgyfelvételét, de vannak esetek, amikor az ilyen kényszerrendezés a szakos képzés szempontjából elkerülhetetlen és logikus. A kényszerrendezések célja, hogy biztosítsák az egyes tanegységek sikeres elvégzéséhez szükséges – nyelvi vagy szakmai – háttérismeret meglétét. Tanácsoljuk, hogy alaposan ismerkedjen meg a szakos tantárgylistával, hiszen ennek ismeretében sokkal könnyebben tudja alakítani tanulmányai menetét.

A tantárgyak felvételére vonatkozóan útmutatást nyújt a szakos mintatanterv, amely félévekre lebontva tartalmazza azoknak a tantárgyaknak a felsorolását, amelyeket a szak az adott félévben felvételre javasol. A mintatanterv segítséget ad a szak optimális elvégzéséhez. Betartása nem kötelező, csupán javaslat, ki-ki a saját tempója szerint is haladhat. Ám követésének előnye, hogy a szakos óra- és kreditterhelés így egyenletesen oszlik meg a félévek között. (A szakos mintatantervek a kredites tantárgylistában is megtalálhatók úgy, hogy a tantárgyak felvételére ajánlott félév oszlopot veszi figyelembe!)A tantárgyak teljesítése

A félév során megszerezni kívánt tantárgyakat a félév elején, a tárgyfelvételi időszakban kódszámmal együtt fel kell venni a Neptun számítógépes nyilvántartó rendszerbe, beleértve az órátlan tanegységeket (pl. nyelvi alapvizsga) is.

A félév elején felvett tantárgyak akkor minősülnek teljesítettnek, ha minimum elégséges jegyet szerez belőle a hallgató. Ilyen esetben az elégtelennél jobb jeggyel teljesített tantárgy tanulmányi pontot (kreditpont) eredményez a szerzett jegy minőségétől függetlenül.

A félév során felvenni kívánt tantárgyakat az aktuális félév tanrendjében található kurzuskínálatból választhatja ki.
A tantárgyak döntő többsége általában kétféle: előadás vagy szeminárium. Mindkét óratípus látogatása a TVSz által előírtan kötelező, de fontos különbség, hogy az előadáson a hallgató többnyire passzív szerepet játszik, míg a szemináriumon elvárás a rendszeres készülés és az aktív részvétel. Az előadást vagy szemináriumot tartó oktató a félév elején ismerteti az óralátogatás, ill. a kurzus teljesítésének követelményeit, beleértve a megengedett hiányzások számát. Az oktató feladata az órák látogatását ellenőrizni, és nagyszámú hiányzás esetén nem adhat gyakorlati jegyet, illetve előadások esetén megtagadhatja az aláírást a Neptunban, ami azt jelenti, hogy a hallgató nem vizsgázhat. Egy teljesítetlen kurzus, amely egy másik tantárgynak az előfeltétele, komolyan hátráltathatja tanulmányi előmenetelét. Kérjük, erre legyen tekintettel, és vegye komolyan óralátogatási kötelezettségét.

Az előadások kollokviumokkal zárulnak, egy sikertelen kollokvium teljesítését ugyanabban a vizsgaidőszakban még egyszer megkísérelheti. Ha a kollokvium másodszorra sikerül, a tantárgyat teljesítette és az érte járó kreditpontokat megszerezte.Elégtelen osztályzat

Ha szemináriumon elégtelent vagy kollokviumon második kísérletre is elégtelent kap, avagy egyáltalán nem szerez jegyet, a tantárgyat nem teljesítette, és ha az adott tantárgy kötelező, azt egy későbbi félév során újra fel kell vennie. Ezzel kapcsolatban néhány lényeges dolog:

  • Tanulmányi szempontból teljesen mindegy, hogy Ön elégtelent kapott egy adott tárgyból, vagy nem szerzett belőle jegyet; a lényeg, hogy a tantárgyat nem teljesítette.
  • Egyazon tantárgyat legfeljebb háromszor lehet felvenni; ha harmadszorra sem sikerül teljesíteni, a hallgatót kizárják a Karról. Kivétel ez alól a nyelvi alapvizsga, amit kétszer lehet felvenni és a második sikertelen kísérlet jelent elbocsátási okot.
  • Ha BA-tanulmányai során elégtelenre teljesített vagy nem teljesített tantárgyainak összesített száma eléri a tizenhatot, kizárják a Karról. Osztatlan képzésben 25, mesterképzésben 9 elégtelen vagy nem teljesített tárgy esetén történik elbocsátás.A kreditrendszer előnyei és hátrányai

A kreditrendszer viszonylag nagy szabadságot ad a hallgatónak tanulmányai megtervezésében, vagyis a hallgatót felnőtt embernek tekinti, aki képes maga megszervezni, összeállítani saját tanrendjét. A döntés szabadsága azonban felelősséget is jelent és körültekintő tervezést igényel.

Az előfeltételek mellett a szabad óraválasztás másik korlátja, hogy a szak nem feltétlenül hirdet meg minden kötelező tantárgyat minden félévben. Vannak szemináriumok és előadások is, amelyekre csak az őszi vagy csak a tavaszi félévben kerül sor, éppen ezért ha nem veszi fel vagy nem sikerül teljesítenie, az akár két félévre megakaszthatja tanulmányi előmenetelét, amennyiben a hiányzó tantárgy valami másnak az előfeltétele. Ezért is érdemes tájékozódni a tantárgylistában szereplő előfeltételekről az órák felvétele előtt!

Mivel az előadások nagycsoportos foglalkozások, egy adott félévben minden előadásnak csupán egy időpontja van, többnyire délelőtt. Heti órarendje összeállítását ezért kezdje azzal, hogy kiválasztja az előadások közül azokat, amelyeket az adott félévben látogatni szeretne, és fix pontként írja fel ezek időpontját.

A szemináriumok felvételét korlátozza még az is, hogy az egy csoportba felvehető hallgatók száma véges (általában 15 fő, de lehet kevesebb is), ezért ezek a kurzusok párhuzamosan több csoportban, egymástól eltérő időpontban és különböző oktatók vezetésével zajlanak. Mivel a tanszék nem tudja előre, hány hallgató óhajtja majd felvenni az adott szemináriumot az adott félévben, előfordulhat, hogy többen szeretnének járni egy szemináriumra, mint ahányan beférnek az induló csoportokba. Ilyenkor sajnos lesznek olyanok, akik lemaradnak a szemináriumról az adott félévben. Nagyon fontos, hogy tájékozódjon a párhuzamos csoportok időpontjáról, és írja fel mindegyiket, mert nem biztos, hogy az Ön számára legalkalmasabb időpontban lesz az Ön számára hely!. Ha netán egyik szemináriumi csoportba sem jut be, sajnos át kell szerveznie az órarendjét. Ezzel a kellemetlen eshetőséggel érdemes számolni!

Tantárgyat és megszerzett kreditpontot is beszámíttathat tanulmányai során. Ennek feltétele, hogy a máshol elvégzett tanegység és a Karon előírt tanegység tartalma legalább 75%-ban megfeleljen egymásnak. Ennek igazolása az elismertetést igénylő hallgató feladata, magyarán szólva Önnek kell beszereznie a másik intézménytől azokat a dokumentumokat, amelyek alapján a szakfelelős megítélheti, hogy a két tantárgy tartalma valóban kellően fedi egymást. Ezeket a dokumentumokat először az adott szak vezetőjének vagy illetékes oktatójának kell megmutatnia, majd – amennyiben ők támogatják az adott tantárgy elismerését – kreditátviteli kérvényt kell benyújtania a Kreditátviteli Bizottsághoz. Fontos tudnivaló, hogy a Kreditátviteli Bizottság csak félévente kétszer ülésezik. A Bizottság a kreditátviteli kérelmekről az adott tanulmányi félévben először legkésőbb az első tanítási hét utolsó napján dönt. A második ülésre október közepéig, illetve március közepéig kerül sor. A kreditátviteli kérelmek benyújtási határidejét a Bizottság a Kar honlapján teszi közzé. (Kreditátviteli Bizottság)

Összefoglalva tehát: a kreditrendszer igen nagy szabadságot ad tanulmányai megtervezésében, de ez a rendszer sem jelent végtelen szabadságot, és könnyű abba a hibába esni, hogy túl könnyedén fogja fel feladatait, a (kevés számú) korlátozásra nem figyel oda, nem tervez előre, és ez igen kellemetlen következményekkel járhat. Reméljük, hogy ezzel a tájékoztatóval áttekinthetőbbé tettük az új rendszert, és sikerült felhívnunk a figyelmét a gyakoribb buktatókra. Nem győzzük ugyanakkor hangsúlyozni, hogy a szakos követelményrendszer (tantárgylista) és a TVSz ALAPOS ismeretével számos probléma megelőzhető. Ha pedig bármilyen kérdésük, gondjuk van, forduljanak bizalommal az intézetek oktatóihoz.


Gyakori kérdések

A feliratkozáskor az összes olyan csoport betelt, amelyik időben alkalmas lett volna számomra. Mit csináljak?
Sajnos, az egyéni órarend összeállításával mindenkinek egyénileg kell megbirkóznia. Az adott esetben meg kell próbálnia átszervezni az órarendjét, esetleg több szemináriuma időpontján is változtatnia kell. Óraütközés esetén fontolóra veheti azt is, hogy bizonyos tanegységeit a következő félévben veszi fel.

Ha egy szemináriumról önhibámon kívül (betegség, közlekedési nehézségek, baleset, stb.) miatt hiányoztam, hozzak erről igazolást?
Kérjük, ne hozzon! Az egyetemi oktatásban nem létezik az "igazolt" és az "igazolatlan" hiányzás fogalma. Ön felnőtt, felelős személy, éppen ezért az Ön szabad belátására bízzuk, hogy egy félévben hány szemináriumi foglalkozást mulaszt el. Az oktató szempontjából merőben közömbös, hogy Ön elaludt, lekéste a buszát vagy a vonatát, ebédelt, tanult, randevúzott, vagy történetesen beteg volt: a lényeg, hogy nem volt jelen, tehát nem vehetett részt a közös munkában. A TVSz értelmében erre Önnek egy félév során a gyakorlatvezető által megadott X számú (ÁLTALÁBAN 3) lehetősége van további következmények nélkül. Saját érdekében azt tanácsoljuk, hogy ne éljen vissza ezzel a nagyvonalúsággal, és ne használja ki összes lehetőségét, hiszen bármikor előállhat egy olyan helyzet, amikor valóban önhibáján kívül kénytelen mulasztani, ám ha ezt megelőzően már több alkalmat elhasznált, akkor már a tanárnak jogában áll megtagadni Öntől a gyakorlati jegyet. Az előadáson ugyancsak az oktató jogában áll a látogatást ellenőrizni, pl. katalógussal vagy más módon, és az előadás rendszeres elmulasztásának ugyancsak lehetnek következményei.

Mit tegyek akkor, ha súlyos betegség miatt több hétre kiesek az egyetemi munkából?
Ez elsősorban a kihagyás hosszától függ. Egy-két hetes kihagyás esetében minden bizonnyal képes lesz befejezni a szemináriumait: szükség esetén forduljon tanáraihoz, kérjen tőlük segítséget, tanácsot, javítási lehetőséget.

Ha három-négy hétig vagy akár hosszabb ideig betegeskedik, akkor nem tudja megszerezni gyakorlati jegyeit, tehát a féléve gyakorlatilag kárba veszik. Ilyen esetekben a TVSz lehetővé teszi a tanulmányi kötelezettségek alóli mentesítés kérését, ami azt jelenti, hogy a szorgalmi időszak végéig a TO az Ön kérésére gyakorlatilag törli a felvett tanegységeket. Ennek az a hátránya, hogy a féléve aktív marad 0 kredittel, ezáltal egy államilag finanszírozott félévtől esik el, vagy önköltségesként a féléves önköltséget nem igényelheti vissza. Előnye viszont, hogy megmenekül a teljesítetlen tantárgyak hátrányos következményeitől. A tanulmányi kötelezettségek alóli mentesítést tanulmányai során egyszer kérheti. Önhibán kívüli ok esetén kérheti az utólagos passzív félév engedélyezését is. A kérelemhez csatolni kell a megfelelő igazolásokat. A szünetelésről a dékán dönt.

Úgy érzem, a szakos órák java része nagyon nehéz a számomra. Mi tegyek?
Ha a szakos órák komoly problémákat jelentenek, elsőként mindenképpen szakos tanáraihoz forduljon, tőlük kérjen tanácsot. Mivel az ő szakterületükről van szó, minden bizonnyal meg tudják mondani, milyen pluszmunkára lenne szükség ahhoz, hogy fel tudjon zárkózni a csoport többi tagjához. Ha azonban problémái súlyosak, fontolja meg a félévhalasztás lehetőségét. Bár így tanulmányai késedelmet szenvednek, ám az így nyert időt felhasználhatja arra, hogy javítsa felkészültségét. Higgye el, egy kis időveszteség sokkal kisebb rossz, mintha egy sikertelen alapvizsga vagy 16 sikertelen tantárgy miatt búcsút kell mondania a szaknak! Ha úgy érzi, hogy a szakos tantárgyak döntő többsége nem érdekli, nyűgnek érzi ezek teljesítését, akkor félő, hogy rosszul választotta meg a szakját. Ez esetben érdemes fontolóra venni az szak leadását, és helyette egy másik egyetemi szak felvételét.

Ha egy 2-esért már megkapom az összes kreditpontot, mi haszna van jobb jegyet szerezni?
A kreditpont valóban minden elégtelennél jobb jeggyel teljesített tantárgy után jár, de azért mégsem mindegy, milyen osztályzatokat szerez a félév során. A féléves tanulmányi átlag a tanulmányi ösztöndíj elosztásának az alapja, valamint külföldi tanulmányok és egyéb megpályázható lehetőségek esetében a döntéshozók egyik fontos szempontja.

Mi a jobb nekem: egy másik szak minor programja vagy a saját szakom specializációja?
Ezt kizárólag maga tudja eldönteni. Egy másik szak minor programját elkezdeni mindenekelőtt akkor érdemes, ha az adott szak komolyan érdekli, illetve ha rendelkezik a minor program elvégzéséhez szükséges előképzettséggel (pl. nyelvtudás). A minor program 50 kredit értékű, elvégzése a fő szakkal együtt csaknem teljes egészében kiadja a BA-diploma megszerzéséhez szükséges 180 kreditet.
Ha azonban nincs olyan szak a sajátja mellett, amely iránt komolyan érdeklődne, akkor talán érdemesebb a saját szakja (egy vagy több) specializációját választania, melyek segítségével elmélyítheti tudását és további készségeket szerezhet.

Mi történik akkor, ha 180 kreditnél többet szeretnék elvégezni BA tanulmányaim során?
A jelenleg hatályos szabályaink nem írnak elő kredittúllépési szolgáltatási díjat. Az állami ösztöndíjas hallgatók a képzésen a támogatási időn belül díjmentesen vehetnek fel többletkreditet. A képzésen a támogatási időn túli hallgatókat átsoroljuk önköltséges képzésbe. Átsorolás után a kezdettől fogva önköltséges hallgatókhoz hasonlóan féléves önköltségi díjat fizetnek, függetlenül a felvett kreditek mennyiségétől.

Hány nyelvvizsga kell a diplomához?
A diplomához szükséges nyelvvizsgák számát és szintjét az egyes szakok képzési és kimeneti követelményei határozzák meg és a szakok tantárgylistái tartalmazzák.