Mestertanár kitüntetés vagy Mestertanár Aranyérem az Országos Tudományos Diákköri Tanács által tudományos témavezetői tevékenységért adományozott díj.

„Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) 1997. november 6-i ülése elhatározta, hogy a kiemelkedő témavezetői és tudományos diákköri szervezői munkáért adományozott elismerés immár évtizedes sikere alapján, a minőségi felsőoktatás érdekében kifejtett munkásság méltányolására Mestertanár kitüntetést alapít mindazon oktatók és kutatók jobb megbecsülése és ösztönzése céljából, akik az egyetemisták és a főiskolások kötelező tananyag elsajátításán túlmutató, tudományos diákköri, szakkollégiumi vagy egyéb önképzési formában megvalósuló tudományos tevékenységének elősegítéséért, kibontakoztatásáért és elismeréséért témavezetőként és a tudományszervezés terén éveken át kiemelkedően eredményes, áldozatos munkát végeztek.” – Részlet a Mestertanári Kitüntetés Szabályzatából

É. Kiss Katalin

Professzor emerita, egyetemi tanár, a Nyelvtudományi Doktori Iskola korábbi vezetője, a PPKE BTK Elméleti Nyelvészet Tanszékének főállású oktatója 2007 és 2019 között.

29. OTDK

Humántudományi Szekció

Kognitív és leíró nyelvészet, pragmatika, szövegtan

Harmadik helyezés

Varga Diána

A felszólító mód helye a magyar mondatszerkezetben


30. OTDK

Humántudományi Szekció

Elméleti és leíró nyelvészet

Első helyezés

Pintér Lilla

Obviáció a magyar nyelvben

Humántudományi Szekció

Elméleti és leíró nyelvészet

Második helyezés

Gerőcs Mátyás

Hatóköri jelenségek interpretációja a kisgyermekkorban


31. OTDK

Humántudományi Szekció

Pszicholingvisztika

Második helyezés

Ligeti-Nagy Noémi

Kulturális különbségek a mentális lexikonban

Humántudományi Szekció

Szintaxis, generatív nyelvészet

Második helyezés

Góg Zsuzsanna

Az argumentum-struktúra átrendeződése műveltető szerkezetekben


32. OTDK

Humántudományi Szekció

Általános nyelvészet

Első helyezés

Vadász Noémi

Időhatározók a magyar mondatban

Humántudományi Szekció

Pszicholingvisztika

Különdíj

Pap Veronika

Az időbeliség kifejezése a gyermeknyelvben


33. OTDK

Humántudományi Szekció

Általános nyelvészet

Első helyezés

Tóth Bálint

Extraction from Head Relatives (társ témavezető: Surányi Balázs)


34. OTDK

Humántudományi Szekció

Nyelvtörténet

Különdíj

Halász Dávid

A befejezett és befejezetlen múlt idő változása az ómagyar végétől a középmagyar koron át

 

Hargittay Emil

Egyetemi tanár, a Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet valamint az Irodalomtudományi Doktori Iskola vezetője, Karunk oktatója 1993 óta.

26. OTDK

Humántudományi Szekció

Régi magyar irodalom

(XVII. századig)

Harmadik helyezés

Kovács Gergely

Szövegalkotási tendenciák Pázmány Péter vitairataiban (A kompiláció és a helyesírás kérdései)


29. OTDK

Humántudományi Szekció

Régi magyar irodalom 1.

Első helyezés

Réger Ádám

Adalékok Nyéki Vörös Mátyás műveinek kritikai kiadásához


Horváth Kornélia

Egyetemi docens, a Magyar Irodalomtudományi Tanszék oktatója 1998 óta.

25. OTDK

Humántudományi Szekció

XX. századi

magyar irodalom

Első helyezés

Mudriczki Judit

A történet újraalkotása narráció és metaforika Gelléri Andor Endre Facipő című novellájában

 

Humántudományi Szekció

Napjaink

magyar irodalma

Harmadik helyezés

Béres Bernadett

Személy és szemantika. Versnyelv és szubjektum Petri György Csak egy személy című versében

 

Humántudományi Szekció

Napjaink

magyar irodalma

Harmadik helyezés

Dobri Imre

Történet és szövegszemantika.

Darvasi László Rozália Fugger-Schmidt című

novellájának elemzése

 


26. OTDK

Humántudományi Szekció

XX. századi

magyar irodalom I.

Első helyezés

Győrfi Lívia

A szubjektum önkeresése / Hős, elbeszélő és disz kurzív alany viszonya Kosztolányi Dezső Mik lóska című novellájában

 


27. OTDK

Humántudományi Szekció

Modern magyar irodalom I.

Első helyezés és különdíj

Palatinus Levente Dávid

Az Esti kérdés alakzatai (Egy önmagát újraolvasó vers retorikájához)


29. OTDK

Humántudományi Szekció

Kortárs magyar líra és dráma

Harmadik helyezés

Kiss Andrea

A kettősség poétikája: Látvány és szó (Imreh András: Fehér törzsű fák)

Humántudományi Szekció

XVIII-XIX. századi magyar irodalom

Második helyezés

Nagy Márton Károly

Az önmegértés útjain, Bethlen Kata Önéletírásának elemzése (Társtémavezető: Maczák Ibolya)

Humántudományi Szekció

XX. század első felének magyar irodalma

Harmadik helyezés és különdíj

Varró Annamária

A szubjektum formái Babits kései lírájában


30. OTDK

Humántudományi Szekció

Kortárs magyar irodalom I.

Második helyezés

Zsuppán Klaudia

Az emlékezés nyelve mint belső beszéd Oravecz Imre 1972 szeptember című művében


32. OTDK

Humántudományi Szekció

A XX. sz. magyar irodalma III.

Második helyezés

Kappeller Rita

Versszemlélet és műfajjáték Kányádi Sándor lírájában  


J. Újváry Zsuzsanna

Nyugalmazott egyetemi docens, a Történettudományi Intézet főállású oktatója 1995 és 2019 között.

26. OTDK

Humántudományi Szekció

XVI. – XVIII. századi

magyar történet

Második helyezés

Illik Péter

„Háborús békeévek” a Batthyány-birtokon (1630–1640)

Humántudományi Szekció

XVI. – XVIII. századi

magyar történet

Harmadik helyezés

Molnár Gyula

Várpalota a Podmaniczkyak alatt (1537–1558)


27. OTDK

Humántudományi Szekció

XVI. - XVII. századi magyar történet

Második helyezés

Martí Tibor

"Török híreim is vannak az végekből" - Két magyar főúr, Esterházy László és Batthyány Ádám levelezése (1640-1652)


28. OTDK

Humántudományi Szekció

XVI – XVIII. századi

magyar történelem

Harmadik helyezés

Czinger Brigitta

Egy háború sújtotta birtok gazdasági-társadalmi elemzése (A regéci uradalom 1646-ban)


29. OTDK

Humántudományi Szekció

Újkori magyar történelem (XVI-XIX. sz.)

Első helyezés

Reichardt Gabriella

Jobbágygazdálkodás a XVI. század végi keresztúri uradalom két falvában (Kis Borisdorff, Malomhaza)


34. OTDK

Humántudományi Szekció

Kora újkori magyar történelem

Második helyezés

Kintli Dóra

"Sub fide fassi sunt". Torna megye 1582. évi vizsgálata


35. OTDK

Humántudományi Szekció

Kora újkori magyar és egyetemes történelem

Második helyezés

Kintli Dóra

Felvidéki vármegyék összeírása a 16. század végéről


M. Kiss Sándor

Professzor emeritus, a Történettudományi Intézet és a Történettudományi Doktori Iskola korábbi vezetője, Karunk főállású oktatója 1997 és 2013 között.

25. OTDK

Humántudományi Szekció

XX. század első fele

Második helyezés

Kovács Zoltán András

A Waffen-SS magyar alakulatai

Humántudományi Szekció

XX. század második fele

Első helyezés

Fejérdy Gergely

Belga-magyar diplomáciai kapcsolatok

története 1945–1956 között


26. OTDK

Humántudományi Szekció

1945 utáni magyar

történet

Első helyezés

Henn Péter

„Hiszek a tűzben, mely odalenn parázslik…”/A

magyarországi cserkészet története 1945–1961


Szelestei Nagy László

Nyugalmazott egyetemi tanár, az Irodalomtudományi Doktori Iskola korábbi vezetője, a Magyar Irodalomtudományi Tanszék főállású oktatója 1996 és 2017 között.

28. OTDK

Humántudományi Szekció

Régi magyar irodalom

Különdíj

Martí Tibor

A farsang a régi magyar irodalomban


29. OTDK

Humántudományi Szekció

XVIII-XIX. századi magyar irodalom

Első helyezés

Hajdú Vera

Makó Pál költői mintái és versalkotási módszere az Ad Amicum című elégiája alapján


30. OTDK

Humántudományi Szekció

Régi magyar irodalom

Második helyezés

Bán Izabella

Jó illatú rózsás kert - Állandóság és változás egy XVIII. századi imakönyvben


31. OTDK

Humántudományi Szekció

Régi magyar irodalom II.

Második helyezés

Dóbék Ágnes

Barkóczy Ferencet köszöntő versek, beszédek és színjátékok  az Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár és az Országos Széchenyi Könyvtár gyűjteményében