2024

Osztroluczky Sarolta - Korszakmetszetek: Műértelmezések a késő modernség és a közelmúlt magyar irodalmából

Sità Michele - L'Italia raccontata dal cinema: Dalla dolce vita ai giorni nostri

Ötvös István - Az 1956-os forradalom interpretációja a Kádár-rendszerben

Stróbl Erzsébet - I. Erzsébet: Egy mítosz születése

Botos Máté - A fenntartható gazdasági modellek etikai alapjai az egyetemes gazdaságtörténetben

Bene Sándor - Egy reneszánsz magyar író: Andreas Pannonius

Kiss P. Attila - Nyugat és Kelet között: a Kárpát‐medencei Gepida Királyság. Társadalmigazdasági‐ kulturális struktúrák egy kora középkori államalakulat életében az írott források és a régészeti leletanyag fényében

Daróczi Anikó Judit - Németalföldi devóciós és misztikus szövegek: egyéni válság és önismeret. Mélyolvasat, fordítás, recepció

2023

Uhrman Iván - Kazárok, magyarok, zsidók

Kopócsy Anna - Új Nyolcak: Festőnők a modern művészet sodrában

Hamvas Endre Ádám - Hermes redivivus: A hermetikus irodalom recepciójának kérdései

Csízy Katalin - Az ideális vezető politikus alakja a görög-római hagyományban

2022

Ajkay Alinka - Pázmány Péter vitairatai

Újváriné Tüskés Anna - Mária-kultusz, szenttisztelet, sokszorosított grafika: Ikonográfiai tanulmányok

Varga-Jani Anna - Utak a vallás fenomenológiájában: Adolf Reinach, Max Scheler, Martin Heidegger, Edith Stein

Reuss Gabriella - Színházi előadások emlékezete

2021

Elke Hartmann - Armenisches Leben im Osmanischen Reich

Bank Barbara -A kommunista diktatúra különböző „arcai" (1919) 1945-1956 (1989)

Beszédes József - Carnuntumból és városi territóriumáról előkerült római kori sírkövek elemzése 

Földváry Kinga - Cowboy Hamlets and Zombie Romeos: Shakespeare in Genre Film 

Jernyei Kiss János - A barokk freskófestészet Európában és Magyarországon a források tükrében

Türk Attila - A korai magyar történelem a régészet szemszögéből

2020

Csibra Zsuzsanna - Mesék a természetfelettiről - A zhiguai jelentősége a klasszikus kínai irodalomban

2019

Adorjáni Zsolt - Kommentár Pindaros hatodik olympiai ódájához

Pócza Kálmán - Az (újra)alapítás pillanatai; Alkotmány és alkotmánybíráskodás Magyarországon (1990-2018)

Fehér Ildikó - A Szépművészeti Múzeum itáliai falképgyűjteményének katalógusa

Michael McAteer - Spirit and Surplus - Excess in Modern Irish Writing

Kovács Eszter - A magyarországi törökveszély különféle értelmezései Csehországban (1526-1663)

2018

Papp Ágnes Klára - A tér poétikája - a poétika tere. A századfordulós kisvárostól az ezredfordulós terekig a magyar irodalomban

Maciej Szymanowski - Nyugattól keletre, kelettől nyugatra

Majorossy Imre - "Ab me trobaras Merce" - Kereszténység és antropológia három középkori okszitán regényben (Jaufré, Flamenca, Barlaam és Josaphat)

Vörös István - Mi az ironikus tudomány, avagy a posztmodern vége

Szigetvári Tamás - Európai integráció és/vagy keleti nyitás; török külpolitikai és külgazdasági dilemmák a 21. század elején

Hász Erzsébet - Expresszionista versek József Attila pályájának korai szakaszában (1923-1924)

Adorjáni Zsolt - Kommentár Pindaros hatodik olympiai ódájához

Schlett András - Stratégiai ágazat? Magyar mezőgazdaság a rendszerváltás sodrában

2017

Takács Miklós - Tanulmányok a Kárpát-medence déli részének középkori településrégészetéről

Mátyus Norbert - Olasz-magyar filológia

Sepsi Enikő - Kép, jelenlét, kenózis a kortárs francia költészetben és Valère Novarina színházában

Fejérdy András - Az 1822. évi magyar nemzeti zsinat

Bácskay András - Orvoslás az ókori Mezopotámiában. A mezopotámiai gyógyító rítusok elmélete és gyakorlata. 

2016

Ádám Anikó - Du vague des frontières (Bizonytalan határok)

Szakács Béla Zsolt - Árpád-kori építészet a Dunántúlon. Adalékok egy kulturális régió történetéhez

Karáth Tamás - The Fifteenth-Century Rolle: Late Medieval Translations of Richard Rolle's Writings

2015

Cseke ÁKos - A középkor és az esztétika

Bors Edit - Az irodalmi nyelv. Francia-magyar kontrasztív szövegstilisztikai tanulmányok.

Medgyesy Schmikli Norbert - A történelemoktatás művészeti módszerei és hatása a magyarországi 18. századi közép- és alsófokú iskolákban

2014

Forgó András - Szerzetesség és politikai kultúra a 18. századi Magyarországon

Lőkös Péter -Eger a 16-17. századi európai irodalomban, különös tekintettel a magyar és német szerzők műveire

Pálfalvi Lajos -A Transz-Atlantik megállói. Gombrowicz.

2012

Bognár Zsuzsa - Der deutschsprachige Essay der Moderne

Hegedűs Attila – A vonzatosság a magyar nyelvjárásokban

Ujvári Hedvig – Deutschsprachige Presse in der östlichen Hälfte der Habsburgermonarchie

2011

Alexander Batthyany - Mind an Materialism - Mind-Brain Interactionism after the Physicalist Turn

2010

Cser András – A klasszikus latin nyelv mássalhangzóinak fonotaktikája

2009

Armando Nuzzo – Sulle Lettere di Stato del cancellierato fiorentino di Coluccio Salutati (1376-1406)

Domokos György – A középkori milánói nyelv rendszere

Horváth Kornélia – A versről

2007

Hörcher Ferenc – A gentleman születése és hanyatlása

2006

Szigeti Imre – Morphosyntax (Nominalphrasen-Studien zu einer Schnittstelle)

2005

Molnár Attila Károly – Edmund Burke (összefoglaló tézisfüzet)

2004

Őze Sándor – Mámor, Mítosz, Amnézia – Identitáselemek vizsgálata a 16. századi magyar „határterület” népességénél

M. Kiss Sándor – A politika és az erőszakszervezetek viszonya Magyarországon 1956. október 23 - november 4. között

2003

Fehér Katalin – A felvilágosodás nevelési eszméi Magyarországon