Antal Z. László
óraadó

környezetszociológia, ökológia

Bögre Zsuzsa

Az 1950-es szerzetesrendek feloszlatásának megéléstörténetei. Több résztéma lehetséges, megbeszélés szerint. Témakör társadalomtörténeti, módszer mélyinterjú.
Az 1956–os forradalomban való részvétel és annak következményei. Több résztéma lehetséges, megbeszélés szerint. Témakör társadalomtörténet, módszer mélyinterjú és levéltári kutatás.
Megtérés és Identitás. Témakör: vallásszociológia, módszer: élettörténeti interjú.
 
Hidas Zoltán

Bármilyen szociológiatörténeti és elméleti szociológiai téma, pl. szerzők koncepcióinak meghatározott szempontú összehasonlítása.
Elméleti jellegű vallás- vagy kultúraszociológiai témák.

Keszei András

Bármilyen társadalomtörténeti, településtörténeti téma.

Kisdi Barbara

Egészségszociológia, orvosi szociológia és -antropológia.
Szubkultúrák szociológiai-antropológiai vizsgálata.
Interpretív közösségek szociológiai-antropológiai vizsgálata.
Nemek viszonya, gender.
Távol-keleti népcsoportokkal, vallásokkal kapcsolatos szociológiai-antropológiai vizsgálatok.

Koudela Pál
óraadó

témakörök: városszociológia, nemzetközi vándorlás

Kristóf Luca
óraadó

témakörök: értelmiség, elit, kultúraszociológia, társadalmi rétegződés

Luxné Prehoda Anna

Természeti, vagy ipari katasztrófák társadalmi hatásainak vizsgálata. Módszer: élettörténeti interjú / félig-strukturált interjú.
Traumatikus események hatása adott közösségre. Módszer: élettörténeti interjú / narratív interjú.

Pári András
óraadó

témakörök: család-és ifjúságszociológia, demográfia (pl. népesedés, születésszám, párkapcsolatok, egyszülős családok, ikres családok, családok helyzete), ikerstatisztika, ikerszociológia, statisztikát és társadalomkutatást érintő adatvédelem

Pillók Péter

empírikus kutatásmódszertan (elsősorban kvantitatív)
ifjúságszociológia
szervezetszociológia
média, közösségi média
piackutatás
közvéleménykutatás

Rosta Andrea

Egy tetszőleges deviáns viselkedés (bűnözés, öngyilkosság, alkoholizmus, mentális megbetegedések, kábítószer-fogyasztás stb.) szociológiai és demográfiai hátterének bemutatása országos, és/vagy adott helyi viszonylatban (az elmélet és empíria tükrében).
A hazai bűnmegelőzés rendszere.
A fiatalkori kriminalitás kriminálszociológiai vizsgálata.
Családon belüli erőszak.
Társadalmi előítéletek.
Férfi-női társadalmi szerepek és/vagy egyenlőtlenség.
Családi krízisek.
Továbbá egyeztetve az oktatóval, a hallgató saját elképzelése a deviancia, kriminálszociológia, a nemek szociológiája, a sportszociológia és a szociálpszichológia témaköreiből.


Rosta Gergely

Vallási változás
Ifjúság és vallás
Ifjúság és értékek
Társadalmi struktúra és mobilitás

Rostáné Riez Andrea

Az állam szerepe a szociális gondoskodás területén
Szociális szolgáltatások helyzetének vizsgálata – Szolgáltatástervezés – Alternatív szociális szolgáltatások (Adott település/régió ellátórendszerének bemutatása és a fejlesztés lehetőségei.)
Gyermek- és családvédelem – a családok megerősítését biztosító szolgáltatások
Családokkal végzett komplex segítő tevékenység
Idősekkel végzett segítő munka
Krízis és krízisintervenció – a segítő szakember szerepe, feladata
Csoportmunka egy kiválasztott célcsoporttal – projektmunka (konkrét projekt kidolgozása és bemutatása)
Közösségfejlesztés – projektmunka (konkrét projekt kidolgozása és bemutatása)
A segítő szakember személyisége, a készség- és személyiségfejlesztés lehetőségei és a kiégés megelőzése
A segítő szakember és a mentálhigiéné

Szabó József

Mentálhigiéné, mentálhigiénés tanácsadás
Szociális munka szenvedélybetegekkel
Szociális munka pszichiátriai betegekkel
Szociális munka traumatizált személyekkel
Pszichoszociális segítségnyújtás katasztrófahelyzetben

Török Balázs

oktatásszociológiai témajavaslatok →