A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet-és Társadalomtudományi kar Szociális Vezetőképzési Tanszéke 2019. tavasztól szervezett szociális vezetőképzést, mester és alap szinten, vidéki és budapesti helyszíneken az EFOP 3.8.2. és a VEKOP 7.5.1. Európai Unió által finanszírozott projektek keretén belül 2022. június 30-ig. Ez idő alatt több, mint 700 fő képzését teljesítettük.

A projektek lezárulását követően a Tanszék eddig minden félévben meghirdette a Szociális vezetőképzés csoportjait mind alapozó, mind megújító szinten.
A legutóbbi, 2022/23-as tanév 2.félévében 138 fő végzett sikeresen valamelyik csoportunkban.

A nagy érdeklődésre való tekintettel a 2023/24-es tanév 1.félévében indítandó szociális vezetőképzésre előregisztrációt nyitunk, amire a következő linkeken található előregisztrációs lap kitöltésével lehet jelentkezni:

Alapozó alap képzés →

Alapozó mester képzés →

Megújító alap képzés →

Megújító mester képzés →

A képzés részletiről, majd a jelentkezés módjáról emailben adunk minden előregisztráltnak tájékoztatást.

Tanszékvezető: Rostáné Dr. Riez Andrea

A képzéssel kapcsolatos kérdéseikkel Tóth-Angyal Editnél érdeklődhetnek. Telefonszáma: +3630-625-60-44, email-címe: toth-angyal.edit@btk.ppke.hu A vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet újraszabályozta a szociális intézmények vezetőinek törvényben kötelezőként előírt továbbképzési rendszerét.


A képzés célja

A hatályos rendelet szerint a vezetőképzés olyan hatósági képzés, amelynek célja a vezetői tevékenységhez szükséges alkalmasság és kompetenciák gyakorlatorientált fejlesztése.


Képzésszerkezet

A szociális vezetőképzés alap- és mesterképzése 4 modulból, 12 tartalmi tanegységből (tantárgyból) áll. Az egyes szintek között a képzés módszertana és a képzésre fordított óraszámok eltérőek.

 • Alapképzés: 30 óra elmélet + 50 óra gyakorlat, összesen: 80 óra
 • Mesterképzés: 50 óra elmélet + 70 óra gyakorlat, összesen: 120 óra
 • Vezetőképzés (megújító) Alapszintű képzés: 15 óra = 5 óra elmélet + 10 óra gyakorlat
 • Vezetőképzés (megújító) Mesterszintű képzés: 25 óra = 10 óra elmélet + 15 óra gyakorlat


A képzési program szisztematikus, tudatos és innovatív. A megvalósításban gyakorlatorientált, szemléletformáló és kooperatív magatartást vár el.

A képzésben részt vevő a jelenléti órákon legalább 85%-ban való, a jelenléti ívek aláírásával igazolt megjelenés és a záró projektmunka határidőre történő leadása esetén bocsátható záróvizsgára.


A képzésben való részvétel feltétele

A 31/2018. (IX.25.) EMMI rendelet alapján a vezetőképzés megszervezésére a Pázmány Péter Katolikus Egyetem is jogosulttá vált, amelyet a Katolikus Szeretetszolgálattal való együttműködésben valósít meg.


Célcsoport

1. Alapvezető képzésre kötelezett

 • Vezetőápoló
 • Vezetőpedagógus
 • Bölcsődei tagintézmény-vezető
 • SzMSz szerint munkamegosztás szempontjából elkülönült szervezeti egység vezető
 • Integrált intézményben szakmai egység vezető
 • Többcélú óvoda-bölcsőde vagy többcélú közös igazgatású intézmény esetén 3 vagy annál több csoport esetén a vezető


2. Mester vezetőképzésre kötelezett:

 • Határozatlan, vagy 12 hónapnál hosszabb határozott időre, ill. több alkalommal határozott időre kinevezett vezető.
 • Egy szolgáltatást nyújtó engedélyes vezető (pl. önálló bölcsődevezető, fenntartó döntése alapján önálló mini bölcsőde intézményvezető)
 • Több, nem bentlakásos szolgáltatást nyújtó engedélyes intézményvezető
 • Integrált intézményben a teljes intézmény vezetője (pl. bölcsődei igazgatóság, egyesített bölcsődék)
 • Bentlakásos intézmény telephely vezetője, kivéve: lakásotthon, lakóotthon