A Kutatócsoport tevékenysége, eredményei                              Saját mappa  

Alakult // Established: 2017. március                                     Legutóbbi frissítés // Last touched: 2024.04.29.

In English >>

A kutatócsoport elnyerte a PPKE-BTK-KUT-23 támogatási pályázatot, amely kapcsán interjú készült Prof. Dr. Surányi László Balázzsal (2024.02.28.) >>

A kutatócsoport az elméleti és kísérletes nyelvészet területén végez kutatásokat. Nyelvelméleti kutatásaink homlokterében az emberi nyelvek nyelvtanának rendszerszintű összefüggései állnak, amelyek vizsgálatát összehasonlító nyelvészeti szempontokat érvényesítve végezzük. Munkánk fókuszában olyan, jelenleg még nem megfelelően leírt ill. megértett mondattani, alaktani és hangtani jelenségek elemzése áll, amelyeknek a leírásával és magyarázatával a mai nemzetközi szakirodalomban zajló nyelvelméleti vitákhoz kívánunk hozzájárulni. Ezirányú kutatásaink kiemelten foglalkoznak az angol és a latin mellett a kulturális örökségünk alapját adó magyar nyelvvel.

Nyelvelméleti elemzéseink alapjául az elméleti nyelvészet olyan, számos nyelv adataira támaszkodó, nemzetközileg bevett modelljei szolgálnak, mint a nyelvészeti minimalizmus, az optimalitáselmélet, a lexikális fonológia és morfológia, a kormányzás-fonológia, és a morfológia morfémikus és lexémikus modelljei.

Kiemelt célunk erősíteni a kísérletes módszerek bevonását a nyelvészeti kutatásokba, mind az elméleti, mind az alkalmazott nyelvészet területén, mely utóbbin belül kutatásaink elsősorban a kiejtéstanulás folyamataira, azok tanításmódszertani implikációira koncentrálnak. Emellett empirikus vizsgálatokat folytatunk az anyanyelvi nyelvelsajátítás folyamatát illetően, valamint a szociofonetika tudományágában. E módszerek használata előnnyel bír nemcsak azokban az esetekben, amelyekben a nyelvi adatok csak jól kontrollált feltételek között gyűjthetők ill. mérhetők, de akkor is, ha a nyelvi mintázatok akár természetük, akár a beszélők közötti variáció miatt nem mutatnak egyértelmű képet. Kutatócsoportunk élen kíván járni ezen tudományterületek legújabb vizsgálati módszereinek meghonosításában és továbbfejlesztésében.

Alakult: É. Kiss Katalin vezetésével 2017. márciusban Nyelvelméleti Kutatócsoport néven; átalakult Elméleti és Kísérletes Nyelvészeti Kutatócsoporttá 2023. júniusban.

PPKE BTK Elméleti Nyelvészet Tszk. >>

A kutatócsoport vezetője:

Surányi Balázs DSc MAE, egyetemi tanár   MTMT

A kutatócsoport tagjai:

Cser András DSc, habilitált egyetemi tanár   MTMT
Balogné Bérces Katalin PhD, egyetemi docens   MTMT
Halm Tamás PhD, egyetemi adjunktus   MTMT
Piukovics Ágnes PhD, egyetemi adjunktus   MTMT
Gulás Máté PPKE NYDI doktori hallgató   MTMT
Huszics Aliz PPKE NYDI doktori hallgató   MTMT
Gyurka Noémi ELTE NYDI doktori hallgató   MTMT
Hajner Réka PPKE NYDI doktori hallgató   MTMT
Hagymási Judit PPKE NYDI doktori hallgató   MTMT
Sajtós Erika Pannon Egyetem MA hallgató


A kutatócsoport korábbi tagjai:

É. Kiss Katalin, akadémikus, professzor emerita   MTMT
Pintér Lilla PhD, egyetemi adjunktus   MTMT
Huszthy Bálint PhD, PPKE NYDI alumnus   MTMT
Keresztes Júlia PhD, PPKE NYDI alumna   MTMT
Turi Gergő PhD, PPKE NYDI alumnus   MTMT
Harmati-Pap Veronika PPKE NYDI doktori hallgató   MTMT
Dömötör Andrea PPKE NYDI doktori hallgató   MTMT
Langó-Tóth Ágnes PPKE NYDI alumna   MTMT
Tóth Bálint PPKE NYDI doktori hallgató   MTMT
Garami Anett Réka PPKE NYDI doktori hallgató

Theoretical and Experimental Linguistics Research Group

Established: March 2017 as Theoretical Linguistics Research Group, with the leadership of Prof. Katalin É. Kiss, DSc
Re-named with extended membership: June 2023

 

The research group is one of the winners of PPCU's internal project fund PPKE-BTK-KUT-23 for 2024-2026.


The research group investigates issues in theoretical and experimental (laboratory) linguistics. Our theoretical linguistic research primarily aims at systematic correlations between the grammars of human languages, conducted by examining actual empirical phenomena while also taking into consideration comparative linguistic aspects. In the focus of our work is the analysis of a set of syntactic, morphological and phonological phenomena, not yet fully described or understood, with whose description and explanation we wish to contribute to the linguistic debates taking place on the contemporary international research scene. In addition to English and Latin, our research in this direction focusses on the Hungarian language, which forms the basis of our cultural heritage.

The bases for our theoretical linguistic analyses are internationally-established, data-based models of theoretical linguistics such as linguistic minimalism, optimality theory, lexical phonology, morphology, government phonology, as well as the morphemic and lexemic models of morphology.

Our primary goal is to strengthen the inclusion of experimental methods in linguistic research, both in the field of theoretical and applied linguistics; within the latter, our research primarily focusses on the processes of the acquisition of L2 phonology (pronunciation learning) and their methodological / language pedagogical implications. In addition, we conduct empirical studies regarding the process of native language acquisition, as well as in the field of sociophonetics. The use of these methods is advantageous not only in those cases in which language data can only be collected or measured under well-controlled conditions, but even when the linguistic patterns do not show a clear picture either due to their very nature or the variation between speakers. Our research group is striving to be at the forefront of introducing to the Hungarian research palette, and then developing further, the latest methodologies used in these scientific fields.


Research group leader (PI):

Surányi, Balázs DSc MAE, professor   MTMT

Members of the research group:

Cser, András DSc, prof. habil.   MTMT
Balogné Bérces, Katalin PhD, associate prof.   MTMT
Halm, Tamás PhD, senior lecturer   MTMT
Piukovics, Ágnes PhD, senior lecturer   MTMT
Gulás, Máté doctoral (PhD) student   MTMT
Huszics, Aliz doctoral (PhD) student   MTMT
Gyurka, Noémi doctoral (PhD) student, ELTE University   MTMT
Hajner, Réka doctoral (PhD) student   MTMT
Hagymási, Judit doctoral (PhD) student   MTMT
Sajtós, Erika MA student, University of Pannonia