Vallástörténet MA felvételi

A felvétel feltételei

A bemenethez feltétel nélkül elfogadott alapképzési szakok: történelem, ókori nyelvek és kultúrák, keleti nyelvek és kultúrák.

Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe tovább azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a korábbi főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

A kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott összevetése alapján – a hallgatónak a korábbi tanulmányai alapján elismerhető legyen legalább 50 kredit értékű ismeret a tanári szakirány történelem szakmai moduljából, amelyből legalább 16 kredit ókortörténeti és egyetemes és magyar egyháztörténeti ismeret. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.


Szóbeli felvételi

A felvételi beszélgetés célja a jelentkező motivációjának, általános és szakmai ismereteinek és tájékozottságának, valamit szakmai alkalmasságának felmérése.

Minden jelentkezőtől kérünk egy motivációs levelet, melyben részletezi az egyetemválasztás szempontjait, a szak választásának indokait, jövőbeni szakmai terveit és a választandó szakiránnyal kapcsolatos elképzeléseit.


Ajánlott irodalom

  • Douglas, Mary 1966: Purity and Danger. An Analysis of Concepts of Pollution and Taboo. New York: Praeger.
  • Durkheim, Émile 2003: A vallási élet elemi formái. A totemisztikus rendszer Ausztráliában. Budapest: L’Harmattan. (ford. Vargyas Zoltán)
  • Eliade, Mircea 1987: A szent és a profán. A vallási lényegről. Budapest: Európa. (ford. Berényi Gábor)
  • Eliade, Mircea 1995–1996: Vallási hiedelmek és eszmék története I-III. Budapest: Osiris. (ford. Saly Noémi)
  • Otto, Rudolf 1997: A szent. Budapest: Osiris. (ford. Bendl Júlia)
  • Turner, Victor W. 1967: TheForestofSymbols.AspectsofNdembuRitual. Ithaca – London: Cornell University Press.
  • Turner, Victor W. 2003: A rituális folyamat. Struktúra és antistruktúra. Budapest: Osiris. (ford. Orosz István)