Létesítési határozati szám: OH-FHF/2137-2/2OO9.
Indítási határozati szám: FNYF/131-1/2019.

A képzésért felelős oktatók: Imrei Andrea, Ádám Anikó
A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: Fejlesztő biblioterapeuta
A szakirányú továbbképzés képzési területe: Bölcsészettudományi képzési terület

A szakirányú továbbképzés célja:

Célunk olyan szakemberek magas színvonalú biblioterápiás képzése, akik ennek a dinamikusan fejlődő művészetterápiás ágnak a szemléletével és módszertani eszközeivel kívánják kreatív módon gazdagítani már korábban megszerzett szaktudásukat és szakmai tapasztalatukat. A képzésünkről kikerülő fejlesztő biblioterapeuták képesek az irodalmi műveket személyiségfejlődést támogató és önismeretet erősítő, egyéni vagy csoportos folyamatokban alkalmazni saját szakterületükön, az egészségügyben, az oktatásban, a pszichológiai tanácsadásban, a pasztorációban, a könyvtárosi munkában és számos más területen.

A felvétel feltételei:

Az alábbi képzési területeken szerzett legalább BA szintű végzettség:

▪ orvos- és egészségtudomány

▪ társadalomtudomány

▪ pedagógusképzés

▪ művészet

▪ művészetközvetítés

▪ bölcsészettudomány

▪ hittudomány

▪ jogi és igazgatási terület

További feltétel:

Egy motivációs levél megírása, amelyet a jelentkezéshez beadandó dokumentációhoz kell csatolni, valamint egy személyes alkalmassági beszélgetésen való részvétel. Ez utóbbi során a jelentkező feladata kifejteni, hogy irodalomterápiás szempontból milyen problémákat vet fel az alábbi listán szereplő tíz irodalmi mű közül az általa szabadon kiválasztott szöveg.

A beszélgetés időpontjáról és helyéről később küldünk értesítést.

 1. Karinthy Frigyes: Barabbás
 2. François Villon: Apró képek balladája
 3. Arany János: Epilógus
 4. Móricz Zsigmond: Judit és Eszter
 5. Kosztolányi Dezső: Boldog szomorú dal
 6. Tóth Árpád: Lélektől lélekig
 7. Nemes Nagy Ágnes: Istenről
 8. Hervay Gizella: Levél helyett
 9. Garaczi László: Zajlás
 10. Dragomán György: Mappa

A képzési idő 4 félév.

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit.

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

Elsajátítandó kompetenciák:

▪ a biblioterápiás szakmai olvasói attitűd kialakítása és fejlesztése

▪ kreatív íráskészség kialakítása

▪ a kreatív írás terápiás alkalmazása

▪ irodalomtörténeti és irodalomelméleti jártasság szakirányú fejlesztése

▪ irodalom-esztétikai tudás biblioterápiás szakirányú fejlesztése

▪ biblioterápiás csoport önálló vezetéséhez szükséges kompetenciák

▪ szaktudományos eredmények nyomon követése magyar és idegen nyelven

▪ ezen új ismeretek integrálása a biblioterápiás tevékenységekbe

▪ a biblioterápiás munka szakszerű jegyzőkönyvezése

▪ rendszeres szupervízión való részvétel

 

A megszerzett ismeretek alkalmazási területei:

▪ klinikai alkalmazásban terápiás, preventív, rehabilitációs célok megvalósításában:

o pszichiátriában a krízisintervenció területén (szuicidológia és addiktológia területén)

o egyéb integrált pszichológiai szakterületeken: tanácsadói munkában

o gyermekgyógyászatban

o geriátriában

o hospice és palliatív medicinában

o onkológiai kiegészítő terápiában

o krónikus betegellátásban terápiás kiegészítő kezelésként

o szülészet-nőgyógyászat, terhes-gondozás és csecsemőgondozás területén

o pszichoedukációban: pszichés betegek edukációs terápiájában, a páciensedukáció egyéb szomatikus területein (pl. post-stroke ellátásban, kardiológiai betegek életmódváltás-tanácsadásában)

▪ oktatásban:

o normál-pedagógiában az egyes tantárgy-pedagógiák releváns területein (magyar- és idegen nyelvű irodalom, filozófia, pszichológia, etika és történelem oktatásában, például az oral history módszer alkalmazásában, a 5 memoár-irodalom megismertetésében, a történetírás esztétikai értékelésében)

o gyógypedagógiában

o tehetség-pedagógiában

o óvónők és általános iskolai tanítók fejlesztő-pedagógiai munkájában

o összehasonlító irodalomtudományi munkában

o az olvasás és írás pedagógiai, szociológiai, esztétikai, filozófiai, etikai, pszichológiai vonatkozásainak vizsgálatában és alkalmazásában

o hitoktatásban

▪ szociális területen:

o mentálhigiénés tevékenységben

o szociális munkában

▪ pasztorációban:

o gyermek-, ifjúsági- és családpasztorációban

▪ jogi és igazgatási területen:

o büntetésvégrehajtó intézményekben a fogvatartottak szocio-kulturális animációs tevékenységeiben o nevelőtisztek reszocializációs célú munkájában

o börtönpszichológiában

▪ könyvtáros-informatikus szakterületen:

o közkönyvtárak felnőtt-olvasói számára kialakított biblioterápiás szolgálatban

o gyermekkönyvtárakban az olvasóvá nevelés programjainak megvalósításában

tudományos kutatásban a felsorolt területeken

▪ könyvkiadói és szerkesztői munkában: szöveggondozásban és író-olvasó találkozók szervezésében

▪ humán-erőforrás fejlesztésben, különös tekintettel a kommunikációs készségek fejlesztésére

▪ nonprofit szférában:

o önsegélyző betegcsoportok programjaiban

o gyermek- és ifjúsági táborok szervezésében, tevékenység-struktúra kialakításában

o karitatív szervezetek programjainak működtetésében


Tanterv


A képzés tervezett kezdete: szeptember
A képzés díja: 190.000 Ft /félév
A képzés időtartama: 4 félév
A képzés helyszíne: Budapest

 

Jelentkezés módja: Jelentkezési lapon (az aktuális jelentkezési lap várhatóan májustól lesz elérhető)

 • Motivációs levél megírása, valamint egy személyes alkalmassági beszélgetésen való részvétel.
 • Kitöltött jelentkezési lap
 • 9000 Ft jelentkezési díj befizetését igazoló szelvény másolata (számlaszám: OTP 11707024-20433873)A befizetés közleményében kérjük feltüntetni a jelentkező nevét és a választott képzést!
 • Diplomamásolat (angol nyelven is, ha van)
  A fenti dokumentumokat a pályázati időszak alatt a szakiranyu@btk.ppke.hu e-mail címre küldjék meg! A tárgyban kérjük megjelölni a jelentkező nevét és a választott képzést! Dokumentumok nélkül a jelentkezés érvénytelen!

Az alkalmassági beszélgetés időpontja: 2024. augusztus 26. 10:00.

További információ
szakiranyu@btk.ppke.hu

https://www.youtube.com/watch?v=oRv_6jTdE2o

 

A képzés csak megfelelő számú jelentkező esetén indul, a jelentkezési díjat nem áll módunkban visszatéríteni!
Hallgatói információk →