A képzésért felelős oktató: Dr. Botos Máté

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: politikai marketing és kommunikációs tanácsadó

A szakirányú továbbképzés képzési területe: társadalomtudomány képzési terület

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60

A felvétel feltétele: Bármely képzési területen legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél.

A képzés célja: A képzés célja a politikai kommunikáció logikájának és működésének mélyebb ismerete, a közvélemény-kutatás szakmai fogásainak elsajátítása, a politika és a kommunikáció összefüggéseinek hatékonyabb megértése, kommunikációs tervek és termékek készítésének bemutatása. A végzettek képesek lesznek politikai célokban, programokban és termékekben gondolkodni.

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek:

Szakmai kompetenciák:

Tudása:

 • Ismeri az alapvető alkotmánytani alapfogalmakat, a magyar politikai intézményrendszerét, a politikai döntéshozatali folyamatokat és azok szereplőit.
 • Ismeri a modern társadalmak alapvető szerveződési szintjeit és folyamatait.
 • Ismeri a politikai szövegalkotás alapvető módszertanát, ismeretiet a gyakorlatban is alkalmazni tudja.
 • Ismeri a politikai marketing és kommunikáció különféle szóbeli és írásbeli formáit.
 • Érti a politikai marketing területén a közvélemény és a politikai stratégia kapcsolódását.

Képességei:

 • Képes a politikai rendszer és alrendszerei közötti kapcsolatrendszer, illetve működési mechanizmusok megértésére.
 • Képes a politikai rendszerek komparatív elemzésére és a politika alapvető, elméleti és gyakorlati kérdéseinek tisztázására.
 • Képes a politikai marketing és politika PR eszközrendszerének használatára.
 • Képes a közvélemény-kutatás módszereinek alkalmazására.
 • Képes a kampánystratégiák megtervezésére.
 • Képes a politikai szövegírásra, beszédírásra.
 • Képes a politikai műsorok, műsorpolitikák terén szakmai tanácsadásra.

Attitűdje:

 • Nyitott a politika világának és problémáinak megértésére.
 • Nyitott a megszerzett tudását felhasználva a szakterületéhez tartozó kérdések megalapozott vizsgálatára.
 • Nyitott arra, hogy a megszerzett ismereteit hitelesen közvetítse.
 • Elkötelezett a jogállam alapvető értékei iránt.
 • Elkötelezett elméleti és módszertani tudásának folyamatos fejlesztése iránt.
 • Elkötelezett arra, hogy munkájával a közösség javát szolgálja, tevékenységét a szakmai tisztesség eszménye vezérli.

 Autonómiája és felelőssége:

 • Felelősen és önállóan végzi munkáját.
 • A munkájához kapcsolódóan önálló döntéseket hoz.
 • A szakmai etika normáit mindig szem előtt tartva vesz részt a közügyek intézésében.

Tanterv

A képzés tervezett kezdete: 2024. szeptember

A képzés díja: 400 000 Ft /félév

A képzés időtartama: 2 félév

A képzés helyszíne: Budapest

 

Jelentkezés módja: Jelentkezési lapon

 - Kitöltött jelentkezési lap

– 9000 Ft jelentkezési díj befizetését igazoló szelvény másolata (számlaszám: OTP 11707024-20433873)

 A befizetés közleményében kérjük feltüntetni a jelentkező nevét és a választott képzést!

– Diplomamásolat (angol nyelven is, ha van)

 A fenti dokumentumokat a pályázati időszak alatt a szakiranyu@btk.ppke.hu e-mail címre küldjék meg! A tárgyban kérjük megjelölni a jelentkező nevét és a választott képzést! Dokumentumok nélkül a jelentkezés érvénytelen!

 

A képzés nyilvántartásba vétele folyamatban van.

További információ: szakiranyu@btk.ppke.hu

A képzés csak megfelelő számú jelentkező esetén indul, a 9000Ft-os jelentkezési díjat nem áll módunkban visszatéríteni! A 30 főben maximalizált évfolyamlétszám miatt a jelentkezéseket a beérkezés időrendi sorrendjében fogadjuk el.

Hallgatói információk →