1§ (1) A Szakkollégium képzési programja a Preambulumban megfogalmazott szellemiséget és célkitűzéseket hivatott konkretizálni. Tudományos, kulturális és közösségi programként alapja a keresztény emberkép; meghatározó értékszempontjai a zsidó-keresztény, az európai és a nemzeti hagyományokból fakadnak. Korunk bizonytalanságai, a különféle kultúrák és életvilágok kiéleződő, sokszor világméretűvé terebélyesedő viszályai között különösen nagy szükség van az elköteleződő és másokat is eligazítani képes áttekintés képességére. A kereszténység által kínált nézőpont elsajátítása, őrzése és megújítása, amely az emberi lét méltóságára és az egész teremtett világra figyel, a vezető keresztény értelmiséghez és így a Katolikus Egyetem szakkollégiumához illő feladat.

(2) A Szakkollégium a felelős szabadság és az egész embert igénylő gondolkodás gyakorlatának a helye. A világban való szellemi munkálkodás, az önmagunkon végzett munka, a saját adottságok kifejlesztése és az emberlét gazdagságának kibontakoztatása a társas világ közös tereiben zajlik. A szakmai tevékenység is gondolkodói közösségekhez kötődik, amelyben szellemi megközelítések és életgyakorlatok bontakoznak tovább, párbeszédre és új tanulságokra is készen. A képzés a mindig megújuló egyetemiesség univerzális eszméjét egyrészt az emberrel foglalkozó tudományok egymáshoz kapcsolódásával valósítja meg, másrészt az alap- és mesterszakos szakkollégisták gondolkodói közösségének megteremtését szolgálja.

(3) A Szakkollégium az értelmiségi léthez tartozó kritikai, tisztázásra törekvő gondolkodás helye. A Szakkollégium a tagjait a társadalomban való tevékeny értelmiségi jelenlétre készíti fel, azzal az elköteleződéssel, hogy keresztény szellemben kezdeményező és alakító szerepet vállaljanak legtágabb közösségeinkért is. Közös ügyeink hiteles és felelős képviseletéhez a szakmai kiválóságnak közösségi szellemmel és keresztény lelkülettel kell összekapcsolódnia.

A képzési program képzési tárgyainak aktualizálása, a kurzusok meghatározása – a Szakkollégiumi Tanács bevonásával és a Diákbizottság javaslatainak figyelembevételével – félévenként a szakkollégiumvezető feladata. Ugyancsak az ő feladata, hogy az egyes kurzusok oktatóira javaslatot tegyen a dékánnak. Oktató olyan személy lehet, szakterületének hitelre méltó képviselője, aki vállalja, hogy az adott kurzus keretei között részt vesz a Szakkollégium célkitűzéseinek megvalósításában.

Kurzus meghirdetését kezdeményezhetik a szakkollégisták is. A legalább öt szakkollégista által javasolt kurzus tervét a megelőző félév szorgalmi időszakának végéig kell írásban leadniuk a szakkollégium igazgatójának. A kurzus meghirdetését kérő kollégisták számára az adott kurzuson való részvétel kötelező.

Az alapszakos szakkollégiumi képzés (BA program) időtartama 6 tanulmányi félév. A képzés teljesítésének feltétele a tanulmányi program elvégzése.

A mesterszakos szakkollégiumi képzés (MA program) időtartama 4 tanulmányi félév. A képzés teljesítésének feltétele a tanulmányi program elvégzése.

A felvételi pályázati anyagot elektronikus formában a Szakkollégium központi email-címére kell küldeni (stephaneum.szakkollegium@btk.ppke.hu).


A BA-programra való jelentkezéshez szükséges dokumentumok:

a) legalább egy középiskolai tanári ajánlás
b) a jelentkezők tudományos esszéje (hivatkozásokkal, szakirodalommal ellátva), az alapszakjukhoz kapcsolódó témából (legfeljebb 20.000 leütés).
c) a jelentkező önéletrajza, amelyben beszámol az érdeklődési köréről és a jelentkezés motivációjáról,
d) a kitöltött jelentkezési űrlap,
e) az űrlapon feltüntetett eredmények és tevékenységek igazoló dokumentumainak másolatai.


Az MA-programra való jelentkezéshez szükséges dokumentumok:

a) a megvédett alapszakos szakdolgozat
b) a szakdolgozati bírálat(ok)
c) a jelentkező önéletrajza, amelyben beszámol az érdeklődési köréről és a jelentkezés motivációjáról is,
d) a kitöltött jelentkezési űrlap
e) az űrlapon feltüntetett eredmények és tevékenységek igazoló dokumentumainak másolatai,
f) legalább egy oktatói ajánlás (lehetőleg a szakdolgozati témavezetőtől)


Hiánypótlásra az eljárásban nincs lehetőség, a meghirdetett határidő jogvesztő jellegű.

A jelentkezők szóbeli felvételi beszélgetésen vesznek részt a Szakkollégium Felvételi Bizottsága előtt, amely az írásos és szóbeli teljesítmény alapján a pályázókat rangsorolja. A felvételről szóló döntést a rangsor alapján az szakkollégiumvezető hozza meg. A döntéssel szemben – eljárási szabály megsértésének kivételével – jogorvoslati kérelem benyújtásának helye nincs.

Mivel a szakkollégiumi képzési program intenzív jelenlétet igényel, a szakkollégiumi tagság elsődleges formája a bentlakásos tagság.

A bentlakó szakkollégista köteles részt venni a Szakkollégium programjain. A kurzusok a szakkollégisták aktív részvételére épülnek: folyamatosan felkészülnek az előre megbeszélt anyagból, részt vesznek az ülések diskurzusaiban. A képzésben a kölcsönös egymásra figyelést, az együttgondolkodás szellemének elsajátítását tanulják meg a hallgatók.

A BA program elvégzése után az a szakkollégista, aki tanulmányait mesterszakon folytatja, a Felvételi Bizottsághoz benyújtott kérelme alapján a Szakkollégium bejáró, szenior tagja lehet.

A szenior tag részt vesz a mesterszakos programokon és rendezvényeken. További joga és feladata, hogy tapasztalataival segítse a Szakkollégium működését.

A szenior szakkollégista tagság a mesterszakos tanulmányok befejezéséig, de legfeljebb 5 féléven át tarthat. Ennek sikeres lezárásáról a szakkollégista oklevelet kap (szenior program).

A kötelezettségeit felróható módon megszegő szakkollégistával szemben a szakkollégiumvezető a Szakkollégiumi Tanáccsal egyeztetve a következő intézkedéseket hozhatja: a) figyelmeztetés, b) kizárás.

A szakkollégiumvezető kizárhatja a szakkollégistát, ha (a) egy tanévben a kurzusok több mint 20%-ról hiányzik, (b) a felvett kurzusait nem teljesítette, (c) a személyes mentori értékelés súlyos hiányosságokat rögzít.

A szakkollégisták kötelesek kiemelkedő teljesítményre törekedni az egyetemi képzésben is. A nappali képzésben kötelesek az adott szakos évfolyamátlagot az adott év átlagában meghaladni. Átlag alatti eredmény esetén a szakkollégiumi tagság a következő tanévben nem meghosszabbítható.

A képzés gerincét általánosan kötelező kurzusok és speciális kurzusok alkotják, amelyek intenzív, kis létszámú műhelymunka formájában, egyenként heti két órában zajlanak.

A képzés része a kommunikációs tréning elvégzése, továbbá a Szakkollégium által szervezett vagy ajánlott közösségfejlesztő és önismereti, személyiségfejlesztő programok látogatása.

A kurzusokat műhelymunka, párbeszéd és kollegialitás jellemzi. 

A szakkollégiumi képzés elvégzéséről a Szakkollégium oklevelet állít ki.


A képzés felépítése

(1) Tanulmányi modul

(a) A BA program főbb tanulmányi tématerületei, amelyeket az egyes félévben meghirdetett kurzusok konkretizálnak:

Kötelező tárgyak, tematikák:

 • Filozófiai embertan
 • Katolikus társadalomtan
 • Tudomány, hit, gondolkodás
 • Magyar társadalomtörténet
 • Keresztény szellemtörténet
 • Magyar szellemtörténet


Speciális tárgykörök (1 vagy 2 félévesek lehetnek, összesen 6 elvégzése kötelező) 

 • Kulturális emlékezet
 • Kultúratanulmányok
 • Európai társadalomtörténet
 • Regionalitás és globalizmus
 • A média társadalomtörténete
 • Vallás és társadalom
 • Keresztény művészet
 • Csoportok, szervezetek dinamikája
 • Aktuális társadalmi kérdések
 • Teológiai és filozófiai diskurzusok
 • Kommunikációs színterek és formák 


(b) Az MA program főbb tanulmányi tématerületei, amelyeket az egyes félévben meghirdetett kurzusok konkretizálnak:

Kötelező tárgyak

 • Az egyetem eszméje
 • A hagyomány filozófiája
 • Aktuális társadalmi kérdések
 • Az értelmiségi lét dimenziói

Speciális tárgykörök (1 vagy 2 félévesek lehetnek, összesen 6 elvégzése kötelező)

 • Kulturális emlékezet
 • Kultúratanulmányok
 • Európai társadalomtörténet
 • Regionalitás és globalizmus
 • A média társadalomtörténete
 • Vallás és társadalom
 • Keresztény művészet
 • Csoportok, szervezetek dinamikája
 • Aktuális társadalmi kérdések
 • Teológiai és filozófiai diskurzusok
 • Kommunikációs színterek és formák


A tanulmányi modul tárgyait kiválthatja a PPKE BTK-n elvégzett hasonló tematikájú tárgy. Az egyetemi kurzus elfogadtatását a megfelelő űrlapon írásban kell kérvényezni az igazgatónál.


(2) Kutatási modul

 • a 2. félévtől beszámoló a saját munkáról az év végi konferencián. A beszámolóról a szakkollégista írásos értékelést kap.


(3) Konzultációs modul

 • félévenként konzultációs kurzus a személyes mentorral.


(4) Készségfejlesztési modul

 • két készségfejlesző kurzus teljesítése
 • két angol nyelvű kurzus teljesítése


(5)
 A kurzusokat alkalmi előadások, konferenciák, műhelytalálkozók egészítik ki, amelyeken aktuális tudományos, közéleti témákhoz meghívott – hazai és külföldi – előadók vesznek részt.

A kurzusvezető oktatók a félév kezdete előtt kidolgozzák és a szakkollégiumvezetővel, illetve az általan megbízott szakértőkkel egyeztetik a kurzus tematikáját, főbb célkitűzéseit és követelményrendszerét.

Az oktatók az elvégzett kurzusok hallgatói teljesítményét a félév végén háromfokozatú skálán értékelik: (a) kiválóan megfelelt, (b) megfelelt (c) nem felelt meg. 


Mentorálás

Minden kollégistát kezdettől a Szakkollégiumi Tanács által kijelölt mentor kísér, aki a képzési idő végéig a szakkollégista támogató munkatársa A mentor a szakkollégista tudományszakjának jeles képviselője. A mentorálás keretét a rendszeres konzultációk jelentik (a szorgalmi időszak során legalább három egyéni konzultáció), ahol megfogalmazódnak és aktualizálódnak a távolabbi és a közelebbi egyéni célok és munkatervek. A mentorok feladata a kutatási, publikációs munka kísérése is.

Tudományos és publikációs tevékenység

A tanévet közös konferencia zárja, amelyen a kollégisták előadást tartanak az adott évben végzett munkájuk tárgyában. A beszámolót írásban is elkészítik, a mentornak és az igazgatónak a félév vége előtt egy héttel elektronikusan leadják.

A szakkollégium tagjai számára kötelező a TDK- és OTDK-versenyeken való részvétel. Ezek a nyilvános megmutatkozások is – az érvelés és a szakmai vitakészség begyakorlásával – az értelmiségi létre való felkészülést hivatottak segíteni.

A Szakkollégium biztatja szakkollégistáit más tudományos-szellemi fórumokon való megjelenésre, szereplésre is (konferenciák, publikációk).

A Szakkollégium segíti a publikációra érett munkák megjelentetését. A Szakkollégium pályázati alapja támogatást nyújthat konferenciákon való részvételre, publikációs tevékenységre, illetve kutatásokra.


Idegen nyelvű kurzusok

A képzésben való részvétel előfeltétele a hallgatók magasabb szintű angol nyelvtudása. Bár a képzési nyelv – az igényes magyar szakmai nyelvhasználat, előadókészség és értekező próza fejlesztése, továbbá a kultúraápolás érdekében – elsődlegesen a magyar, a Szakkollégium fontosnak tartja az idegennyelv-tudás fejlesztését. A nyelvtudás azonban nemcsak eszköz, hanem más életvilágokban való jártasság is. A cél nem az iskolai nyelvtudás megerősítése vagy kiegészítése, hanem az adott nyelv mint gondolkodásmód és kultúra megismerése.


Közösségi rendezvények

A közösségi élet szerves része a szakkollégium működésének.

A Szakkollégium célja, hogy szakkollégisták inspiráló kulturális, szellemi és emberi közegben éljenek, közös ügyeik átgondolásában és megszervezésében jártasságot szerezzenek, egész lényük kibontakoztatásához támogatást kapjanak és ebben másokat is segítsenek.

A Szakkollégiumban mindenki vállaljon olyan feladatokat, amelyekkel a közösséget szolgálja.

A szakkollégisták részt vesznek a kollégium által rendszeresen szervezett és általuk is kezdeményezhető kulturális rendezvényeken (színházi előadások, kiállítások látogatása), kirándulásokat tesznek, különféle közösségi programokat szerveznek (közös filmnézés, sportok, játékok, ünnepségek, közös étkezések, teaház).

A programok megtervezése és szervezése – az igazgatóval egyeztetve – a szakkollégisták feladata, akik maguk közül kulturális felelőst választhatnak.

A rendezvényeken való részvétel nem kötelező, de a gyakori távolmaradást – ha az a Szakkollégium iránti elköteleződés hiányából fakad – a szakkollégiumi tagság meghosszabbításakor a Szakkollégium vezetősége figyelembe veszi.

A Szakkollégium minden tanév tavaszán ünnepi összejövetelt szervez a tagok és a Szakkollégium szakmai, támogatói és baráti köréhez tartozók részvételével.

 

*

Alumni

A végzett szakkollégisták a tagság végleges megszűnése után az alumni-rendszer keretében maradnak tagjai a Szakkollégiumnak. Az egykori kollégisták részt vehetnek a kötelező képzési elemeken kívüli rendezvényeken; pályájukat mentoraik a későbbiekben is figyelemmel kísérik, szakmailag támogatják.