A záróvizsga célja

A vizsgabizottság győződjön meg arról, hogy a jelölt rendelkezik mindazzal a tudással és képességekkel, amelyek birtokában a munkaerőpiac vonatkozó területein alkalmas lesz önálló mesterszintű tudás mozgósítására. A vizsga részben a szaktudás, valamint az íráskészség szakdolgozat értékelése által történő megítélése, másrészt a szóbeli teljesítmény megítélésén keresztül komplex ítélet meghozatala. Ez az ítélet jegyben konkretizálódik, amely jelzi a jelölttel szemben támasztott komplex elvárások teljesültének szintjét.

A záróvizsga menete:

1. Szakdolgozat

A jelölt saját témaválasztásán, szakmai-tudományos álláspontján alapuló szakdolgozatot készít, és nyújt be témavezetője irányításával és jóváhagyásával. Ebben bemutatja általános és specifikus szakos/orientációs műveltségét, háttérismereteit, ezeket önálló nézőpontba integrálja, amelyből egy sajátos problémára, tárgyra, témára, területre reflektál, azzal a céllal, hogy ott értékelhető és védhető saját kijelentéseket fogalmazzon meg, új összefüggéseket világítson meg. A szakdolgozatot a témavezető és az Intézet által kijelölt opponens értékeli. A két jegy matematikai átlaga adja a szakdolgozat érdemjegyét. A szakdolgozat-szöveg terjedelme minimum 30 oldal. (A szakdolgozat további formai kritériumait a Szakdolgozati Útmutató tartalmazza.)

2. Szakdolgozat-prezentáció

A záróvizsgán a jelölt prezentáció formájában bemutatja szakdolgozatát. A prezentáció célja, hogy a szakdolgozat, illetve az arra kapott témavezetői és (opponensi bírálatok alapján) áttekintést adjon a jelölt által felvetett tudományos-szakmai téma lényeges vonatkozásairól. A prezentáció nem szemléltetés, nem puszta bemutatás, nem a szakdolgozat rövidítése: a bírálatokban felvetett észrevételekkel összhangban akár részben pótolhatja is az írásmű hiányosságait, valamint további kutatási irányokat vethet fel. A prezentáció elkészítése során a jelöltnek törekednie szükséges tehát arra, hogy invenciózus, releváns szakmai háttérismereteket felmutató (utalások), a szakos műveltségét a témában meggyőzően bemutató, tudományos értékű előadást tartson. A bemutatás összesen legfeljebb 10 diából állhat, az előadás tartama 10 perc lehet.

3. Védés (vizsga)

A jelölt az általa írásban, illetve prezentációban taglalt témára, illetve annak rokonterületeire vonatkozó kérdésekre válaszol. A kérdések érinthetik a szakdolgozati téma választásának szakmai-tudományos indokait, kidolgozásának módszertanát, a vonatkozó ismeretek mélységét, a szakdolgozatban megfogalmazott, saját tudományos álláspontot, annak alátámaszthatóságát, tudományos hátterét. A védésen a kapott kérdésekre adott válaszok értékelésében a szakos műveltség aktivizálásának mértékét, relevanciáját és határozottságát, a választott téma iránti szakmai-tudományos hozzáállást, igényességet, felkészültséget és elkötelezettséget veszi figyelembe a vizsgabizottság.

A záróvizsga értékelése:

A záróvizsga érdemjegye a következő jegyek, illetve értékek átlagából tevődik össze:

  • Szakdolgozat érdemjegye
  • Szakdolgozat-prezentáció érdemjegye
  • Védés érdemjegye