Miért válassz minket?

 

(Ha jobb egérgombbal a képekre kattint, és új lapon megnyitja őket, a feliratok olvashatóvá válnak.)

 

1. Elsősorban az oktatás színvonala miatt, mivel:

 • az elmúlt években a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hivatalosan „kiemelt felsőoktatási intézmény” státuszú felsőoktatási intézmény
 • HVG Diploma és a Világgazdaság Online rangsora szerint a PPKE BTK a legmagasabb színvonalú társadalomtudományi képzést adja
 • a képzés minőségét kivételesen széles tárgykínálat bizonyítja
 • a szakmai tárgyak mellett alapszakon (BA) kb. 15 fős csoportokból álló általános és szakmai nyelvoktatás is jelentősen előmozdítja a képzés színvonalát
 • mesterszakon (MA) – megfelelő számú hallgatói jelentkezés esetén – egyedülállóan széles szakiránykínálatot biztosítunk. Szakirányok a nemzetközi tanulmányok mesterszakon: 1. európai integráció 2. regionális-civilizációs tanulmányok 3. kultúrdiplomácia 4. biztonságpolitika     

 

2. Másodsorban a közösségi élet miatt, mivel a Nemzetközi és Politikatudományi Intézet számos tanrenden kívüli programot szervez. Ilyenek például:

 • ENSZ-modellezés az érdeklődő hallgatók bevonásával
 • a kerekasztal-beszélgetések, vendégelőadások, konferenciák, workshopok (az Intézethez tartozó Modern Kelet-Ázsia Kutatócsoport szervezésében is)
 • hallgatói szakestek
 • öntevékeny hallgatói csoportok (Ostrakon)

 

3. Harmadrészt a képzés helyszíne miatt. A nemzetközi tanulmányok BA, MA képzés is Budapest belvárosában, az egyetemi negyed közepén, a Kálvin térhez közel eső Mikszáth téren zajlik.

 

Mit fogsz tanulni?

A Nemzetközi Tanulmányok Tanszék megalapítására 2006-ban került sor a Bölcsészettudományi Karon. Jelenleg a nemzetközi tanulmányok mesterszak az Egyetem legnépszerűbb oktatási programjai közé tartozik. Ez a szak a nemzetközi kapcsolatok és a külpolitikai elemzés szakértőit képzi, akik képesek arra, hogy megértsék és alakítsák a nemzetközi viszonyokat, illetve elmélyült tudással rendelkeznek a nemzetközi problémákról, valamint képesek multidiszciplináris módszerekkel elemezni és értelmezni a nemzetközi rendszer aktuális kérdéseit.

A mesterképzés az alábbi fontosabb szakmai ismeretköröket öleli fel:

Nemzetközi tanulmányok modul: A nemzetközi tanulmányok szakmai törzsmodul keretében a hallgatók betekintést nyernek azokba az ismeretekbe, amelyek hozzásegítenek a nemzetközi politikai viszonyok megértéséhez. E modul keretében az alábbi tantárgyi programok elsajátítására kerül sor: nemzetközi kapcsolatok elméletei, a külpolitikai elemzések módszertana, nemzetközi gazdasági intézmények, globalizáció, fenntartható fejlődés, nemzetközi terrorizmus, diplomáciai és konzuli kapcsolatok joga.

Civilizációs tanulmányok modul: A civilizációs tanulmányok keretében a hallgatók megismerkednek a nemzetközi rendszer kulturális dinamikáját hordozó jelenségekkel és folyamatokkal: civilizációelméletek, világvallások, kultúrdiplomácia, emberi jogok, interkulturális kommunikáció, tárgyalástechnikai ismeretek.

Specializációk: nemzetközi tanulmányok mesterképzési szakon a hallgatók számára egy specializáció választása kötelező. A hallgatók az alábbi specializációk közül választhatnak: (1.) európai integráció, (2.) regionális és civilizációs tanulmányok, (3.) kulturális diplomácia, (4.) biztonságpolitika. A specializációk a jelentkezések függvényében indulnak.

Európa-tanulmányok specializáció: Az Európa-tanulmányok specializáció keretében a hallgatók elmélyíthetik az Európai Unióval kapcsolatos ismereteiket. A szakirány keretében az alábbi tantárgyak felvételére kerül sor: az EU gazdaságpolitikája, az EU a világgazdaságban, az európai civilizáció története, Európa-koncepciók, az EU külkapcsolati rendszere, az EU közös kül- és biztonságpolitikája, EU projektmenedzsment.

Regionális és civilizációs tanulmányok specializáció: A regionális és civilizációs tanulmányok specializáció keretében a hallgatók elmélyíthetik a világ régióival és civilizációival kapcsolatos ismereteiket. A specializáció keretében az alábbi tárgyak hallgatására kerül sor: az iszlám világa, India, Közép-Ázsia, Délkelet-Ázsia, az Egyesült Államok helye a nemzetközi rendszerben.

Kulturális diplomácia specializáció: A kulturális diplomácia specializáció keretében a hallgatók megismerkedhetnek a kulturális diplomácia szereplőivel, folyamataival és technikáival. A specializáció keretében az alábbi tantárgyak felvételére kerül sor: európai és magyar művelődéstörténet, a kulturális diplomácia intézményei, kulturális diplomáciai gyakorlatok, külpolitikai újságírás.

Biztonságpolitika specializáció: A biztonságpolitika specializáció keretében a hallgatók megismerkedhetnek a nemzetközi biztonság és béke legfontosabb kérdéseivel, illetve a főbb biztonságpolitikai kockázatokkal és biztonsági intézményekkel. A specializáció keretében az alábbi tárgyak felvételére kerül sor: erőszak és ideológia, geopolitika, gazdasági biztonság, nemzetközi biztonsági intézmények, konfliktusok nemzetközi joga, válságkezelés, mediáció.

 

Mi lehet belőled?

A nemzetközi tanulmányok alap- és mesterszak széles munkaerőpiaci lehetőségeket biztosít a végzett hallgatók számára. A szakon végzett hallgatók (1.) elhelyezkedhetnek külügyi, külgazdasági és nemzetpolitikai elemző háttérintézményeknél (például Külügyi és Külgazdasági Intézet, Antall József Tudásközpont, Nemzetpolitikai Kutatóintézet, Migrációkutató Intézet), (2.) választhatják az államigazgatási és közszolgálati karriert (abban az esetben, ha az államigazgatási intézmények által szabott tanulmányi és felvételi kritériumoknak megfelelnek) (3.) felvételt nyerhetnek önkormányzatokhoz, civil szervezetekhez, (4.) nemzetközi szervezetekhez, illetve (5.) multinacionális cégekhez, valamint (6.) a mesterfokozat birtokában továbbléphetnek a tudományos és akadémiai karrier irányába (doktori képzésben való részvétel).

 

Józsa Kitti - A nemzetközi tanulmányok mesterszak végzős hallgatója.

Ha pár szóban kéne összefoglalni mi teszi a Pázmány nt-t különlegessé: kis létszám, családias légkör, színvonalas oktatók, megannyi fejlődési lehetőség.

A Pázmány alapszakon és mesterszakon egyaránt széles tárgykínálattal rendelkezik a legmegfelelőbb tanárokkal versenyképes oktatást nyújtva a diákoknak. Mesterképzésen immáron 4 szakirány közül lehet választani: európai integráció, regionális-civilizációs tanulmányok,  kultúrdiplomácia és biztonságpolitika. Mindemellett jó néhány választási lehetőség van egy-egy félévet tanulással vagy akár szakmai gyakorlaton eltölteni külföldön az Erasmus mobilitási program, illetve a duális képzés keretén belül. Végül szeretném kiemelni a családias légkört, a közösségi életet, hiszen a Pázmány számos kötelező órákon kívüli fejlődési lehetőséget biztosít a diákoknak, mint például a szakestek, illetve az Ostrakon öntevékeny kör programjai

 

Felvételi

Feltöltés alatt.

 

Kik jelentkezhetnek?

A  szakra való felvétel feltétele, hogy a hallgatónak korábbi tanulmányai alapján vagy külön megszerzett módon elismerhető legyen legalább 60 kredit az alábbi ismeretkörökben:

 • társadalomtudományi alapismeretek: szociológia, pszichológia, filozófia;
 • jogi-igazgatási ismeretek: jogi alapismeretek, jogtörténet, alkotmánytan, nemzetközi jog;
 • gazdasági ismeretek: makro-mikroökonómia, pénzügytan, nemzetközi pénzügyek;
 • politikatudományi ismeretek: politikai gondolkodás, politikai szociológia, politikai filozófia, nemzetközi tanulmányok elmélete;
 • az EU-ra vonatkozó ismeretek: az integráció története és felépítése, az intézményi rendszer, az EU politikái,
 • történeti és kulturális ismeretek: XX. századi egyetemes történelem, a magyar külpolitika története, diplomáciatörténet.

 

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 30 kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül meg kell szerezni. A mesterképzésbe való felvétel további feltétele, hogy a hallgató rendelkezzen angol nyelvből államilag elismert általános vagy szaknyelvi középfokú, C típusú nyelvvizsgával vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvánnyal vagy oklevéllel.

 

 

Az MA felvételi anyaga

Szóbeli felvételi

A felvételi beszélgetés célja a jelentkező motivációjának, általános és szakmai ismereteinek és tájékozottságának, valamit szakmai alkalmasságának felmérése.
Minden jelentkezőtől kérünk egy motivációs levelet, melyben részletezi az egyetemválasztás szempontjait, a szak választásának indokait, jövőbeni szakmai terveit és a választandó szakiránnyal kapcsolatos elképzeléseit.

A felvételi beszélgetés tágabb értelemben vett témái:

 • az európai történelemre, politikai viszonyrendszerekre (elméletek és diplomácia) és kultúrára vonatkozó ismeretek,
 • a globális nemzetközi rendszer működésével összefüggő jogi, gazdasági és politikai ismeretek,
 • az általános műveltséggel összefüggő ismeretek,
 • aktuális külpolitikai ismeretek és azok értékelése, elemzése.

A beszélgetés szűkebb értelemben vett témája a jelentkező szakdolgozatának rövid bemutatása. Ennek során a jelentkező bemutatja választott témáját, probléma felvetéseit és az azokhoz kapcsolódó megoldásokat és konklúzióit. Kérjük, hogy a jelentkezők a felvételi beszélgetés alkalmával szakdolgozatukat hozzák magukkal.

Az értékelés szempontjai
:

 • az ismeretek átfogó, strukturált bemutatása,
 • megértés, az összefüggések felismerése,
 • tájékozottság
 • vitakészség.