Miért válassz minket?

1. Elsősorban az oktatás színvonala miatt, mivel:

 • a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hivatalosan „kiemelt felsőoktatási intézmény” státuszú felsőoktatási intézmény
 • a HVG Diploma és a Világgazdaság Online rangsora szerint a PPKE BTK a legnívósabb társadalomtudományi képzést adja


2. 
Másodsorban a közösségi élet miatt, mivel a Politológia Tanszék számos tanrenden kívüli programot szervez. Ilyenek például:

 • a parlament-modellezés a „Mint-a-parlament” projekt keretében
 • a kerekasztal-beszélgetések és vendégelőadások
 • a filmklub
 • a nemzetközi konferenciák


Pázmányos hallgatók az Országgyűlés Mint-a-parlament szimulációs játékán


3.
 Harmadrészt a képzés helyszíne miatt. A politikatudományi BA, MA és PhD képzés is Budapest belvárosában, az egyetemi negyed közepén, a Kálvin térhez közel eső Mikszáth téren zajlik.

 

Mit fogsz tanulni?

A Politikatudomány nappali MA szak négy féléves képzés, amelynek során a hallgatóknak összesen 120 kreditet (Kr) kell teljesíteniük ahhoz, hogy megszerezhessék diplomájukat.


a) Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges ismeretkörök: 18-20 kredit

társadalomtudományi alapismeretek: társadalomtörténet, közgazdaságtan, kommunikáció, értelmiségképző tárgyak, általános ismeretek: eszmetörténet, filozófia, pszichológia.


b) A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 30-35 kredit

a politikatudomány története, intézményesülése, ismeretelméleti kérdései, politikaelmélet, politikatörténet, demokráciaelmélet, politikai gondolkodás részterületei, politikai gazdaságtan, politikai intézmények, összehasonlító politikatudomány, közpolitika és közigazgatás, a politikai kutatás kvantitatív és kvalitatív módszerei, közgazdaságtan, szociológia, pszichológia, filozófia, jogtudomány, alkotmányjog, történettudomány, nemzetközi tanulmányok, kommunikációelmélet;


c) a szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 35-40 kredit


d) differenciált szakmai ismeretek:

politikai kutatás módszertana, komparatisztika, a politika intézményei (állam, kormányzat, pártok, pártrendszerek stb.), ágazati politikák, közigazgatás, regionalizmus, európai integráció, politikai rekrutáció, elitek, politikai kommunikáció, média, politikai menedzsment;


Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 18-20 kredit

A szakmai törzsanyagához rendelhető kreditek száma: 30-35 kredit

A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 35-40 kredit

A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális érteke: 15 kredit

A diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit

A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 40 %.


Idegennyelvi követelmények:

A mesterfokozat megszerzéséhez angol nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga és az Európai Unió egy másik hivatalos idegen nyelvéből vagy orosz nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány, vagy oklevél megszerzése szükséges.


A politikatudományi MA képzés tanterve →

 

Mi lehet belőled?

1. Politikai elemzői karrier

A Pázmány Politológia Tanszéke szoros együttműködést alakított ki több politikai elemző intézettek. A diploma elvégzése után jól teljesítő hallgatóinknak komoly esélye nyílik arra, hogy egyik vagy másik intézményben álláshoz jusson. A Politológia Tanszék ennek érdekében gyakornoki megállapodást kötött (illetve a közeljövőben fog kötni) a következő intézetekkel:

 • Danube Institute
 • Századvég Alapítvány (Századvég Közéleti Akadémia)
 • Nézőpont Intézet*
 • Policy Solutions*
 • Méltányosság Intézet*
 • Central European Policy Centre
Kiss István, a Századvég Alapítvány kutatója, a PPKE BTK volt politológus hallgatója


2. Tudományos karrier

A Politológia Tanszék nemcsak politikaelméleti doktori (PhD) képzést indít, amely a mesterképzés folytatásaként lehetővé teszi a tudományos pályán való elindulást, hanem közvetlen kapcsolatot ápol a Magyar Tudományos Akadémia Politikatudományi Intézetével (MTA PTI), valamint neves amerikai kutatóintézetekkel és egyetemekkel is.

A mesterképzésben résztvevő hallgatók a Margater Thatcher egykori főtanácsadója, John O’Sullivan által vezetett Danube Institute és a Politológia Tanszék megállapodásának köszönhetően nemsokára több hetes gyakornoki programban vehetnek részt a legismertebb amerikai kutatóintézetekben.

Másrészről a Politológia Tanszék szoros kapcsolatot ápol az Egyesült Államok egyik legnevesebb egyetemével, a University of Notre Dame-el. A doktori képzésben résztvevő hallgatók egy ösztöndíjprogramnak köszönhetően a University of Notre Dame többhónapos vendéghallgatói programjában is részt vehetnek.

A tudományos karriert tehát a következő képzések és intézmények biztosíthatják legkiválóbb hallgatóinknak:

 • Politikaelméleti doktori képzés (PPKE BTK)
 • University of Notre Dame (USA)
 • Hudson Institute (USA)*
 • Magyar Tudományos Akadémia Politikatudományi Intézet


 
Metz Rudolf, az MTA PTI tudományos segédmunkatársa, a PPKE BTK volt politológus hallgatója


3. Újságírói és közszolgálati karrier

A tanszék vezetője illetve a Politikaelméleti Doktori Iskola vezetője, Hörcher Ferenc által alapított Mos Maiorum blog valamint a mandiner.hu várja az írói vénával megáldott hallgatók írásait. Ebből a szellemi környezetből több volt hallgatónk is sikerrel lépett tovább az újságírói pályára. A Politológia Tanszék szakmai együttműködést alakított ki a következő médiumokkal:


A politikatudományi diplomával rendelkezők képzettségüknek köszönhetőek rugalmasak az elhelyezkedést illetően. Szívesen alkalmazzák őket önkormányzatok, civil és nemzetközi szervezetek, sőt a közigazgatásban és a közszolgálatban is könnyen megtalálják helyüket. Az sem ritka, hogy hallgatóink valamelyik politikus csapatát erősíti.


Ruzsbaczky Zoltán, a Magyar Nemzet belpolitikai rovatának újságírója, a PPKE BTK volt politológus hallgatója

*Megállapodás előkészületben vagy közvetlenül aláírás előtt

 

 

 

Felvételi

Szóbeli felvételi

A felvételi beszélgetés célja a jelentkező motivációjának, általános és szakmai ismereteinek és tájékozottságának, valamit szakmai alkalmasságának felmérése.

Minden jelentkezőtől kérünk egy motivációs levelet, melyben részletezi az egyetem- és szakválasztás indokait, jövőbeni szakmai terveit és a választandó szakiránnyal kapcsolatos elképzeléseit.

A felvételi beszélgetés tágabb értelemben vett témái:

 • az európai politikai rendszerekre és kultúrára vonatkozó ismeretek,
 • az észak-amerikai politikai rendszerekre és kultúrára vonatkozó ismeretek
 • az általános műveltséggel összefüggő ismeretek
 • aktuális bel- és külpolitikai kérdések, azok értékelése, elemzése


A beszélgetés szűkebb értelemben vett témája a jelentkező szakdolgozatának rövid bemutatása. Ennek során a jelentkező bemutatja választott témáját, probléma felvetéseit és az azokhoz kapcsolódó megoldásokat és konklúzióit. Kérjük, hogy a jelentkezők a felvételi beszélgetés alkalmával szakdolgozatukat hozzák magukkal.

Az értékelés szempontjai:

 • az ismeretek átfogó, strukturált bemutatása,
 • megértés, az összefüggések felismerése,
 • tájékozottság
 • vitakészség.


A felvételi pontos időpontjáról későbbiekben adunk tájékoztatást.


A szakra való belépés feltételei

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: társadalomtudomány képzési területről a politológia, a politikatudományok, a nemzetközi tanulmányok, a társadalmi tanulmányok, az államtudományi képzési területről az igazgatásszervező, a közigazgatás-szervező alapképzési szak.

Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: a társadalomtudomány képzési területről a kommunikáció- és médiatudomány, a kulturális antropológia, a szociológia, a gazdaságtudományok képzési területről az alkalmazott közgazdaságtan, a gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés, közszolgálati, az emberi erőforrások, a nemzetközi gazdálkodás, a bölcsészettudomány képzési területről a történelem, a szabad bölcsészet, az andragógia, a közösségszervezés alapképzési szak továbbá: azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

 

A mesterképzésben való részvétel feltételei

A mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányok alapján szükséges minimális kreditek száma legalább 60 kredit a politikatudomány, a politikai gondolkodás, a politikatörténet, a nemzetközi viszonyok elmélete, az Európa-tanulmányok, az alkotmánytan, a közigazgatástan, a közpolitika ismeretkörökből.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a korábbi tanulmányai alapján legalább 30 kredittel rendelkezzen. A hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.