Oklevélben szereplő képzettség neve 
okleveles pszichológus

Képzési idő
4 félév

Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas, Önköltséges

Képzési forma
Nappali

Az oktatás nyelve
Magyar

Jelentkezési feltételek: 

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok: Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe a pszichológia alapképzési szak, valamint a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti egyetemi szintű pszichológia szak. Egyéb diploma a szakra nem fogadható el.


A képzés célja

A képzés célja olyan pszichológus szakemberek képzése, akik a pszichológia tudományterületein megszerzett ismereteik birtokában tájékozottak a pszichológia több ágában. Ismerik a pszichológus szakma módszereit és eszközeit, és képesek ezeket az egyének, csoportok vagy szervezetek megismerése és fejlesztése érdekében használni. Megfelelő végzettséggel rendelkeznek ahhoz, hogy a pszichológia különböző területein külön jogszabályban meghatározott további speciális szakképesítést szerezzenek. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

A mesterképzési szakon tanulók elsajátítják a pszichológiatudomány történetét és meghatározó elméleti nézőpontjait, az alkalmazott pszichológiai területek és a társtudományok alapismereteit, a pszichológia tudományának módszereit, az adatok feldolgozásának, kezelésének szakmai-etikai szabályait, a tudományos kutatás, szakmai önképzés és a hatékony kommunikáció módszereit, valamint a választott szakirány speciális ismereteit és módszertanát.

 

Pszichológia tovább-tanulási tájékoztató BA végzős hallgatók számára


A Pszichológia mesterképzés specializációi a Pázmányon

A Pszichológia mesterképzési szakra jelentkezők a Pázmányon négy specializáció közül választhatnak.

  • Az Interperszonális és interkulturális pszichológia specializáció célja, hogy a hallgatók elsajátítsák az interperszonális kapcsolatok, a kultúra és a vallás pszichológiai elméleteit és módszereit, a mediáció, a konfliktuskezelés, a pár- és családterápiás technikák alapjait, valamint a csoportkutatás, a kommunikációtudomány és a kultúrakutatás interperszonális és interkulturális pszichológiában használható eredményeit.
  • A Klinikai és egészségpszichológiai specializáció célja, hogy a hallgatókat felkészítse szaktudásuk szakszerű és hatékony alkalmazására az egészséges és az attól eltérő pszichés folyamatok tudományos igényű vizsgálatában, a pszichés és testi betegségekkel küzdő emberek diagnosztikájának és kezelésének pszichológiai támogatásában, valamint a betegségmegelőzéssel és egészségfejlesztéssel foglalkozó teamek munkájában.
  • A Fejlődés és klinikai gyermekpszichológia specializáció a fejlődési sajátosságok, a szocializációs zavarok, a csecsemő-, gyermek és ifjúkor problémáinak felismerésére, elemzésére, és diagnosztikájára, valamint a fejlődéslélektani és a klinikai gyermekpszichológiai kutatómunkában való jártasságra készít fel.
  • A Társadalom és szervezetpszichológiai specializáció felkészíti a hallgatókat a szervezeti, társadalmi folyamatok értelmezéséhez, elemzéséhez szükséges különböző elméleti – így szociálpszichológiai, politikai- és történeti pszichológiai, szervezetelméleti, szervezetfejlesztési, művészetpszichológiai, gazdaság- és kommunikációtudományi -megközelítések felhasználására, valamint ehhez szervesen kapcsolódva, lehetőséget ad a vizsgálat, kutatás során alkalmazható eljárások, módszerek megismerésére, valamint gyakorlati alkalmazására.


A Pszichológia mesterképzés képzési követelményei

A pszichológusképzést meghatározó szakterületek főbb témakörei (28-32 kredit)

  • kognitív pszichológia, evolúciós pszichológia, fejlődéslélektan, személyiséglélektan, szociálpszichológia
  • további meghatározó ismeretkörök: pályaszocializáció, pszichológus etika, módszertani készségfejlesztés, kommunikációs készségfejlesztés.


A specializációk tudományágai és szakterületei – A differenciált szakmai ismeretek (68-72 kredit)

A specializációk differenciált szakmai ismereteket foglalnak magukba a pszichológia különböző területein. Szakterületei: társtudományi alapozás, mesterkurzusok, szakmai gyakorlati tevékenység, vezetett kutatómunka, amelynek kreditértéke 68-72 kredit.

Szakterületek a specializációkon

Interperszonális és interkulturális specializáció

A személyközi kapcsolatok elméleti modelljei. Interperszonális krízisek, csoportdinamika. Kulturális különbségek, a kisebbségek pszichológiája. Csoport- és családterápiás elméletek és módszerek, kommunikáció, konfliktuskezelés. Az intézmények világa, konfliktus és döntéshelyzetek. Fejezetek az interperszonális pszichológiához kapcsolódó területekből: társadalmi konfliktusok, kultúra és identitás, kultúra és tömegkommunikáció, közvélemény kutatás, reklámpszichológia, környezetpszichológia. Vallásos jelenségek, a valláspszichológia története, vallás- és családpszichológia.

Társtudományi alapozás. Szakmai gyakorlati tevékenység terepen, illetve intézményen belül: módszer-specifikus gyakorlatok az egészségügy területén, családközpontú terápiás megközelítések, az alapellátásban felmerülő problémák kezelésének technikái, pszichológiai tesztek fejlesztésének módszertana. Módszerspecifikus gyakorlatok tanácsadó cégeknél, kommunikációs tréning.


Klinikai és egészségpszichológiai specializáció

A klinikai pszichológia és a tanácsadás alapjai. Általános és részletes pszichopatológia. Klinikai pszichodiagnosztika és Rorschach diagnosztika. Igazságügyi pszichológia. Pszichoterápiás elméletek és intervenciós módszertan. Klinikai egészségpszichológia, egészségpszichofiziológia és pszichoneuroimmunológia. Egészségmagatartás, egészségfejlesztés és egészségkommunikáció, stressz és megküzdés.Társtudományi alapozás: az egészség-pszichofiziológiája, neuropszichológia, pszichofarmakológiai és addiktológia alapismeretek, pszichiátria.

Szakmai gyakorlati tevékenység terepen, illetve intézményen belül a klinikai és az egészségpszichológia területén, klinikai esetprezentációk, klinikai diagnosztika, komplex esetelemzések, egészségpszichológiai edukációs programok.

Vezetett kutatómunka a klinikai- és egészségpszichológia területén.


Fejlődés- és klinikai gyermekpszichológia specializáció

Érzelmi, kognitív, motoros és szociális fejlődést bemutató, a fejlődési modellekkel megismertető kurzusok. Pszichopatológia alapjai: általános pszichopatológia, fejlődési pszichopatológia, trauma és emlékezet, elaborációs mechanizmusok gyerekeknél (rajz, mese, játék). A kognitív fejlődés zavarai, evolúciós és neuropszichológiai összefüggései.

Klinikai gyerekpszichológiai speciális kurzusok: addiktológia, narratív technikák a személyiség vizsgálatában, trauma és emlékezet.

Társtudományi alapozás: evolúciós szemlélet a pszichológiában, fejlődéstani kognitív idegtudomány. Szakmai gyakorlati tevékenység terepen, illetve intézményen belül, diagnosztikai eljárások (gyermek-pszichodiagnosztika, projektív technikák, diagnosztikai gyakorlatok, fejlődéspszichológiai empirikus kutatások). Vezetett kutatómunka fejlődés- és klinikai gyermekpszichológia területén.


Társadalom és szervezetpszichológia specializáció

A szociálpszichológia kurrens elméleti modelljei, csoportdinamika, csoportközi viszonyok, csoportközi kommunikáció, szociális reprezentáció, narratív pszichológia. Az identitás személyes és társas aspektusai, a kisebbségek pszichológiája. Történeti és politikai pszichológia, társadalmi és kulturális kérdések pszichológiai megközelítése. Szervezetelméleti modellek, szervezeti diagnosztika és szervezetfejlesztés, emberi erőforrás gazdálkodás, alkalmasság vizsgálat és kiválasztás. Szervezeti kultúra, szervezeti konfliktusok, konfliktus menedzselés. Művészetpszichológia, a művészetek társas aspektusai.

Társtudományi alapozás: gazdasági, antropológiai, nyelvészeti, kommunikációs, történelmi és művészeti ismeretek. Szakmai gyakorlati tevékenységek intézményen belül, civil és vállalati környezetben. Médiaelemzés, tréning- és alkalmasság vizsgáló módszerek.

Vezetett kutatómunka: a közgondolkodás reprezentációi, társadalmi kommunikáció, szervezet kultúra narratív pszichológiai vizsgálata, döntéskutatás, kulturális összehasonlító vizsgálatok.


A szakmai gyakorlat követelményei

A szakmai gyakorlat a képzőhelyen vagy külső intézményben, megfelelő tudományos fokozattal, illetve gyakorlati szakképesítéssel rendelkező pszichológus irányításával végzett gyakorlat. A terepgyakorlat formájában végzett szakmai gyakorlat és kutatómunka legalább 120 óra és kreditértéke minimum 10 kredit, melyet a képzés tanterve határoz meg.

A szakmai gyakorlat az egyes specializációk profiljához igazodik a következő tereületeken: 

  • családközpontú intervenció
  • klinikai és egészségpszichológia
  • fejlődés- és klinikai gyermekpszichológia
  • társadalom és szervezetpszichológia


Idegennyelvi követelmény

A felsőoktatással, szakképzéssel és felnőttképzéssel összefüggő törvények módosításáról szóló
2022. évi LIX. törvény megszüntette az oklevél kiállításához a nemzeti felsőoktatásról szóló
2011. évi CCIV. törvény 51. § (1) bekezdésében előírt nyelvvizsga-követelményt.


A képzés során elsajátított kompetenciák

A tudományos módszertani protokoll és szakmai eszköztár ismerete képessé teszi a végzett pszichológus szakembert - mindegyik specializáción- az adott szakterületen kutató-fejlesztő munka végzésére, a pszichológiában alkalmazott gyakorlati módszerek, elemző és beavatkozó eljárások használatára. A szakon végzettek - megfelelő szakmai szupervízió mellett - alkalmassá válnak a pszichológusi tevékenység gyakorlására olyan nevelési, képzési, fejlesztő, gyógyító, rehabilitációs és kutatóintézményben, ahol specializációjuknak megfelelő munka folyik. Hivatástudatuk képessé teszi őket a szakmai etikai szabályok és a humánus értékek melletti elkötelezettségben.


Pszichológia MA diplomamunka

A diplomamunka egy önállóan végzett kutatás szakdolgozat formájában való bemutatása. A kutatás témája választható, kapcsolódhat az alapozó törzstárgyak, vagy a szakirányú ismeretek tematikájához. A szakdolgozatban a hallgató bizonyítja a kutatás témájához kapcsolódó elméletekben, a kutatás tervezésében, módszertanának megválasztásában, a vizsgálatok kivitelezésében, a statisztikai feldolgozásban, az eredmények értelmezésében és az etikai kérdésekben megszerzett jártasságát.

Szakdolgozat

Szakdolgozati témaválasztás és a szakdolgozat benyújtása


A szakdolgozati témaválasztás és a szakdolgozat benyújtásának módját a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 40.§-a szabályozza.  Az alábbiakban a BTK Kari kiegészítő rendelkezéseiből foglaltuk össze a szakdolgozat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos legfontosabb információkat:

(1) A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 40. § alapján a szakdolgozati témákat az egyes szakok oktatásában közreműködő intézetek és tanszékek hirdetik meg, a szakfelelős jóváhagyásával.
(2) Hallgató a szakdolgozat témáját, címét és témavezetőjét az adott intézet vagy tanszék vezetőjével előzetesen köteles jóváhagyatni.
(3) A hallgató a felajánlott szakdolgozati témák mellett egyéb témát is választhat, amennyiben ehhez a felkért témavezető és a szakfelelős előzetesen írásban hozzájárultak.
(4) A szakdolgozatokat minden félév november 15. napjáig, illetve április 15. napjáig lehet benyújtani a Tanulmányi Osztályon és a Neptun rendszeren keresztül. 
(5) A szakdolgozatok tartalmi és formai követelményeiről a szakos tantervek rendelkeznek.

A szakdolgozat benyújtásával kapcsolatos további információkat lásd a TVSZ megfelelő fejezetében.

 

A szakdolgozati címbejelentő


Hallgató a szakdolgozat témáját, címét és témavezetőjét az adott intézet vagy tanszék vezetőjével előzetesen köteles jóváhagyatni. A címbejelentő formanyomtatványt a témavezetői aláírás után a Pszichológiai Intézet titkárságán (Soph 411) kell leadni. A Titkárság továbbítja a dokumentumokat intézetvezetői aláírásra/jóváhagyásra.

A szakdolgozati címbejelentő leadási határideje a szakdolgozat benyújtási határidejét megelőző 30 nap – tehát őszi félévben október 15, tavaszi félévben március 15.
A címbejelentő formanyomtatványa itt érhető el.

 

MA szakdolgozat követelményei

A Pszichológia mesterképzés szakdolgozat szakspecifikus követelményei →

 

A Tanulmányi Osztály szakdolgozat, illetve záróvizsgákkal kapcsolatos tájékoztatása itt érhető el.