A tanszék a Kar alapító intézetei közé tartozik: 1992 óta működik mint az akkreditált magyar szak oktatását ellátó egyik tanszék. 2020-as állománya: 6 minősített oktató: 3 docens, 3 adjunktus. A tanszék fő profilja a magyar szak ellátása a nappali alapképzésben és a tanári képzésben, de ezen felül ellátja a levelező alap- és mesterképzésben rá háruló feladatokat is. Mind a BA- mind az MA-képzésben magyar nyelvészeti speciális ismeretek programot is oktat. Ellátja ezen kívül a modern filológia szakokon a kommunikációs ismeretek oktatását, a tanárképzésben pedig az Anyanyelvi ismeretek oktatását is. Hozzá tartozik három nyelvtanár bevonásával a külföldi hallgatók számára előírt magyar mint idegen nyelv oktatása is.

A tanszék privilegizált kutatási területei: a magyar nyelvtörténet, a névtan, a lexikográfia, a dialektológia, a pszicholingvisztika és a nyelvészeti pragmatika (több lezárult egyéni és tanszéki kutatási programmal). A tanszék 1999-ben megindította saját kiadványsorozatát. 2008 óta évi rendszerességgel az Elméleti Nyelvészeti Tanszékkel közösen rendezi a Nyelvelmélet és ... konferenciákat.

A tanszék hangsúlyt helyez arra, hogy a hallgatók a megtanultakat terepen is szembesítsék az élő nyelvhasználattal. Ezért évente szervezünk nyelvjárásgyűjtő, nyelvjárás-tanulmányozó programokat, ahol a nyelvi megnyilatkozások szociolingvisztikai keretben tanulmányozhatók, ahol nemcsak a nyelv különböző változatai ismerhetők meg, hanem az azt beszélő, használó ember is a maga kultúrájával együtt. Tanulmányútjaink tehát mindig kiegészülnek néprajzi, művelődéstörténeti, honismereti ismeretekkel. Így történet ez az eddigi tanulmányutakon akár az ország határán kívül (Moldva, Csallóköz, Szilágyság), akár az országhatáron belül (Galga mente, Ipoly-vidék, Jászság, Nyugat-Magyarország [Bük, Bő] stb.).