Mit jelent egy tantárgy teljesítése? 

Egy tantárgyat akkor teljesít, ha elégtelennél jobb jegyet szerez belőle. A szemináriumok és gyakorlatok esetében a gyakorlati jegyet a szorgalmi időszak végéig kell megszereznie, a kollokviumok és szigorlatok esetében a jegyet a vizsga sikeres letételével szerezheti meg.

Mi az a nem teljesített tantárgy? 

Egy adott félévben felvett tantárgy, amelyet elégtelen vagy nem felelt meg minősítéssel zárt, illetőleg meg sem kísérelt teljesíteni. A nem teljesített tantárgyak számának van egy felső határa, továbbá a korrigált kreditindexet (ösztöndíjátlagot) is rontja.

A tárgyak követelményeit, a kötelezettségeket (hiányzások stb.) ki vagy mi határozza meg? 

Az egyes tantárgyak pontos követelményeit az adott oktató határozza meg (természetesen a szakos képzési követelményekkel és a szakvezető előírásaival összhangban). Az oktató kötelessége az első tanórán ismertetni az összes követelményt, beleértve a kötelező olvasmányokat, a számonkérések számát és időpontját, a hiányzások megengedett számát (ami szemináriumok esetében az összes alkalom 25%-a), és kurzus teljesítésének egyéb feltételeit. Ha nem tesz eleget a tanár által szabott követelményeknek, akkor a tantárgy nem teljesített lesz.

Hiányozhatok-e előadásokról, szemináriumokról?  

A foglalkozásokon a részvétel kötelező, de a tárgy oktatója határozza meg a hiányzásokkal kapcsolatos szabályokat a szemeszter elején kiadott írásos tárgyleírásban. Előadások esetében az előadó dönti el, milyen módon ellenőrzi az előadások rendszeres látogatását. A szemináriumokon a jelenlétet a szemináriumvezető ellenőrzi, és a hiányzásokat dokumentálja. Az órák 25%-át (ez heti egy alkalom esetén 3 alkalmat jelent egy félévben) meghaladó hiányzás esetén az oktató köteles nem teljesített tantárgyként elkönyvelni a hallgató teljesítményét. 

Mit kell csinálnom, ha félév közben félbehagyok egy előadást vagy szemináriumot? 

Semmit. Szemináriumok esetében udvariasságból illik közölni az oktatóval, hogy a továbbiakban nem fogja látogatni az órákat, de nem kell tőle engedélyt kérni hozzá. A szemináriumi oktató a Neptunban jelezni fogja, hogy a szemináriumot nem teljesítette. Előadás esetében ha nem iratkozik fel egyetlen vizsgaidőpontra sem, akkor automatikusan nem teljesített tantárgya keletkezik.

Ha egy szemináriumról önhibámon kívül (betegség, közlekedési nehézségek, baleset, stb.) miatt hiányoztam, hozzak erről igazolást? 

Kérjük, ne hozzon! Az egyetemi oktatásban nem létezik az ”igazolt” és az ”igazolatlan” hiányzás fogalma. Ön felnőtt, felelős személy, éppen ezért az Ön szabad belátására bízzuk, hogy egy félévben hány szemináriumi foglalkozást mulaszt el. Az oktató szempontjából merőben közömbös, hogy Ön elaludt, lekéste a buszát vagy a vonatát, ebédelt, tanult, randevúzott, vagy történetesen beteg volt: a lényeg, hogy nem volt jelen, tehát nem vehetett részt a közös munkában. A TVSz kari kiegészítése értelmében Ön egy félév során gyakorlatok esetében az összes időpont 25%-át mulaszthatja el további következmények nélkül: ez heti egy órás kurzus esetében félévente 3 lehetőség. Saját érdekében azt tanácsoljuk, hogy ne éljen vissza ezzel a nagyvonalúsággal, és ne használja ki összes lehetőségét, hiszen bármikor előállhat egy olyan helyzet, amikor valóban önhibáján kívül kénytelen mulasztani, ám ha ezt megelőzően már több alkalmat elhasznált, akkor már a tanárnak jogában áll megtagadni Öntől a gyakorlati jegyet. Az előadáson ugyancsak az oktató jogában áll a látogatást ellenőrizni, pl. katalógussal vagy más módon, és az előadás rendszeres elmulasztásának ugyancsak lehetnek következményei.

Mit tegyek akkor, ha súlyos betegség miatt több hétre kiesek az egyetemi munkából?  

Ez elsősorban a kihagyás hosszától függ. Egy-két hetes kihagyás esetében minden bizonnyal képes lesz befejezni a szemináriumait: szükség esetén forduljon tanáraihoz, kérjen tőlük segítséget, tanácsot, javítási lehetőséget.

Ha három-négy hétig vagy akár hosszabb ideig betegeskedik, akkor nem tudja megszerezni gyakorlati jegyeit, tehát a féléve gyakorlatilag kárba veszik. Ilyen esetekben a TVSz lehetővé teszi a tanulmányi kötelezettségek alóli mentesítés kérését, ami azt jelenti, hogy a szorgalmi időszak végéig a TO az Ön kérésére gyakorlatilag törli a felvett tanegységeket. Ennek az a hátránya, hogy a féléve aktív marad 0 kredittel, ezáltal egy államilag finanszírozott félévtől esik el, vagy önköltségesként a féléves önköltséget nem igényelheti vissza. Előnye viszont, hogy megmenekül a teljesítetlen tantárgyak hátrányos következményeitől. A tanulmányi kötelezettségek alóli mentesítést tanulmányai során egyszer kérheti. Önhibán kívüli ok esetén kérheti az utólagos passzív félév engedélyezését is. A kérelemhez csatolni kell a megfelelő igazolásokat. A szünetelésről a dékán dönt. 

Mennyi nem teljesített tantárgyam lehet? 

A nem teljesített tantárgyak (ide beleszámítanak az elégtelenre végzett tárgyak és a félbehagyott szemináriumok, előadások ill. meg nem kísérelt vizsgák is) maximális száma BA képzésben 15, mesterképzésben 8, osztatlan képzésben 24 lehet. Ha begyűjti a 16-dikat avagy a 9-diket, illetve 25-diket, akkor dékáni méltányosságért kell folyamodnia, különben kizárják a Karról.

Mit tehetek, ha váratlanul katasztrofálisan alakult a félévem, és előreláthatólag egy csomó tárgyat nem tudok teljesíteni? 

Ilyen esetben tanulmányai során egyszer kérheti mentesítést a tanulmányi kötelezettségek alól, ami azt jelenti, hogy a TO minden felvett tárgyát törli. Ezt a szorgalmi időszak végéig kérheti a TO-n, vizsgaidőszakban már nem. Fontos tudnia, hogy ebben az esetben a féléve aktív marad, 0 kredittel. Egy államilag finanszírozott félévet felhasznál, ha önköltséges, az önköltséget nem igényelheti vissza. Továbbá az esetleg sikeresen megszerzett jegyeit is törlik a TO-n.

Mi történik akkor, ha 180 kreditnél többet szeretnék elvégezni BA tanulmányaim során? 

A hatályos jogszabályok szerint az állami finanszírozású hallgatók a diplomaszerzéshez szükséges kreditmennyiséget maximum 10%-kal léphetik túl, ezen felül az intézmény kredittúllépési díjat szedhet a felvett kreditek után. 2010 őszétől azonban a PPKE BTK-n nincs kredittúlépési díj, tehát ez nem akadályozza Önt abban, hogy 180 kreditnél akár lényegesen többet teljesítsen BA-jogviszonya keretében. 

Mit tehetek, ha rossz lett a szemináriumi jegyem?  

Semmit. Az elégtelennél jobb gyakorlati jegyet nem lehet kijavítani, mert ugyanazt a szemináriumot nem veheti fel még egyszer, ha már elégtelennél jobb jegyet szerzett belőle.

Ha egy 2-esért már megkapom az összes kreditpontot, mi haszna van jobb jegyet szerezni?  

A kreditpont valóban minden elégtelennél jobb jeggyel teljesített tantárgy után jár, de azért mégsem mindegy, milyen osztályzatokat szerez a félév során. A féléves tanulmányi átlag a tanulmányi ösztöndíj elosztásának az alapja, valamint külföldi tanulmányok és egyéb megpályázható lehetőségek esetében a döntéshozók egyik fontos szempontja.

Úgy érzem, a szakos órák java része nagyon nehéz a számomra. Mi tegyek? 

Ha a szakos órák komoly problémákat jelentenek, elsőként mindenképpen szakos tanáraihoz forduljon, tőlük kérjen tanácsot. Mivel az ő szakterületükről van szó, minden bizonnyal meg tudják mondani, milyen pluszmunkára lenne szükség ahhoz, hogy fel tudjon zárkózni a csoport többi tagjához. Ha azonban problémái súlyosak, fontolja meg a félévhalasztás lehetőségét. Bár így tanulmányai késedelmet szenvednek, ám az így nyert időt felhasználhatja arra, hogy javítsa felkészültségét. Higgye el, egy kis időveszteség sokkal kisebb rossz, mintha egy sikertelen alapvizsga vagy a túl sok sikertelen tantárgy miatt búcsút kell mondania a szaknak! Ha úgy érzi, hogy a szakos tantárgyak döntő többsége nem érdekli, nyűgnek érzi ezek teljesítését, akkor félő, hogy rosszul választotta meg a szakját.