Nemzetközi és Politikatudományi Intézet
Intézetvezető: Dr. Kántor Zoltán, egyetemi docens
Szakfelelős: Dr. habil. Szigetvári Tamás, egyetemi docens
Titkárság: 1088 Budapest, Mikszáth tér 1., III. em. 304.
(A telephely térképen IDE kattintva tekinthető meg.)
Telefon: +36 1 327 5918/4120 mellék
E-mail: nemzetkozi@btk.ppke.hu

 

Tantervek →

 

Munkarend: nappali

 

Szakképzettség megnevezése

Okleveles nemzetközi kapcsolatok elemző

Képzési idő

4 félév

A képzésről

A nemzetközi tanulmányok mesterképzési szak célja olyan magasan kvalifikált, széles társadalomtudományi műveltséggel rendelkező szakemberek képzése, akik képesek Magyarország nemzetközi rendszerben és Európában betöltött helyének, szerepének értelmezésére, ismerik a nemzetközi viszonyok elméleti és gyakorlati összefüggéseit. A képzést elvégző hallgatók magas szintű nyelvi, tárgyalástechnikai ismeretekkel rendelkeznek. Történeti, társadalomtudományi és szakmai műveltségük analitikus és szintetizáló gondolkodásra képesíti őket. Tárgyi tudásuk alkalmassá teszi őket a nemzetközi rendszer gazdasági, jogi, politikai folyamatainak megértésére, előrejelzésére. A végzett hallgatók ismerik és értik az Európán kívüli térségek fejlődési tendenciáit és megfelelő diszciplináris, civilizációs, világgazdaságtani, nemzetközi jogi, politikaelméleti, valamint gyakorlati, diplomáciai, protokoll, tárgyalástechnikai jellegű ismeretekkel rendelkeznek. Megszerzett ismereteik birtokában alkalmasak tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.

Specializációk a magyar nyelvű képzésen:

  • biztonságpolitika
  • Európa-tanulmányok
  • civilizációs és regionális tanulmányok
  • kulturális diplomácia


Specializációk az angol nyelvű képzésen (Együttműködés az Institut Catholique d'Études Supérieures francia egyetemmel):

  • Európa-tanulmányok


A felvétel feltételei

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a nemzetközi tanulmányok és a nemzetközi igazgatási alapképzési szak.
Meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető: a társadalomtudomány; a bölcsészettudomány; a gazdaságtudományok; a jogi; valamint az államtudományok képzési területekhez tartozó alapképzési szakok továbbá azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

A mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányokból szükséges minimális kreditek száma 60 kredit az alábbi ismeretkörökből:
társadalomtudományi alapismeretek: szociológia, pszichológia, filozófia, antropológia, pszichológia,
jogi-igazgatási ismeretek: közjog és magánjog, alkotmánytan, közigazgatástan, közpolitika, gazdasági jog,
gazdasági ismeretek: közgazdaságtan, makro-, mikroökonómia, vállalatgazdaságtan, pénzügytan, nemzetközi gazdaságtan,
politikatudományi: politikai gondolkodás, politikatörténet, nemzetközi tanulmányok,
történeti, kulturális és nyelvtudományi ismeretek: gazdaság-, társadalom- és kultúrtörténeti ismeretek, nyelvtudományi, filológiai ismeretek területein.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató legalább 30 kredittel rendelkezzen. A hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

Továbbá a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar kari Felvételi Szabályzata szerint a szakra történő felvétel feltétele legalább egy „C" típusú középfokú államilag elismert, – középfokú (B2 szintű) általános nyelvi, komplex – vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga angol nyelvből.


Felvételi vizsga

A felvételi beszélgetés célja a jelentkező motivációjának, általános és szakmai ismereteinek és tájékozottságának, valamint szakmai alkalmasságának felmérése. Minden jelentkezőtől kérünk egy motivációs levelet, melyben részletezi az egyetemválasztás szempontjait, a szak választásának indokait, jövőbeni szakmai terveit és a választandó szakiránnyal kapcsolatos elképzeléseit.

A felvételi anyaga ezen az oldalon található.

2022.02.10.