Komparatisztikai és kultúratudományi kutatócsoport

A Francia Kapcsolat (FK) kutatócsoport 2013-ban kezdte meg működését a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen. A csoport magyar és francia komparatisztikai és kultúratudományi kutatásokat folytat. Ezek elsődleges célja a francia irodalom recepciójának, illetve a francia irodalom- és humántudomány hatástörténeti összefüggéseinek feltárása. Az összehasonlító kutatás tárgya az irodalmi jelenségek közötti kapcsolat, mégpedig az egyes irodalmakon belüli, valamint az irodalmak közötti kontextus alapján vizsgálva. A kutatócsoport általános irodalomtudományi perspektívából egyúttal az irodalomtudomány tudományelméleti alapjaival, az irodalomelmélet problémáival, az irodalom létrehozásának, terjesztésének, befogadásának elméleteivel és az irodalmi fordítás alapkérdéseivel is foglalkozik. A csoport interdiszciplináris irányultságának megfelelően pedig kiemelten tanulmányozza az irodalomtudomány határterületeit és az irodalom más tudományok számára való hasznosíthatóságát. Így az irodalom(tudomány) és más diszciplínák lehetséges kapcsolódási pontjai is vizsgálódásának fókuszában állnak, közelítve az irodalmat és az irodalomtudományt egyebek mellett a filozófia, az esztétika, a lélektan, a teológia, a szociológia vagy akár a média tudományterületeihez, rámutatva ezzel a közös gondolkodásban rejlő lehetőségekre.

A tagok, többségében magyar és külföldi egyetemi oktatók, és kutatók, akik az egyetemi oktatásban is közvetlenül kamatoztatni tudják a közös eredményeket. A kutatócsoport munkája kezdetek óta többéves kutatási projektek köré épül, melyeket több hazai és külföldi intézettel együttműködve valósít meg (pl. ELTE, PTE, SZTE, MTA, Paris 8, Paris 3, Université catholique de Louvain, Villanova University, LEA Csoport ‒ Lire en Europe Aujourd’hui).

Az FK főbb kutatási programjai:

 • Észlelés, alkotás, teremtés (A fenomenológia, a pszichológia, az esztétika és a teológia módszerei a jelenkori társadalom- és humántudományokban). (KAP)
 • Katedrális a szakrális, esztétikai és publikus tér határán (KAP)
 • Szabálytalan olvasás. Szenzualitás, kritikai gondolkodás és etika kapcsolódási pontjai a kortárs filozófiában és kultúratudományban (KAP)
 • Trauma és esztétikai tapasztalat (KAP)
 • „Írás”, ipszeitás, irodalom. A dekonstrukció (kon)textusairól. (Jacques Derrida Husserl- és Lévinas-interpretációi) (OTKA, PD 108926)
 • Reading and Writing Lietrary Texts in the Age of Digital Humanities, Groupe LEA (Erasmus + Stratégiai partnerség ‒ 2017-1-HU01-KA203-035921)

A kutatócsoport tudományos konferenciákon, valamint tanulmánykötetekben és szöveggyűjteményekben ad számot az eredményeiről. A csoport fennállása óta 8 tematikus nemzetközi konferenciát szervezett kutatási eredményeinek bemutatására, valamint rendszeresen jelentkezik magyar és francia nyelvű publikációkkal is.

Vezető kutatók:


Kutatók:

 • Botos Máté (PPKE BTK, Nemzetközi és Politikatudományi Intézet)
 • Schmal Dániel (PPKE BTK, Keresztény Filozófiai Intézet)


Csatlakozott kutatók:

 


Események


2022


2021

 • L'humain devant et dans la nature
  • 2021. október 27-28.
  • Nemzetközi konferencia a PPKE BTK Francia Kapcsolat kutatócsoportja és az amiens-i Jules Verne Picardie Egyetem szervezésében
  • Séminaires doctoraux organisés par Anikó Ádám (Université Catholique Pázmány Péter) et Catherine Grall (Université de Picardie Jules Verne, Amiens)


2020

 • Olvasás és írás a digitális bölcsészet korában
  • 2020. október 26-27.
  • A "Hogyan olvassunk és írjunk irodalmi szövegeket a digitális bölcsészet korában?" (Reading and Writing literary texts in the Age of Digital Humanities) című projekt multiplikációs eseményének keretében online szervezett workshop és továbbképzés.
  • Workshop et la formation continue organisés en ligne dans le cadre de l’événement multiplicateur du projet "Lire et écrire des textes littéraires à l’époque des humanités numériques" (Reading and Writing literary texts in the Age of Digital Humanities).


2019

 • Az arc misztériuma – másság & reprezentáció / Le visage : altérité & représentations
  • 2019. április 11-12.
  • A PPKE BTK Francia Kapcsolat kutatócsoportjának nemzetközi interdiszciplináris konferenciája a Brazíliaváros Egyetem Művészeti Intézetével és a RETINA.International (Paris 8) kutatócsoporttal közös szervezésben
  • Colloque international interdisciplinaire du groupe de recherche Connexion française de l’Université catholique Pázmány Péter en collaboration avec l’Institut d’Art de l’Université de Brasília et de RETINA.International de Paris
  • Tudományos bizottság / Comité scientifique: Ádám Anikó (PPKE), Radvánszky Anikó (PPKE), Pataki Elvira (PPKE), Biagio d’Angelo (UnB), François Soulages (Paris 8, Retina International)


2018


2017

 • A trauma reprezentációi - Les fables du trauma
  • 2017. május 26-27.
  • Pluridiszciplináris nemzetközi konferencia
  • a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Francia Kapcsolat kutatócsoportja és a Paris 3 Sorbonne nouvelle Egyetem THALIM (Théorie et histoire des arts et des littératures de la modernité) kutatócsoportja közös szervezésében
 • Jean-Luc Nancy à Budapest
  • 2017. március 28-29.
  • A korunk Kantjaként is ismert francia filozófus, Jean-Luc Nancy munkásságának szentelt nemzetközi konferenciára kerül sor a Sophianumban.

2016

2015

 • "Szerelem, Töredékek" Workshop
  • 2015. december 15.
  • A francia Roland Barthes (1915-1980) Beszédtöredékek a szerelemről c. könyvének értelmezése és körbejárása non-verbális eszközökkel (mozgás, tánc, performansz stb.) kombinálva
 • A szöveg kijáratai ‒ Roland Barthes 100
  • 2015. december 14-15.
  • Symposium franco-hongrois intitulé Les sorties du texte, organisé à l'occasion du centenaire de la naissance de Roland Barthes
 • L'image est l'oeil de l'histoire
  • 2015. július 2-5.
  • Francia-kínai filozófiai konferencia, Xi'an Jiaotong Egyetem (Xi'an, Kína)
 • Az álmodó ember
  • 2015. április 17-18.
  • Nemzetközi interdiszciplináris konferencia, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Francia kapcsolat Kutatócsoport (Budapest) & RETINA International (AIAC Paris 8)
  • Felhívás


2014


2013

 


Pályázatok

 • Erasmus + Stratégiai Partnerség pályázat 2023-2026:
  • A Pázmány Péter Katolikus Egyetem  Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karának Francia Kapcsolat Kutatócsoportja Reading Communities, Shaping Identities címmel elnyert egy nagy költségvetésű  Erasmus + Stratégiai Partnerség pályázatot (2023-1-PT01-KA220-HED-000158582).  A PPKE BTK partnerként vesz részt a 3 éves futamidejű pályázatban 10 európai egyetem francia, illetve összehasonlító irodalomtudományi tanszékével együttműködésben, a Bragai Minho egyetem vezetésével. A pályázat többnyelvű, a munkanyelve francia. A PPKE BTK részéről a szakmai vezetők: Ádám Anikó (Francia Tanszék, tanszékvezető habilitált egyetemi docens) és Radvánszky Anikó (Magyar Irodalomtudományi Tanszék, egyetemi docens).
   A LEA (Lire en Europe Aujourd’hui, https://ceh.elach.uminho.pt/lea/) nemzetközi kutatócsoport projektje az irodalmi szövegek olvasásának lehetséges stratégiáit tanulmányozza az értelmezői közösségek szempontjából. Az „értelmező közösség” Stanley Fish által bevezetett fogalma és eszméje központi az irodalomtudomány számos ágában és iskolájában, és jól alkalmazható annak a vizsgálatára, hogy a szövegek olvasása és azok értelmezése, hogyan hozhat létre közösségi identitásokat. A kutatás ennek a fogalomnak a segítségével az irodalmi jelentés kontextualista felfogása mentén az európai irodalom több kiemelkedő művének befogadástörténeti vizsgálatára, valamint az irodalmi szövegek olvasásának népszerűsítésére törekszik.
 • 2023-2024 A PPKE BTK Francia Kapcsolat kutatócsoportja elnyerte a két éves (2023/24) Balaton – Hubert Curien francia-magyar bilaterális kutatási pályázatot:
  • A pályázat francia partnere a Besançon-i Franche-Comté Egyetem Centre de Recherches Interdisciplinaires et Transculturelles episztemokritikai kutatócsoportja. A két év során a magyar és a francia kutatók és doktoranduszok találkozókat, workshopokat és konferenciákat szerveznek A természetről szóló tudás közvetítése és áramlása a tudományterületek és a kultúrák között témakörben. A kutatás eredményeiről a futamidő végén egy francia és egy magyar nyelvű tanulmánykötetet jelenik meg.
   Az évszázadok folyamán bonyolult folyamatoknak köszönhetően radikálisan elkülönült egymástól a természet és a kultúra, ami maga után vonta az organikus és a mechanikus szemlélet szembeállását. A mechanikus szemléletből az élet maga tűnt el, így radikális fordulat következett be a természetről mint a kutatás tárgyáról, mint a teremtett természetről, illetve a természetről mint esztétikai tárgyról való gondolkodásban. A két éven át folyó kutatás ezt a folyamatot térképezi fel, az egyes kutatók és doktoranduszok kutatási tematikája szerint, különös tekintettel a tudomány, az irodalom és a művészetek kapcsolatára, az egyes tudományterületekhez (földrajzhoz, filozófiához, teológiához, művészettörténethez stb.) tartozó természetfelfogásokra, valamint a tájábrázolások különböző kultúrákhoz köthető esztétikájára és poétikájára.
 • OTKA pályázatok:
 • KAP pályázatok:
  • KAP-1.1-14/001: Észlelés, alkotás, teremtés (A fenomenológia, a pszichológia, az esztétika és a teológia módszerei a jelenkori társadalom- és humántudományokban). Egyetemközi és nemzetközi interdiszciplináris kutatási pályázat
  • KAP-1.9-14/006 : konferencia pályázatok:
   • Álom, képzelet, vizualitás (nemzetközi, interdiszciplináris konferencia, 2015. március)
   • In memoriam Jacques Derrida (jubileumi nemzetközi kétnapos konferencia Jacques Derrida halálának 10. évfordulójára, PPKE BTK és PTE, 2014. október)
  • KAP-1.9-14/018 : konferencia pályázatok:
   • Észlelés, alkotás, teremtés (összegyetemi interdiszciplináris konferencia, 2015. január-február) - Felelősök: Ádám Anikó, Radvánszky Anikó, Armando Nuzzo
   • « Mindent láttam » — Hommage à Marguerite Duras (konferencia az írónő születésének 100. évfordulója alkalmából, 2014. október)
  • Egyéni pályázatok:
   • KAP-1.2-14/010: Ádám Anikó: Katedrális a szakrális, esztétikai és publikus tér határán
   • KAP-1.2-14/021: Radvánszky Anikó: Szabálytalan olvasás. Szenzualitás, kritikai gondolkodás és etika kapcsolódási pontjai a kortárs filozófiban és kultúratudományban
 • Rangos pályázatot nyert el a Francia Kapcsolat Kutatócs... (ppke.hu)
 • 2017-2020 Erasmus + Stratégiai partnerség: Reading and wrintin literary texts in the age of digital humanities, 10 európai partnerrel (ras.ppke.hu) Facebook oldal →

 


Publikációk

 

François Soulages, Anikó Ádám & Anikó Radvánszky (dir.):
Visage à voir, visage à lire. Paris: L'Harmattan, 2023.

 

Ádám Anikó:
Kinek a nyelve? (400 éve született Molière). 1749.hu, 2021.

 

Anikó Radvánszky & Anikó Ádám (dir.):
« Les sorties du Texte ». Études sur Roland Barthes. Paris: L'Harmattan, 2021.

 

Franc Schuerewegen (dir.):
Des notes et des textes; études sur l'annotation. Leiden: Brill, 2021.

 

Maria de Jesus Cabral, Maria Hermínia Laurel & Franc Schuerewegen (dir.):
Lire les villes. Paris: Le Manuscrit, 2020.

 

François Soulages, Aniko Ádám & Anikó Radvánszky (dir.):
Lire et vivre. Études sur l'expérience de la lecture. Paris: L'Harmattan, 2019.

 

Jolán Orbán, Anikó Radvánszky (dir.):
Dons et résistances. Études sur Jacques Derrida. Budapest: L'Harmattan, 2019.

 

Ádám Anikó, Radvánszky Anikó (szerk.):
A szöveg kijáratai. Tanulmányok Roland Barthes-ról. Budapest: Kijárat Kiadó, 2019.

 

Anikó Ádám, Eszter Horváth, Anikó Radvánszky (dir.):
Entre nous. Études sur Jean-Luc Nancy. Budapest: L'Harmattan, 2019.

 

Anikó Ádám, Anikó Radvánszky, François Soulages (dir.):
L'homme qui rêve. Paris: L'Harmattan, 2016.

 

François Soulages, Anikó Ádám (dir.):
Les frontières des rêves. Paris: L'Harmattan, 2015.

 

Anikó Ádám, Enikő Sepsi, Stéphane Kalla (dir.):
Contempler l'infini. Paris: L'Harmattan, 2015.

 

Ádám Anikó, Radvánszky Anikó (szerk.):
Térérzékelések, térértelmezések. Budapest: Kijárat Kiadó, 2015.

 

Radvánszky Anikó:
Jel ‒ Írás ‒ Eredet. A dekonstrukció (kon)textusairól. Budapest: Kijárat Kiadó, 2016.

 

Anikó Ádám:
Du vague des frontières. Littératures, langues & espaces. Paris: L'Harmattan, 2015.