A PPKE Irodalomtudományi Doktori Iskolája 2016 óta új struktúra szerint folytatja működését. Ebben az újabb rendszerben két program valósul meg, melyeket a témameghirdetések koherenciája és különbsége tart fenn: a Textológia és régi irodalom, valamint a Modern irodalomtudomány program, ahol az előbbi elsősorban a régi irodalmak filológiai, textológiai, irodalom- és művelődéstörténeti kutatására nyújt lehetőséget, míg az utóbbi a modern filológiai, irodalomtörténeti és -elméleti kutatásokat fogja össze. Az Irodalomtudományi Doktori Iskola e két alprogramja az iskolarendszerű képzés első két félévében nem válik el élesen, hiszen minden, a doktori iskolában e két félévben meghirdetett kurzus valamennyi beiratkozott hallgató számára kötelező. A további szemeszterekben a tanegységek választhatósága lehetővé teszi a szakosodást.

A doktori iskola egyik fő erőssége abból következik, hogy irodalomtudományi doktori iskolaként több különféle nemzeti irodalom sajátosságainak figyelembevételével működik, s ennek következtében a hallgatók szükségszerűen megismerkednek az egymástól igen eltérő angolszász, német, francia, olasz, lengyel irodalomszemléletekkel, s ezeken túl természetesen a Magyarországon napjainkban érvényes irodalomfelfogással is. Ez annak megtapasztalása, hogy mindenkinek szükséges saját irodalomszemléletét rugalmasan kezelnie, hiszen már kicsit is eltávolodva saját kutatási területétől más típusú, más módszertant követelő kérdéshalmazokkal találkozik. A hallgatók a kötelező tanrendi órákon figyelembe kell, hogy vegyék: hogy az általuk megfogalmazott kérdéseket és az azokra adható válaszokat egy másik felfogás számára is szükséges beláthatóvá tenniük. A nem tanórai jellegű kreditértékek a képzési terv fontos részét alkotják. Ide tartozik a konferenciarészvétel, a publikációk, a fejezetvédések doktori iskolai elismerése szerezhető kreditek formájában. Erre a tevékenységre csak akkor szerezhető kredit, ha a témavezető a szükséges dokumentumok alapján írásban külön is igazolja a tevékenység megvalósulását.

> ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
     > Törzstagok, tanácstagok
     > Minőségbiztosítás
     > Szabályzatok

> KÉPZÉSI PROGRAMOK

> FELVÉTELI INFORMÁCIÓK

> TANULMÁNYI INFORMÁCIÓK

> OKTATÓK

> HALLGATÓK

> DOKTORI DISSZERTÁCIÓK

> HÍREK, ESEMÉNYEK