A PPKE TVSz (171–173.§) értelmében a BA diploma megszerzésének elengedhetetlen feltétele a szakdolgozat benyújtása és annak elégtelennél jobb jeggyel történő elbírálása után a záróvizsga sikeres letétele. Az alábbiakban  a szakdolgozat készítésének szempontjait összefoglaló szakdolgozati tájékoztatót adjuk közre, majd a tanszék oktatói által meghirdetett szakdolgozati témákat tesszük közzé

Az óvó- és tanítóképző tanszék szakdolgozati útmutatója

dokumentum letöltése

(frissítve 2016.11.22.)

új szakdolgozati útmutató letöltése

(érvényes a 2020/21 tanévtől)


Szakdogozati témák

A szakdolgozati címbejelentő lapok leadási határideje minden év május 31.

Balla Gergely

 • Bábjáték az általános iskola alsó tagozatában és/vagy az óvodában
 • A gyermekrajzok érzelmi világa
 • Egy népi tájegység és jellemző mesterségének a bemutatása
 • Az új médiumok szerepe a vizuális nevelésben
 • A kortárs vizuális kommunikáció és médiumainak elemzése
 • Művészetoktatás, múzeumpedagógia az általános iskolában
 • A serdülőkori személyiségfejlesztés lehetőségei a vizualitás
 • Agyagmunkák és térplasztika. Plasztikai ábrázolás és térábrázolás az óvodai és az iskolai oktatásban
 • Témaválasztás a vizuális nevelés és a vizuális művészetek világából

Heckel Zoltán

Természetismeret

 • Az egyes tanulásszervezési típusok hatékonysága a természettudományos oktatás területén
 • A kooperatív technikák alkalmazása a természettudományos oktatásban
 • A környezettudatos gondolkodásmód, ökológiai gondolkodás formálása az óvodában / iskolában
 • A külső helyszínek fontossága a kompetencia alapú készség és képességfejlesztésben, a környezeti nevelés területén az óvodában / iskolában
 • Növénytani/állattani ismeretek tantárgypedagógiai kérdései a 6-10 éves tanulók nevelési, oktatási munkájában
 • A globális éghajlatváltozás szemléltetésének lehetséges módszerei
 • A hallgató által szabadon választott téma

Testnevelés, egészségnevelés

 • Különböző óvodák mozgásszokásainak hatékonysága, ezek hatása a gyermekek motoros képességeinek fejlődésére
 • A mindennapos testnevelés bevezetésének hatásai
 • Alsó tagozatos tanulók szabadidős tevékenységeinek összehasonlító elemzése
 • A testi képességek mérésének módszerei az iskolában
 • Mozgáskoordináció és értelmi képesség közötti összefüggés vizsgálata
 • Az egészségnevelés szerepe, lehetőségei az óvodában / iskolában
 • Óvodás / iskoláskorúak egészség-magatartási szokásainak vizsgálata
 • + A hallgató által szabadon választott téma

Minőségfejlesztés

 • A pedagógus életpályamodell bevezetésének hatásai
 • Egy választott oktatási intézmény minőségirányítási rendszerének elemzése

 


 

dr. Hernádi Mária Judit

 • Nemes Nagy Ágnes életműve
 • Ottlik Géza életműve
 • Pilinszky János vagy Weöres Sándor életműve
 • Lázár Ervin életműve
 • Az újhold folyóirat története és írói köre
 • Meseelemzés, meseértelmezés irodalmi- és meseterápiás szempontból
 • Műfajelmélet: egy irodalmi műfaj alakulástörténete
 • A prózavers műfajának vizsgálata a xx. századi irodalomban
 • A tárgyias líra hagyománya a xx. századi irodalomban
 • Interdiszciplináris szövegértelmező vizsgálatok: teológiai, etikai, filozófiai problémák irodalmi alkotásokban; irodalom és képzőművész

Homor Lajos

 • A Moodle CMS használati lehetőségei az általános iskolai oktatásban
 • Az interktív tábla és használata az általános iskolában
 • Az online adatgyűjtés és kiértékelés eszközei
 • Közösségi oldalak oktatási használhatósága

Horváth Mariann

 • Kommunikáció és neveléstudomány interdiszciplináris megközelítésben
 • A pedagógus kommunikációja
 • Gyógypedagógiai ellátás a közoktatásban
 • Segítő szakemberek a nevelési és oktatási intézményekben
 • Teammunka az óvodában, iskolában
 • Német nyelv oktatásának módszertana
 • Tankönyvelemzés (német nyelv, kommunikáció)

 


Horváthné Dr. Farkas Éva

 • A nyelvi alapkészségek fejlesztése a korai idegennyelv-oktatás folyamatában
 • A célnyelvi szókincsfejlesztés lehetőségei kisgyermekkorban
 • Nyelvelsajátítási motiváció az óvodában
 • A motiváció szerepe az általános iskolai nyelvoktatásban
 • Játékos nyelvelsajátítás kisgyermekkorban
 • Gyermekkori kétnyelvűség
 • Egy nemzetiségi oktatási intézmény története és jelene
 • Egy település hagyományos megélhetési formái a múltban, életmód a jelenben
 • Nemzetiségi identitás és nyelvhasználat szülővárosomban/szülőfalumban
 • A család szerepe a gyermek olvasóvá nevelésében

 


 

dr. Juhász Márta Klára

 • Helytörténeti kutatások (Egy német nemzetiségi falu történetének felkutatása, különös tekintettel a német nemzetiség betelepülésére, életformájára, társadalmi összetételére)
 • Népszokások, néphagyományok egy német nemzetiségi településen (Német nemzetiségi közösségek naptár, v. az emberi élet fordulópontjai szerinti szokásainak felgyűjtése, rendszerezése; a nemzetiségi oktatásba való beillesztés lehetőségei, módszertana)
 • A magyarországi németek népviselete, étkezési szokásai, zenei kultúrája (Német nemzetiségi közösségek tárgyi néprajzának felgyűjtése, rendszerezése; a nemzetiségi oktatásba való beillesztés lehetőségei, módszertana)
 • Német nemzetiségi irodalom (Német nemzetiségi írók, költők munkásságának, műveinek feldolgozása; a tanórán való alkalmazásuk módszertani megközelítése)
 • M.o.-i német nyelvjárások, nyelvhasználat (A m.o.-i német nemzetiség nyelvjárási jellemzőinek vizsgálata rendszernyelvészeti, szociolingvisztikai, kontaktusnyelvészeti megközelítésből, besorolásuk)
 • A német kisebbség megjelenése a médiában (A m.o.-i német nemzetiség médiahasználata – nyomtatott, elektronikus, TV, rádió –, ill. annak szerepe az életükben)
 • A nemzetiségi (nyelv)oktatás (A német kisebbség (nyelv)oktatásának története, jelene, formái, szerepe, jelentősége)
 • A m.o.-i német kisebbség kulturális és társadalmi szervezetei (Egy német nemzetiségi település egyesületeinek, szervezeteinek vizsgálata, ill. több település szervezeteinek összehasonlítása)
 • A német nyelvterület, ill. a m.o.-i németek gyermek- és ifjúsági irodalma (Gyermekirodalmi művek elemzése, megjelenésük a tanórán)

Kovácsné Fódi Krisztina

 • A népdalok, népi gyermekjátékok jelentősége és szerepe az óvodai foglalkozásokon (vagy: alsó tagozaton)
 • A zene és a gyermeki fejlődés összefüggései születéstől 10 éves korig
 • A ritmusérzék, ritmikai készség fejlesztése kisgyermekkorban
 • A zenei írás-olvasás útján – a szolmizáció tanításának szerepe az alsó tagozaton
 • A zenehallgatóvá nevelés az 1-4. osztályban
 • „Játsszunk zenét!" Zenei képességek játékos fejlesztése az énekórákon
 • A zenei nevelés hatása a kompetencia- és személyiségfejlődésre az alsó tagozaton
 • A XX. századi zenepedagógiai módszerek, irányzatok összehasonlító elemzése

dr. Miklós Ágnes Kata

 • Az óvodai/iskolai integráció kérdései
 • Intézményi szocializáció az óvodában
 • Interkulturális nevelés az óvodában/iskolában
 • Az óvodapedagógus feladatai a közösségépítésben
 • Az óvoda feladatai és lehetőségei a felzárkóztatásban

Némethné dr. Varga Andrea

Tanító szakosoknak

 • Hagyományos és új módszerek az anyanyelvi / irodalmi oktató-nevelő munkában
 • Képességfejlesztés a nyelvtanórákon
 • Képességfejlesztés irodalomórán
 • Stilisztikai ismeretek az 5–6. osztályos irodalom tananyagban
 • Stíluseszközök Lázár Ervin meséiben
 • Olvasóvá nevelés – gyermekirodalom – kötelező olvasmányok

Óvodapedagógus szakon

 • Anyanyelvi fejlesztés az óvodában
 • Irodalmi nevelés az óvodában
 • A könyv és a könyvtár szerepe az óvodai nevelésben
 • Gyermekfolyóiratok az olvasóvá nevelésben
 • Lázár Ervin meséi

+ a hallgató által szabadon választott téma, előzetes egyeztetés után

 


 

dr. Tárnok Attila

 • Analysis of an Edgar Allen Poe Short Story
 • The Role of Simplified Readers in Language Teaching
 • American Folk Music
 • World English and Post-Colonial Societies
 • The Analysis of William Wordsworth's The Prelude (Book I, 1799, Books I-VI, 1820, Books I-VII, 1850)
 • Human Rights Movements in Afro-American Culture
 • Female Characters in the English Novel in the Ninteenth Century
 • Béla Hamvas
 • The Victorian Age and its Legacy on Modern British Society
 • Migration, Diaspora, Ethnic Minorities

dr. Tölgyessy Zsuzsanna

 • Honismeret
 • Gyermekirodalom
 • Népköltészet, néphagyomány
 • Megélt történelem
 • Játékpedagógia és drámapedagógia

Virághné Ratimovszky Kornélia

 • A tehetséges gyermek
 • A személyiségfejlődés és a szocializáció
 • A gyermekkor pszichés zavarai
 • Konfliktusok és kezelésük az iskolában
 • A mese és a rajz hatása a gyermek fejlődésére
 • Személyiségfejlődés
 • Az agresszív viselkedés
 • A társas kapcsolatok alakulása
 • Tanulási motivációk kisiskoláskorban