Tantárgy adatlapja

Tárgy neve: A hunok és germánok régészete a Kárpát-medencében főkollégium
Tárgy kódja: BBNTR13400
Óraszám: N: 2/0/0, L: 0/0/0
Kreditérték: 3
Az oktatás nyelve: magyar
Követelmény típus: Kollokvium
Felelős kar: BTK
Felelős szervezeti egység: Régészettudományi Intézet
Tárgyfelelős oktató: Dr. Türk Attila Antal
Tárgyleírás:

 

A kurzus a Kárpát-medence hun korszakának évtizedeivel (4–5. század fordulója és az 5. század közepe közti időszak) ismerteti meg a hallgatókat. A hunokra és alávetett népeikre vonatkozó szűkszavú írott forrásanyag mellett a gazdag régészeti emlékek megismerése és elemzése adja az óra tematikájának a gerincét. A kurzus a Kárpát-medencében a császár és a népvándorlás kor időszakában élő germán nyelvű népek történetének és régészetének teljes körű bemutatására törekszik. Az egyes régészeti kultúrák megismeréséhez elengedhetetlen az európai kapcsolatok és kronológiai rendszerek széleskörű bemutatása is. A kurzus teljesítésének pontos feltétele az alább felsorolt irodalmak elsajátítása és annak nyomán írásbeli feladatsor kitöltése, különös tekintettel régészeti anyagismereti szempontból (pl. vonatkozó képanyag felismerése). A kurzus teljesítésének pontos feltétele az alább felsorolt irodalmak elsajátítása és annak nyomán írásbeli feladatsor kitöltése, különös tekintettel régészeti anyagismereti szempontból (pl. vonatkozó képanyag felismerése).

A 2–5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN)

kötelező:

Bóna István: A hunok és nagykirályaik. Corvina Kiadó, Budapest 1993. (274 ps.) ISBN 9631333825

E. A. Thompson: A hunok. Szukits Kiadó, Szeged 2003. (260 ps.) ISBN 9639344958

Bodo Anke: Studien zur reiternomadischen Kultur des 4. bis 5. Jahrhunderts. Beier & Beran Verlag, Wiesbanden 1998. (226 ps.) ISBN 3930036118

Jaroslav Tejral: Das Hunnenreich und die Identitatsfragen der barbarischen "gentes" im Mitteldonauraum aus der Sicht der Archäologie. in: Jarolsav Tejral (Hrsg.): Barbaren im Wandel. Beiträge zur Kultur-und Identitätsbildung in der Völkerwanderungszeit. Spisy Archeologického Ústavu av cr Brono 26. Archeologického Ústavu, Brno 2008. (pp. 55–119) ISBN 8086023877

Vida Tivadar (Hrgs.): Romania Gothica II. The frontier world. Romans, barbarians and the military culture. EötvösLóránd University, Budapest 2015. (pp. 111–286; 365–477; 499–516; 617–651) ISBN 9789639846019

Kiss P. Attila: Ki hagyná el Asiát, Africát, vagy Itáliát, hogy Germániába menjen? Germánok a Kárpát-medencében / Who would leave Asia, Africa or Italy to go to Germania? Germanic tribes in the Carpathian Basin. Szerk.: Türk A. ? Jancsik B. Studia ad Archaeologiam Pazmaniensia 27. Budapest 2022. ISBN 978-615-6388-32-2

ajánlott:

Philipp von Rummel: Habitus Barbarus. Kelidung und Representation spatantiker Eliten im 4. und 5. Jahrhundert. Ergänzungsbände zum Reallexikon der germanischen Altertumskunde 35. De Gruyter, Berlin–New York 2005. (481 ps.) ISBN 9783110918205

Kiss Attila – Alfred Bernhard-Walcher: Szilágysomlyó. A gepida királyok aranykincsei. Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest 1999. (77 ps.) ISBN 9632085922

span>

Németh Gyula (szerk.): Attila és hunjai. Akadémiai Kiadó, Budapest 19862. (348 ps.) ISBN 9630543338

Bodo Anke (Hrsg.): Attila und die Hunnen. Theiss Verlag, Speyer 2007. (392 ps.) ISBN 9783806221145

Michael Schmauder: Oberschichtgräber und Verwahrfunde in Südosteuropa im 4. und 5. Jahrhundert. Zum Verhältnis zwischen dem spätantiken Reich und der barbarischen Oberschicht aufgrund der archäologischen Quellen. Archaeologia Romanica 3. Editura Academiei Române, Bukarest 2002. (355 ps.) ISBN 9732708700

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetenciaelemeknek (tudás, képesség stb., KKK 7. pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul

Kompetenciák

a)    tudása
-a kurzus lehetőséget teremt a hallgatók számára, hogy megismerkedjenek a késő antik Kárpát-medence átalakulást és egyben egységesülést is hozó hun korszakával

b)    képességei

-    az óra során számos a régészettudományban visszatérő módszertani kérdés is felvetődik (kontinuitás/diszkontinuitás, etnikumok meghatározásának nehézségei), melyek megismerése haszonnal kamatoztatható más korszakok tanulmányozása esetén is. Elemző és vizuális felismerő képességük fejlődik.

A tárgy az alábbi képzéseken vehető fel

régészet BANB-XRE alapképzés (BA/BSc/BProf) Nappali magyar 6 félév BTK
Széchenyi 2020