Tantárgy adatlapja

Tárgy neve: A korai magyar történelem eurázsiai háttere a régészet tükrében
Tárgy kódja: BMNTR02700M
Óraszám: N: 2/0/0, L: 0/0/0
Kreditérték: 2
Az oktatás nyelve: magyar
Követelmény típus: Kollokvium
Felelős kar: BTK
Felelős szervezeti egység: Régészettudományi Intézet
Tárgyfelelős oktató: Dr. Türk Attila Antal
Tárgyleírás:

A kollégium célja, hogy átfogó ismeretanyagot adjon a magyar őstörténet honfoglalás előtti peridusában jelentős eurázsia nomád népek hatásának tanulmányozásához. Ezen túl jelentősen bővíti a hallgatók ismeretét a többnyire a Kárpát-medencébe is beköltöző eurázsiai nomád népek anyagi műveltségével kapcsolatban a kora középkorban. A kurzus nagy hangsúlyt fektet a különböző nomád népek leletanyagában mutatkozó különbségek feltárására, ezzel is állást foglalva a tudománytól távol eső magyar őstörténeti elképzelésekkel szemben. A kurzus során a hallgatók megismerik, hogy a magyarság korai története miként illeszthető eurázsiai kontextusba.

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN)

Kötelező irodalom:

Magyar Őstörténet 1-6. Szerk.: Sudár B. Budapest, 2014-2018.

Hajdú P.-Kristó Gy.-Róna-Tas A. (Szerk.): Bevezetés a magyar őstörténet kutatásának forrásaiba, I. Budapest, 1984 (egyetemi jegyzet)

Vásáry István: A régi Belső-Ázsia története. Balassi Kiadó. 2. átdolgozott kiadás (Magyar Őstörténeti Könyvtár, 19. kötet, Budapest, 2003.) (143 ps.) ISBN 963 506 496 9

Olekszij Komar: A korai magyarság vándorlásának történeti és régészeti emlékei. Budapest 2018 (424 ps.) ISBN 9789639987340

Ajánlott irodalom:

Bálint, Csanád Die Archäologie der Steppe. Steppenvölker zwischen Volga und Donau vom 6. bis zum 10. Jahrhundert. Wien –Köln 1989, 44–73. (304 ps.) ISBN 3-205-072-42-1

?. ?. ????????: ????????? ??????????? ?????? ? ????? ????????????? (IV–XVIII ??). ??????? 2003. (248 ps.) ISBN 9965-441-18-9

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 8. pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul

a) tudása

Részleteiben átlátja saját szakterületének elméleti problémáit, ezek történeti, folyamatszerű összefüggéseit.

Jó ismeretekkel rendelkezik tudományterületének és határtudományainak jellemző kutatási kérdéseit, elemzési és értelmezési módszereit illetően.

A hallgató megtanulja elhelyezni térben és időben a magyarság kialakulását és tudása bővül a kora középkori kelet-európai régészeti leletanyag átfogó ismeretében.

b) képességei

Saját szakterületén képes a kulturális jelenségek és folyamatok elemzésére, az egymással kapcsolatban álló, és egymásra épülő közösségek és társadalmak megformálódásának és működésének kritikai értelmezésére.

Képes kritikusan elemezni a magyar és európai identitás múltbeli előzményeit és a múltképek jelenben gyökerező konstrukcióit.

A hallgatók képesek lesznek a különböző nomád népek leletanyagának felismerésében. Ennek során kompetensek lesznek a magyar őstörténet számára releváns leletek kiválasztásában és jártasságot szereznek Eurázsia kora középkori régészetében.

c) attitűdje

Magas fokú motivációval és elkötelezettséggel rendelkezik az emberiség kulturális örökségének megóvása, és a következő korok számára való átadása iránt.

Munkája és kutatásai során figyelembe veszi a kulturális jelenségek történeti, kulturális és társadalmi meghatározottságát.

Tudatosan és kritikusan képviseli a magyar és európai értékeket, a kulturális, vallási és társadalmi sokszínűség fontosságát.

Igénye van az Európán kívüli kultúrákra vonatkozó ismereteinek továbbfejlesztésére.

Speciális szakmai érdeklődése elmélyült, megszilárdult.

Nyitott saját tudományterületének interdiszciplináris megközelítéseire.

Törekszik arra, hogy szakmai kommunikációjában a normáknak megfelelően nyilvánuljon meg.

d) autonómiája és felelőssége

Tudatosan reflektál saját történeti, kulturális beágyazottságára.

Felelős európaiként képviseli szakmai és szellemi identitását.

Munkája során kezdeményezi a nemzetközi szakmai közösségekkel, vitapartnerekkel való kooperációt.

Kritikus tudatosság jellemzi szakmájához kapcsolódó kérdésekben.

 

A tárgy az alábbi képzéseken vehető fel

régészet BMNB-XTR mesterképzés (MA/MSc) Nappali magyar 4 félév BTK
szechenyi-img-alt