Tantárgy adatlapja

Tárgy neve: A magyar őstörténet legkorábbi szakaszai főkollégium
Tárgy kódja: BBNTR13100
Óraszám: N: 2/0/0, L: 0/0/0
Kreditérték: 3
Az oktatás nyelve: magyar
Követelmény típus: Kollokvium
Felelős kar: BTK
Felelős szervezeti egység: Régészettudományi Intézet
Tárgyfelelős oktató: Dr. Türk Attila Antal
Tárgyleírás:

A kurzus átfogó ismeretanyagot ad a tágabb értelemben vett magyar őstörténet történeti és régészeti kereteiről, arról a közegről, melyben a magyar etnogenezis hosszú folyamata végbement. Az Urál térségének régészeti hagyatékát tekinti át az őskortól a korai népvándorláskorig. Hangsúlyosabban esik latba a Kr.e. 10?5. századtól eső időszak, amikor a magyar nyelv kialakulásával és önállóvá válásával immár érdemben beszélhetünk magyar őstörténetről. A kurzus nagy hangsúlyt fektet a különböző nomád népek leletanyagában mutatkozó különbségek feltárására, ezzel is állást foglalva a tudománytól távol eső magyar őstörténeti elképzelésekkel szemben. A kurzus teljesítésének pontos feltétele az alább felsorolt irodalmak elsajátítása és annak nyomán írásbeli feladatsor kitöltése, különös tekintettel régészeti anyagismereti szempontból (pl. vonatkozó képanyag felismerése).

A 2–5 legfontosabb kötelező,

yle="font-family:'PT Sans';font-size:11pt;"> illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN)

kötelező:

Fodor István: Őstörténet és honfoglalás. Magyarország Története 1. Kossuth Könyvkiadó, Budapest 2009. (104 ps.) ISBN 9789630956796

Párhuzamos történetek. Interdiszciplináris őstörténeti konferencia a PPKE Régészettudományi Intézetének szervezésében. Budapest, 2020. november 11–13. / Parallel stories. Interdisciplinary Conference on Hungarian Prehistory, organized by the Institute for Archaeology, PPCU, Budapest, 11–13 November 2020. Eds.: Klima, L. – Türk, A. Studia ad Archaeologiam Pazmaniensiae 23. – Magyar Őstörténeti Kutatócsoport Kiadványok 2. Budapest 2021.

ajánlott:

Fodor István: Finnugor régészet – egykor és ma. In: Vade mecum! A huszonötödik óra. UTK 9, Szerk. Pusztay János. Szombathely, 2001. 53–112. (a finnugor régészet tudománytörténete)

Bevezetés a magyar őstörténet kutatásának forrásaiba, I/1. Szeged, 1976. (a finnugor régészeti kultúrák, illetve a velük kapcsolatban álló nem finnugor régészeti kultúrák bemutatása, szakirodalommal, a finnugor fejezeteket Kürti Béla írta) (egyetemi jegyzet)

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetenciaelemeknek

an>(tudás, képesség stb., KKK 7. pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul

Kompetenciák

a)    tudása
-a hallgatók elsajátítják a magyar őstörténethez kapcsolódó leletanyag felismerését és elkülönítésük kritériumait

b)    képességei

-    A hallgatók a kurzus során képességet szereznek a magyar őstörténet számára releváns leletek kiválasztásában és jártasságot Eurázsia kora középkori régészetében. Elemző és vizuális felismerő képességük fejlődik.

 

A tárgy az alábbi képzéseken vehető fel

régészet BANB-XRE alapképzés (BA/BSc/BProf) Nappali magyar 6 félév BTK
Széchenyi 2020