A kezdetek

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karán a 1993/94-es tanévben indult meg a szociológusképzés, Varga Károly professzor vezetésével (1993–1994, majd 1997–2001), az első évben 20 hallgatóval. Kezdetben Budán, egy Ménesi úti egyházi épületben, egyszerű körülmények között folyt az oktatás. 1994-ben Váralljai Csocsán Jenő (1994–1997) vette át a tanszék vezetését.

1994-ben a Bölcsészettudományi Kar Budapestről kiköltözött a piliscsabai Campusra, vele a Szociológia Tanszék is. 2014-ig Piliscsabán folyt az oktatás.
 

A hagyományos öt éves képzés

Az egyetem 1996-ban akkreditáltatta az öt éves szociológusképzést, mely 2003-ig a kétszakos bölcsészképzés keretei közt folyt. 1998-ban végzett az első szociológus hallgatói csoport: 15-en kaptak diplomát.

A Szociológiai Tanszéki Csoport 2001-től Szociológiai Intézetté alakult, az intézetvezető Tomka Miklós professzor lett (2001–2009). Ez idő alatt jelentősen tovább erősödött az oktatói gárda, és átfogó kutatások indultak, például közép-európai valláskutatás, ifjúságkutatás, foglalkoztatási-munkanélküliségi problémák vizsgálata.

Kiformálódott a képzés társadalomtudományi profilja, miközben a módszertani csoport számtalan piac- és közvélemény kutatást is végzett.

2003-ban indult meg az egy szakos kredites rendszerű szociológusképzés. A hallgatók hat szakirányból választhattak: politikai szociológia, gazdaság- és menedzsmentszociológia, kultúra és kommunikáció, település- és kisebbségkutatás, szociálpolitika-szociális munka, civil társadalom és nonprofit szervezetek.

A képzés különleges erőssége a kötelező „nyári gyakorlat”, amely a hallgatók többsége számára az első igazi terepmunkát, illetve önálló kutatómunkát jelent. A falukutató tábor keretében az ország legkülönbözőbb pontjait térképeztük fel (Nádasd, Oszko, Kölcse, Krasznokvajda stb.), illetve oktatóink nemzetközi kapcsolatai révén számos, az országhatárt átlépő kutatási gyakorlatra is sor került (Szatmárnémeti, Tiszaújlak, Tótfalu, Zetelaka).

A Szociológiai Intézet munkáját segítette az itt berendezett Vallásszociológiai Kutatóközpont is. Az egyetemi infrastruktúrán túl az Intézet saját számítógépes laboratóriummal rendelkezik.
2000-ben a PPKE Bölcsészettudományi Karán rendezték az Országos Tudományos Diákköri Tanács versenyét (OTDK), amelynek megszervezésében és lebonyolításában Intézetünk jelentős munkát végzett, hallgatóink pedig sikereket hoztak Intézetünk számára.

A Szociológiai Intézet széles körű nemzetközi együttműködéseket épített ki. Ennek keretében szoros intézményes kapcsolatot tart a bécsi egyetemmel, alkalmi együttműködés jött létre a washingtoni Catholic University of America-vel, a Leuveni Katolikus Egyetemmel, a milánói Szent Szív Egyetemmel, a koppenhágai és az aarhusi egyetemmel, az indiai Rabindranath Tagore egyetemmel, az erdélyi Sapientia Egyetemmel és az ukrajnai Lembergi Katolikus Egyetemmel. Diákjaink az elmúlt években osztrák, német, angol, lengyel, belgiumi és skandináv egyetemeken is folytattak tanulmányokat.


A bolognai képzés bevezetésétől napjainkig

2006-ban a PPKE BTK Szociológiai Intézetének „Szociológia" és „Társadalmi tanulmányok" szakjai állami akkreditációt kaptak a bolognai rendszerű képzés keretében. (2016-tól kormányzati döntés alapján már nem indul „Társadalmi tanulmányok" alapszak.) A két alapképzési (BA) szak a 2006-os év őszi szemeszterében indult; az első alapszakos diplomát így 2009-ben szerezték hallgatóink. A 2009/2010-es tanévben elindult a mesterszakos (MA) nappali képzés is.

2009–2010 között az Intézetet Bögre Zsuzsanna docens asszony vezette.

A képzés legkiemelkedőbb területei: a szociológiaelmélet, a társadalomtörténet, a kvantitatív és a kvalitatív módszertan, családszociológia, az oktatásszociológia, az ifjúságszociológia, továbbá a kultúra-, érték- és életmódkutatás.

Az Intézet jelenlegi kutatási és oktatási arculatát a specializációi határozzák meg: az „Életmódok és devianciák szociológiája", valamint a „Család-, ifjúság- és oktatásszociológia".

A képzést az elméleti megalapozottság és a gyakorlatiság összhangja jellemzi, az elméletek és a módszerek végső iránypontja pedig minden területen az ember, aki a maga elevenségében és érintettségében tárja fel a saját társas világát.

Hallgatóink számára rendszeresen meghirdetjük a helyi TDK lehetőségét, illetve ennek folytatásaként diákjaink az OTDK versenyein is rendszeresen jelentkeznek dolgozataikkal, kiemelkedő helyezéseket is elérve (2013-ban országos első helyezés).

Az Intézet időközben befogadta a korábban Esztergomban zajló szociálpedagógia alapszakos képzést, amire Intézeten belüli egységeként megszerveződött a Szociális Tanulmányok Tanszék (vezetője Rosta Andrea docens asszony).

2010-től Hidas Zoltán egyetemi tanár áll az Intézet élén. A képzés Budapesten, a Bertalan Lajos utcai Danubianum épületében zajlik.