Tantárgy adatlapja

Tárgy neve: Diplomamunka-felkészülés (irodalom)
Tárgy kódja: BMLMI88200M
Óraszám: N: 0/0/0, L: 0/5/0
Kreditérték: 4
Az oktatás nyelve: magyar
Követelmény típus: Gyakorlati jegy
Felelős kar: BTK
Felelős szervezeti egység: Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet
Tárgyfelelős oktató: Osztroluczky Sarolta Johanna
Tárgyleírás:

 

gyakorlat során a hallgató megbeszéli konzulensével a szakdolgozathoz kellő anyaggyűjtés metodikáját, a munka írása során felmerülő problémákat, rendszeresen beszámol előrehaladásáról, az elvégzett munkáról. A konzulens tanácsokkal segíti a szakdolgozó munkáját a felhasználandó források, a szakirodalom, a dolgozat megszerkesztésének kérdéseiben. A dolgozat témavezetője és az intézetvezető hagyja jóvá a szakon készülő szakdolgozati témaválasztást.

A 2–5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN)

Kötelező irodalom:
Umberto ECO, Hogyan írjunk szakdolgozatot?, ford. Klukon Beatrix, Bp., Kairosz, 1996. ISBN 9639137537 (Az anyaggyűjtéssel, illetve az idézéssel és jegyzetekkel kapcsolatos részek: 65-132, 187-212)

Culler, Jonathan, Literary Theory - A Very Short Introduction, Oxford UP, 2011.
Bíbor Máté, Hegyi Ádám, A magyar irodalom filológiája, Bp., 2005.

www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/

>magyar-irodalom/magyar-irodalom.pdf
Az ItK címleírási és jegyzetelési alapelvei, összeállította Kecskeméti Gábor = Bevezetés a régi magyarországi irodalom filológiájába, szerk. Hargittay Emil, Bp., Universitas, 2003, 9-15. (ISBN 9639104809)

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetenciaelemeknek (tudás, képesség stb., KKK 7. pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul

a)    tudása

-  Megismeri a választott szakdolgozati témához szükséges legfontosabb forrásokat és irodalmat valamint a címleírási, jegyzetelési módszereket.

b)    képességei

-  A hallgató tudja alkalmazni a források és szakirodalom szakdolgozata szempontjából legfontosabb részeinek kiválasztását, idézetek megválasztását, szakirodalmi részek tömörítését, tudja alkalmazni a jegyzetelési, címleírási szabványt.

A tárgy az alábbi képzéseken vehető fel

magyar nyelv és irodalom BMLB-XMA mesterképzés (MA/MSc) Levelező magyar 4 félév BTK
szechenyi-img-alt