Tantárgy adatlapja

Tárgy neve: Diplomamunka-konzultáció (irodalom)
Tárgy kódja: BMLMI88400M
Óraszám: N: 0/0/0, L: 0/5/0
Kreditérték: 4
Az oktatás nyelve: magyar
Követelmény típus: Gyakorlati jegy
Felelős kar: BTK
Felelős szervezeti egység: Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet
Tárgyfelelős oktató: Dr. Hargittay Emil
Tárgyleírás:

A konzultációk során a hallgató megbeszéli konzulensével a szakdolgozat írása során felmerülő problémákat, rendszeresen beszámol előrehaladásáról, az elvégzett munkáról. A konzulens tanácsokkal segíti a szakdolgozó munkáját a felhasználandó források, a szakirodalom, a dolgozat megszerkesztésének kérdéseiben.

A szakon készülő szakdolgozati témaválasztást a témavezető és az intézetvezető hagyja jóvá.

A 2–5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN)

Umberto Eco, Hogyan írjunk szakdolgozatot?, ford. Klukon Beatrix, Bp., Kairosz, 1996. (Az anyaggyűjtéssel, illetve az idézéssel és jegyzetekkel kapcsolatos részek: 65–132, 187–212).

ISBN : 978-963-9910-89-8

 

Bíbor Máté, A magyar irodalom filológiája

an style="font-family:'PT Sans';font-size:10pt;">, 

elekronikusan: http://www.hik.hu/tankonyvtar/site/books/b161/index.html

Culler, Jonathan, Literary Theory - A Very Short Introduction, Oxford UP, 2011.

 

Az ItK címleírási és jegyzetelési alapelvei, összeállította kecskeméti Gábor = Bevezetés a régi magyarországi irodalom filológiájába, szerk. hargittay Emil, Bp., Universitas, 20033, 9–15.

ISBN : 963-9104-80-9

 

A szakdolgozat témavezetője által meghatározott művek.

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetenciaelemeknek (tudás, képesség stb., KKK 7. pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben ho

zzájárul

tudása

- a választott terület alapos ismerete

b)    képességei

- önálló értékelés és fogalmazás

- önálló szakirodalmi tájékozódás

- logikus és hibátlan jegyzetelés

- formailag helyes címleírások

 

A tárgy az alábbi képzéseken vehető fel

magyar nyelv és irodalom BMLB-XMA mesterképzés (MA/MSc) Levelező magyar 4 félév BTK
szechenyi-img-alt