Az osztatlan képzésben egy másik tanári szakkal együtt választható szak célja olyan tanárokat képezni, akik mindenekelőtt az etikai reflexióra való készséget képesek továbbadni tanítványaiknak. Ez magával vonja annak tudomásul vételét, hogy az etikai szituációk összetettek, és árnyalt, sokoldalú megközelítést igényelnek. A célt elősegítendő egyrészt alapos történeti képzést kínálunk, amely a nyugati etikai hagyomány antik kezdeteitől egészen a kortárs gondolkodókig terjed. A hallgatók megismerkednek a morálfilozófiák főbb típusaival, vagyis a boldogságelvű, az utilitárius, a kantiánus és a közelmúltban újjáéledt erényetikával, illetve ezek változataival. Másrészt bevezetést kapnak az úgynevezett ágazati etikákba (például bioetika, a globalizáció etikája, politikai etika), nem feledve, hogy ezen ágazati etikák nem önmegalapozók, hanem egy általánosabb etikai elmélet konkrét helyzetekre történő alkalmazásai.

Mintatanterv (az etikatanár képzés diszciplináris tárgyai)
A tanulmányaikat 2022 előtt megkezdett hallgatók számára (8 félév)
A tanulmányaikat 2021 után megkezdett hallgatók számára (9 félév)

Szigorlati tételek

Az etikatanár szak teljes áttekintése érdekében látogasson el a Tanárképző Tanszék honlapjára!