Másodképzés esetén az előzetes kreditátviteli kérelem (KÁB) a jelentkezési lappal együtt leadandó.

Jelentkezés módja: Jelentkezési lapon

A képzés tervezett kezdete: szeptember
A képzés díja: 160 000 Ft /félév

Képzés díja második szakiránytól:
- 120.000 Ft/félév* azoknak, akik rendelkeznek már szakvizsgával (az általunk meghirdetett szakirányok egyikével)

A képzés díja partneriskoláinkban dolgozók részére:
- 80.000 Ft/félév

A képzés időtartama: 4 félév (Szakvizsgával rendelkezők számára újabb szakirány: 2 félév)
A képzés gyakorisága: félévente 4 péntek és 3 szombat
A képzés helyszíne: Budapest

Jelentkezés módja:
– Kitöltött jelentkezési lap
– 9000 Ft jelentkezési díj befizetését igazoló szelvény másolata (számlaszám: OTP 11707024-20433873)
A befizetés közleményében kérjük feltüntetni a jelentkező nevét és a választott képzést!
– Diplomamásolat (angol nyelven is, amennyiben rendelkezésre áll)
– Munkáltatói igazolás pedagógus munkakörben eltöltött, legalább 3 éves szakmai gyakorlatról (pedagógus szakvizsgára jelentkezés esetén)
A fenti dokumentumokat a pályázati időszak alatt a szakiranyu@btk.ppke.hu  e-mail címre küldjék meg! A tárgyban kérjük megjelölni a jelentkező nevét és a választott képzést! Dokumentumok nélkül a jelentkezést nem tudjuk elfogadni!

A PPKE BTK pedagógus szakvizsgás képzéskínálata:

  • Közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak
  • Pedagógus szakvizsga tanügyigazgatási szakértői területen szakirányú továbbképzési szak
  • Mentorpedagógus (pedagógus szakvizsgára felkészítő) szakirányú továbbképzési szak
  • Drámapedagógia területen pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak
  • Fejlesztő, differenciáló pedagógia területen pedagógus-szakvizsgára felkészítő, szakirányú továbbképzési szak
  • Gyermek- és ifjúságvédelem területen pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak (Az idei tanévben nem indul)
  • Vizsgaelnöki feladatokra felkészítő pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak (Az idei tanévben nem indul)

 

Pedagógus szakvizsga – képzési célok

Szakvizsgás képzések általános céljai

Minden képzésben résztvevő pedagógus számára biztosítani a szakmai életpályához kapcsolódó értékelvű továbbképzés lehetőségét oly módon, hogy megismerje és elsajátítsa a változó köznevelési feltételekhez, igényekhez igazodó általános elméleti és gyakorlati elvárásokat és speciális tudást/képességeket. A hallgatók alkalmassá váljanak egyszerű pedagógiai kutatások elvégzésre, prezentálására, a szakvizsga letételére, valamint a választott területen magas szintű és eredményes szakmai munka elvégzésére.

A képzések felépítése, módszertani jellemzői, eredménye

A képzések első éve a minden szakirány számára közös elméleti és gyakorlati tárgyakat öleli fel, a második évfolyam pedig szakspecifikus. A konzultációk (félévente 3x 15 óra) döntően gyakorlat-orientáltak: ötvözik az alapismereteket, készség- és képességfejlesztést az egyének és csoportok hatékony támogatásához szükséges tudással. A képzések szakdolgozattal, és annak prezentációjával zárulnak.

A képzést sikerrel teljesítők korszerű értékalapú nevelési-oktatási szemlélettel, a választott szakirányban gazdag módszertani eszköztárral rendelkező, szakvizsgázott pedagógusokként, használhatják fel elméleti és gyakorlati szaktudásukat az oktatás világának különböző szintjein és szerteágazó területein.

A képzések oktatói

A képzésben egyetemünk minősített oktatói mellett az Oktatási Hivatal, az országos és regionális oktatásirányítás szakemberei, gyakorló intézményvezetők és a választott szakirány országosan elismert szakértői is közreműködnek.

Közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak

A képzés célja: Sokoldalú elméleti és gyakorlati képzés keretében felkészíteni a hallgatókat a nevelési és oktatási intézmények különböző típusú vezetői feladatai ellátására.

Tartalma: A képzés keretében a résztvevők megismerkednek az oktatásirányítás, tanügyigazgatás, gazdálkodás, munkajog, illetve pedagógiai vezetői, fejlesztési-tervezési, minőségfejlesztési feladatok ellátásához szükséges ismeretekkel, e munkával összefüggő etikai elvárásokkal, valamint a pedagógiai kommunikáció, IKT használat, konfliktuskezelés, változás-menedzselés, mérés-értékelés stb. területén gyakorlati jártasságot szerezhetnek.

Szakmai gyakorlati képzés célja: felkészítés az intézményvezetői gyakorlati munka különböző típusú feladataira (pl. Pedagógiai program, SZMSZ készítése, adatvédelem, szervezetfejlesztés, teljesítményértékelés, vezetői pályázat), a kompetencia alapú fejlesztés értékelés gyakorlatára és az IKT eszközök, platformok felhasználásának lehetőségeire és formáira.

Pedagógus szakvizsga tanügyigazgatási szakértői területen szakirányú továbbképzési szak

A képzés célja: Sokoldalú elméleti és gyakorlati képzés keretében felkészíteni a hallgatókat a nevelési és oktatási intézmények működésével kapcsolatos tanügyigazgatási szakértői feladatok ellátására.

Tartalma: A képzés keretében a résztvevők megismerkednek az oktatásirányítás, tanügyigazgatás, gazdálkodás, munkajog, tanügyi ellenőrzési és minőségfejlesztési feladatok ellátásához szükséges ismeretekkel, a szakértői munkával összefüggő etikai elvárásokkal, valamint a pedagógiai kommunikáció, IKT használat, konfliktuskezelés, mérés-értékelés stb. területén gyakorlati jártasságot szerezhetnek.

Szakmai gyakorlati képzés célja: felkészítés a tanügyigazgatási gyakorlati munka különböző típusú feladataira (pl. intézményi dokumentumok ellenőrzése, adatvédelem, szakértői értékelés), a kompetencia alapú fejlesztés és értékelés gyakorlatára és az IKT eszközök, platformok felhasználásának lehetőségeire és formáira.

Mentorpedagógus (pedagógus szakvizsgára felkészítő) szakirányú továbbképzési szak

A képzés célja: Sokoldalú elméleti és gyakorlati képzés keretében felkészíteni a hallgatókat a nevelési és oktatási intézmények különböző típusú mentorpedagógusi feladatainak ellátására.

Tartalma: A képzés keretében a résztvevők megismerkednek az oktatásirányítás, tanügyigazgatás, gazdálkodás, munkajog, a felnőttképzés, a tanácsadás, a moderátori feladatok ellátásához szükséges ismeretekkel, a mentori munkával összefüggő etikai elvárásokkal, valamint a pedagógiai kommunikáció, IKT használat, konfliktuskezelés, esetmegbeszélés stb. területén gyakorlati jártasságot szerezhetnek.

Szakmai gyakorlati képzés célja: felkészítés a mentori gyakorlati munka különböző típusú feladataira (pl. gyakornokok támogatása, kiégés megelőzése, személyes szaktanácsadási munka), a kompetencia alapú fejlesztés és értékelés gyakorlatára, és az IKT eszközök, platformok felhasználásának lehetőségeire és formáira.

Drámapedagógia területen pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak

A képzés célja: Sokoldalú elméleti és gyakorlati képzés keretében felkészíteni a hallgatókat a nevelési és oktatási intézmények különböző típusú drámapedagógusi feladatai ellátására.

Tartalma: A képzés keretében a résztvevők megismerkednek az oktatásirányítás, tanügyigazgatás, gazdálkodás, munkajog, drámatanári szemlélettel és e feladatok gyakorlati ellátásához szükséges ismeretekkel, a munkával összefüggő etikai elvárásokkal, valamint a pedagógiai kommunikáció, IKT használat, konfliktuskezelés, tevékenységalapú tanulásszervezés stb. területén gyakorlati jártasságot szerezhetnek.

Szakmai gyakorlati képzés célja: felkészítés a drámatanári munka különböző típusú gyakorlati eladataira (pl. dráma-, és színházismeret, drámajátékok és színjátékos gyakorlatok, szerkesztési, rendezői gyakorlatok, foglalkozásvezetés), a diákok aktivitására építő pedagógiai munkára, a kompetencia alapú fejlesztés és értékelés gyakorlatára.

Fejlesztő, differenciáló pedagógia területen pedagógus-szakvizsgára felkészítő, szakirányú továbbképzési szak

A képzés célja: Sokoldalú elméleti és gyakorlati képzés keretében felkészíteni a hallgatókat a nevelési és oktatási intézmények különböző típusú fejlesztő, differenciáló pedagógiai feladatok ellátására.  

Tartalma: A képzés keretében a résztvevők megismerkednek az oktatásirányítás, tanügyigazgatás, gazdálkodás, munkajog, a fejlesztő és differenciálásra épülő pszichológiai elvekkel, gyakorlatokkal, az e munkával összefüggő etikai elvárásokkal, valamint a pedagógiai kommunikáció, IKT használat, konfliktuskezelés, a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek nevelésének különböző területein is gyakorlati jártasságot szerezhetnek.

Szakmai gyakorlati képzés célja: felkészítés a fejlesztő pedagógiai gyakorlati munka különböző típusú feladataira (pl. magatartászavar, részképesség-lemaradás, beilleszkedési és/vagy tanulási nehézségek), a kompetencia alapú értékelés gyakorlatára, és a különleges bánásmódot igénylő gyermekek egyéni vagy csoportos pedagógiai fejlesztésére.

Gyermek- és ifjúságvédelem területen pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak

A képzés célja: Sokoldalú elméleti és gyakorlati képzés keretében felkészíteni a hallgatókat a nevelési és oktatási intézmények különböző típusú gyermek- és ifjúságvédelmi feladatainak ellátására.

Tartalma: A képzés keretében a résztvevők megismerkednek az oktatásirányítás, tanügyigazgatás, gazdálkodás, munkajog, a gyermek- és  ifjúságvédelmi feladatok ellátásához szükséges ismeretekkel, az e munkával összefüggő etikai elvárásokkal, valamint a pedagógiai kommunikáció, IKT használat, konfliktuskezelés, fiatalokat érintő veszélyforrások (pl. drogok), iskolai bántalmazások kezelése területén is gyakorlati jártasságot szerezhetnek.

Szakmai gyakorlati képzés célja: felkészítés az ifjúságvédelmi pedagógia gyakorlatának különböző típusú feladataira (pl. agresszív viselkedésformák, iskolai zaklatások, prevenciós programok), a kompetencia alapú értékelés gyakorlatára, az esetmegbeszélésre, a katolikus szemléletű gyermekvédelmi munka gyakorlatára.