SZAKDOLGOZATI TÁJÉKOZTATÓ

• A Kommunikáció Szak minden hallgatójának egy, a kommunikáció tágan értelmezett témakörébe vágó, tudományos igényű (nem publicisztikai jellegű) szakdolgozatot kell írni.
• A szakdolgozat témáját és címét – a Kommunikáció és Média  Intézetben – a szakdolgozat leadása előtt két hónappal köteles bejelenteni.
• A szakdolgozat témáját – az erre a célra rendszeresített űrlapon – az intézetvezető hagyja jóvá. Az űrlapot a Tanulmányi Osztályon le kell adni. A szakdolgozati címbejelentő nyomtatványt négy példányban kell kitölteni.
• A szakdolgozat címének bejelentése után csak az intézetvezető jóváhagyásával lehet témát változtatni. A cím pontosítása nem minősül témaváltoztatásnak.
• A szakdolgozat elkészítésében a hallgatót témavezető (konzulens) tanár segíti. A témavezetőt a hallgató az egyetem főállású oktatói közül választhatja ki. A hallgató indokolt esetben témavezetőnek külső szakembert is felkérhet, de ebben az esetben előzetesen az intézetvezető jóváhagyását kell kérnie.
• A szakdolgozat benyújtásának határideje: 2018 tavaszi félévben 2018.április 16.! Benyújtáskor a hallgatónak igazolnia kell a témavezetővel folytatott rendszeres konzultációt, és csatolnia a témavezető nyilatkozatát arról, hogy a szakdolgozat benyújtásra alkalmas. A szakdolgozat leadási időpontjának módosítása nem engedélyezhető.

A szakdolgozat benyújtása egy bekötött papíros példány beadásával és a szakdolgozat Neptun rendszerbe történő feltöltésével valósul meg.

• A szakdolgozat bekötött példánya csak akkor fogadható el, ha a hallgató előzőleg feltöltötte a szakdolgozatát a Neptun rendszerbe. A szakdolgozatot PDF formátumban kell feltölteni. A feltöltendő fájl nevének tartalmaznia kell a hallgató nevét, a kar kódját, a képzés kódját és a témavezető nevét. Pl: Teszt Elek, BTK, BANB-XAN, Dr. Oktató Péter.

• A szakdolgozat feltöltése a Neptun rendszerben:
Tanulmányok – Szakdolgozat/Szakdolgozat jelentkezés. Amennyiben a Beosztás eredménye mezőben zöld pipa van, a sorvégi + jelre kattintva a Szakdolgozat feltöltése gomb aktív. Megnyomása után meg kell adni a szakdolgozat címét, majd a Fájl feltöltése gombbal kiválasztani a megfelelő állományt és a Mentés gomb után megkezdődik a feltöltés. A visszajelző üzenetben zöld pipa jelzi a sikeres feltöltést. Ha van feltöltött szakdolgozat, a Szakdolgozat megtekintése gomb aktívvá válik és megtekinthető a dokumentum. Hallgatói webről nem törölhető a feltöltött szakdolgozat.

• A szakdolgozat célja annak bizonyítása, hogy a hallgató tudományegyetemi tanulmányai folyamán megfelelő elméleti alapokat szerzett ahhoz, hogy a kommunikáció területéhez kapcsolódó témát a rendelkezésre álló hazai és külföldi szakirodalom alapján egyéni megközelítésben dolgozza fel.

A szakdolgozatok követelményrendszere

Tartalmi követelmények:
• Kizárólag tudományos igényű, (nem publicisztikai) elméleti vagy empirikus jellegű, megfelelő bibliográfiai apparátussal ellátott dolgozatokat fogadunk el a kommunikáció területéről. (Függetlenül a szakiránytól.) Olyan témakört kell választani, melynek szakirodalma elég bő ahhoz, hogy kellő alapot nyújtson egy szakdolgozat elkészítéséhez.
• A szakdolgozatnak tükröznie kell a hallgató széleskörű szakirodalmi tájékozottságát a választott témában.

• A hallgatónak a szakdolgozat címlapját követően (még a tartalomjegyzék előtt) külön betétlapon, az alábbi szövegrész beillesztésével és aláírásával nyilatkoznia kell arról, hogy a szakdolgozat saját szellemi terméke, azt más szakon szakdolgozatként nem nyújtották be, és csak a megjelölt segédeszközöket használta:

„Kijelentem, hogy a jelen munkát önállóan készítettem, és semmilyen más segédeszközt nem használtam a feltüntetetteken kívül. Kijelentem azt is, hogy munkám részben vagy egészben eddig sehol meg nem jelent, és hogy azt más intézményben szakdolgozatként nem nyújtották/ nyújtottam be.

Dátum, aláírás..."

Formai követelmények:
• A szakdolgozat vázlatát, nyers fogalmazványát és a bibliográfiát a tervezett védés előtt fél évvel be kell mutatni a témavezetőnek.
• Times New Roman, betűnagyság 12 pont, 1 oldal 30-35 sor, 1 sor 80-90 leütés (szóközökkel), másfeles sortávolság. A lap bal oldalán célszerű 3 cm-es margót hagyni, jobb oldali margó 2 cm; az alsó, felső margó 1,5 cm. Az oldalszámozás a jobb alsó sarokba kerüljön.) Csak a fő- és alcímeknél alkalmazzon kiemeléseket (vastag betű, dőlt betű), a szövegben ne.
• A szakdolgozat terjedelme – bibliográfia és mellékletek nélkül – minimum 2 ív (= 80,000 karakter, szóközökkel), maximum 4 ív (= 160,000 karakter, szóközökkel). A mellékletek az összterjedelem legfeljebb 1/4 részét tehetik ki.
• A külső borítón fel kell tüntetni: SZAKDOLGOZAT, a készítő nevét és a készítés évét.
• A belső borítónak a dolgozat címén kívül tartalmaznia kell a készítés évét, a készítő nevét és szakpárját, a témavezető nevét és a borítólap tetején a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar feliratot.
• A címlap utáni oldalon álljon a dolgozat tartalomjegyzéke.
• A tanszék kizárólag olyan szakdolgozatokat fogad el, melyek irodalomjegyzéke szabályszerű bibliográfiai címleírásokat tartalmaz.

A formai és tartalmi követelményekre, hivatkozási stílusra, stb. vonatkozó további részletes előírásokat a vonatkozó című, mellékelt dokumentum, tartalmazza.

A szakdolgozat értékelése

• A szakdolgozatot két bíráló, általában a témavezető, és egy másik opponens is véleményezi, és jeggyel értékeli. A szakdolgozat végső jegyét e két jegy átlága adja.

• Ha a bírálók által javasolt jegyek között két jegynél nagyobb eltérés van, abban az esetben az intézetvezető egy harmadik, független opponens bírálatát kérheti, vagy maga dönt a végső jegyről.

Néhány alapvető útmutatás a szakdolgozat elkészítéséhez
• Olyan szakdolgozati témát válasszon a hallgató, mely érdeklődési körének megfelel, és amely tanulmányai során felkeltette a figyelmét. A téma végleges kiválasztása előtt konzultáljon tanárai közül azzal, akinek szakterülete közel áll a választott témához.
• Megfelelő, kifejező, rövid címet kell választani. A cím pontosan fedje a dolgozat tartalmát.
• Készítsen előzetes, ideiglenes kutatási tervet, melyet menet közben módosíthat.
• Igyekezzen a kutatás témáját és időkeretét a lehető legpontosabban körülhatárolni, felépítését meghatározni.
• Nézzen át néhány friss, másodlagos forrást, azaz lexikont, enciklopédiát, kézikönyvet, és az áttekintő folyóiratok egy-egy vonatkozó tanulmányát. Ezek segítségével pontosítsa a problémát, s figyelje meg, hogy melyek a téma alapvető terminusai, kulcsszavai.
• A kulcsszavak segítségével nézze át a referáló folyóiratok számait néhány évre visszamenőleg. Ezekből írja ki azoknak a tanulmányoknak az adatait, melyeket felhasználhatónak gondol. Minden dokumentum adatát külön lapra rögzítse.
• Olvassa el és jegyzetelje ki az elsődleges forrásokat. Természetesen, az egyes tanulmányok bibliográfiái alapján tovább bővítheti az irodalmat. Az irodalom olvasását mindig a legfrissebb és a legátfogóbb művekkel kezdje.
• A jegyzeteket rendszerezze, próbálja meg kialakítani saját tanulmánya szerkezetét.
• Megfelelő, kifejező, rövid címet kell választani. A cím pontosan fedje a dolgozat tartalmát.
• A leírtakat érdemes többször is elolvasni, s más, hozzáértő olvasó helyzetébe képzelve magát kiegészíteni, itt-ott részletezni, a bizonyítást teljessé tenni.
• A szükséges jegyzeteket, hivatkozásokat pontosan össze kell állítani.
• Csak legvégül kell a szöveget stilizálni, tagolni.
• Ha a kézirat teljesen kész, érdemes újraolvasni, s kritikus elemzésnek alávetni. Meg kell fogalmazni a kérdést: van-e valami az írásunkban, ami miatt esetleg nem fogadja el az olvasó a közlésünket.

 

Kifutó képzés szakdolgozat tartalmi és formai követelményei.rtf

Szakdolgozat nyilvántartólap