Felekezet és identitás fogalmai és kérdései a kollektív szimbólumok tükrében az oszmán-keresztény határrégióban a 15–19. században Kutatócsoport

Az elmúlt évek világviszonylatban is kutatott eszmetörténeti tematikája volt a „nemzeti tér emlékezet" és annak kapcsolódása a nemzeti szimbólumrendszerhez. Ez a szimbolika nemzeti mítoszokká alakult át bizonyos elemek együttállásából. A múlt átértékelése mindig jövő orientált. Ha uralmat vagy hatalmi viszonyokat kívánnak legitimálni vagy fellazítani, megingatni, a mindenkori politika szereplőinek fontos kérdése az, hogy milyen történelmi szimbólumrendszert és milyen értelmezési modelleket tudnak mozgósítani, és mire kívánják azt felhasználni. Az emlékezés csoport általi „kicövekelt" (Jan Assmann terminusa) eseményei a történésfolyamból kiemelt elemei azok, melyek a csoporthoz való viszonyon keresztül azután létrehozzák az egyén identitását.

Törekvésünk arra irányul, hogy megvilágítsuk a valamikori határrégió 19. századi tudati elemeinek koraújkori kontinuitását, amely máig hatóan befolyásolja az itt élő nemzeteket és csoportok fogalmi rendszerét. A nemzetfogalom, a hozzákapcsolódó toposzok, a bibliai alapú történelemszemlélet nemcsak a kor kultúrtörténetének jelentős alakzatai, hanem ezen túlmenően a kulturális emlékezet, a kollektív identitás alapvető elemei is. A történészek közül sokan a modern nemzettudat kialakulásának első korszakát a 16. századra teszi. Föltételezik, hogy a nemzetek korai generációjához tartozó társadalmak olyan sajátosságokat őriztek meg, amelyek megkülönböztetik őket a felvilágosodás korának nyelvi-kulturális alapon tudatosodó nemzeteitől A különböző keresztény felekezetekhez kötődő magatartásformák milyen módon köthetőek európai eszmetörténeti változásokhoz? Hogyan kapcsolódik a formálódó nemzettudatokhoz, van-e politikai mozgatóereje. Kötődik-e hozzá nemzeti messianizmus?

Projektvezető:
Dr. Őze Sándor (habil. egyetemi tanár PPKE, MTA Doktora)

Résztvevő kutatók:
Dr. Medgyesy Norbert (PPKE adjunktus)
Prof. Puskás Bernadett (külső oktatónk)
Dr. Sziráki Szilvia (külső előadónk a székesfehérvári ciszerci gimnázium tanára)
Dr. Kovács Eszter (OSZK Régi Nyomtatványok Tára)
Szuromi Kristóf tanársegéd
Bojtos Anita PhD
Balázs József doktoráns
Baráth Dóra doktoráns
Dr. Szelke László (PPKE)
Dr. Maciej Szymanowski (PPKE)

A kutatócsoport kiadványai:

Határ menti területek, migráció a XIX-XX. században, tekintettel a XVII-XVIII századi előzményekre. Szerk.: Őze Sándor - Kránitz Péter Pál. Bp. 2019.

Res Publica Confoederata. Tanulmányok Zrínyi Ilona születésének 375. és halálozásának 315. évfordulója tiszteletére. Szerk.: Őze Sándor - Szelke László. Bp. 2019.

Kovács Eszter: Iszlámismeret Csehországban a 16–17. század fordulóján. Bp. 2017.

Eszmetörténeti tanulmányok. Dolgozatok a 2012. november 10-én Piliscsabán rendezett konferencia előadásaiból. Szerk.: Bojtos Anita – Novotnik Ádám. Doktoriskolai konferenciák 1. Budapest – Piliscsaba, 2016.

Őze Sándor: Apokaliptikus időszemlélet a korai reformáció Magyarországán. (1526–1566) Bp. 2016.

Sándor Őze: Apocalypticism in Early Reformation Hungary. Leipzig-Budapest,

Sziráki Szilvia: Nemzeti identitás és biblikus látásmód a XVII. század végi Erdélyben. PPKE BTK Történelemtudományi Doktori Iskola és a Történettudományi Intézet sorozata. Monográfiák 3. Bp, 2015.

Az európai iszlámkép Theodor Bibliander gyűjteményének tükrében. Szerk.: Bojtos Anita

Kovács Eszter: „Légy cseheknek pártfogója, magyaroknak szószóllója...". Cseh–magyar jezsuita összefüggések a kezdetektől 1773-ig.