Létesítési határozati szám: OH-FHF/2136-2/2009
Indítási határozati szám: OH-FHF/2136-3/2009
A képzésért felelős oktató: Somló Ágnes


Szóbeli alkalmassági vizsga: 2024. augusztus 23. 9:30


Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:
Irodalmi fordító / Műfordító angol nyelvből

A képzés célja, elsajátítandó kompetenciák:
Olyan angol nyelvi műfordítók képzése, akik magas (irodalmi) szinten képesek ellátni a különböző műfajú irodalmi alkotások írásbeli nyelvi közvetítésének feladatát, elsősorban idegen nyelvről magyarra, de adott esetben magyarról idegen nyelvre is. Az írott forrásnyelvi szöveget nyelvileg helyesen, műfajának megfelelően, tartalmilag, gondolatilag és stilárisan hűen tudják interpretálni a célnyelven. Képesek a magyar kultúra, a magyar irodalom hagyományépítő fenntartására, nyelvi, stiláris és műfaji tárházának bővítésére a könyvkiadás és a média egyéb területein; a kortárs irodalom legújabb trendjeinek ismeretében képesek ezek integrálására. Széles körű szakmai és kulturális ismeretekkel rendelkeznek, s különösen tájékozottak a forrásnyelvi és célnyelvi ország(ok) kulturális és irodalmi életében, ismerik a legújabb kulturális és irodalmi trendeket. Megfelelő filológiai képzettséggel, kritikai és műelemzési ismeretekkel rendelkeznek. Ismerik a nyelvi közvetítés etikai és jogi szabályait; tisztában vannak a fordító jogaival és kötelességeivel.

Képzési területek: Bölcsészettudomány

Tanterv

Értékelési, ellenőrzési módszerek:
A féléveket a tanterv szerint gyakorlati jegy, kollokvium zárja. A hallgatók záróvizsgát tesznek, amely tartalmazza a tanulmányi időszak utolsó részében készítendő szakdolgozat megvédését is. A szakdolgozat egy-egy szabadon választott irodalmi alkotás idegen nyelvről anyanyelvre s anyanyelvről idegen nyelvre történő fordítása és elemzése. A hallgatók a műfordító szakirányú továbbképzési szakon végzett tanulmányaik során érintett területek (próza, vers, gyermekirodalom, dráma, film) egyikéből, a választott konzulens oktatókkal egyeztetett témából írják. Az oktatók a harmadik félév elején témaajánlatot adhatnak.

A jelentkezés feltétele:
Az alábbi kritériumok egyike:
- anglisztika alapszak és szakirány (BA)
- legalább főiskolai szintű angol nyelv és irodalom szakos/tanári oklevél
- angol nyelvterületen szerzett legalább BA-végzettség
- egyéb felsőfokú végzettség + felsőfokú C típusú angol nyelvvizsga (illetve annak megfelelő, az intézmény által elfogadott nyelvvizsgák)
További feltételek:
- alapvető számítógépes ismeretek (WORD, Internet)
- sikeres szóbeli alkalmassági vizsga

A képzés tervezett kezdete: szeptember
A képzés díja: 180.000 Ft / félév
A képzés időtartama: 3 félév
A képzés gyakorisága: kéthetente pénteken déltől, szombaton egész nap
A képzés helyszíne: Budapest

Jelentkezés módja:
– Kitöltött jelentkezési lap
– 9000 Ft jelentkezési díj befizetését igazoló szelvény másolata (számlaszám: OTP 11707024-20433873)
A befizetés közleményében kérjük feltüntetni a jelentkező nevét és a választott képzést!
– Diplomamásolat (angol nyelven is, ha van)

A fenti dokumentumokat a pályázati időszak alatt a szakiranyu@btk.ppke.hu e-mail címre küldjék meg. A tárgyban kérjük megjelölni a jelentkező nevét és a választott képzést. Dokumentumok nélkül a jelentkezés érvénytelen!

További információ
szakiranyu@btk.ppke.hu

A képzés csak megfelelő számú jelentkező esetén indul, a jelentkezési díjat nem áll módunkban visszatéríteni!

Hallgatói információk