Karunkon megalapítása óta folyik filozófiaoktatás. Az általánosan kötelező képzésben kezdettől jelen voltak a filozófiai tárgyak, később pedig önálló filozófia szak szerveződött. A filozófiai képzés a változó törvényi, rendeleti keretfeltételekhez igazodva számos különböző képzési struktúrában valósult meg, jelenleg a bolognai rendszerű képzésben BA szinten a Szabad bölcsészet alapszak egyik „szakirányaként" és önálló mesterképzési szakként lehet filozófiát tanulni, továbbá az osztatlan tanárképzés etika tanári szakját oktatjuk. A képzés hátterét biztosító szervezeti egység is különböző formákat öltött az évtizedek alatt. Olykor önálló Filozófia Tanszék működött, olykor más tanszékekkel közös intézetbe tömörült, egy ideig más karok filozófiai tanszékeivel alkotott egységet. A tanszékalapítás mozgalmas időszakában számos neves filozófus tanított nálunk, köztük Weissmahr Béla, Molnár Tamás, Fehér M. István. A Filozófia Tanszék 1997-es újjászervezése Bodor Mária Annának köszönhető. A képzések határozatlan idejű akkreditációjára 2003-tól kezdődően Mezei Balázs tanszékvezető irányítása alatt került sor, aki „Fides et ratio" címmel a tanszék szakmai arculatát meghatározó könyv- és konferenciasorozatot, valamint önálló kutatási programot is létrehozott.

Tanszékünk különös gondot fordít arra, hogy önálló szakmai profilt képviseljen a hazai filozófiai életben. Képzésünkben a szisztematikus filozófiai tárgyak közül kiemelten kezeljük a vallásfilozófiát, a metafizikát és az etikát, melyek tárgyalásában a kortárs megközelítések éppoly jelentőséggel bírnak, mint a klasszikus elméletek. A filozófia gyakorlatorientált oldalát a „filozófiai praxis" néven külön tantárgycsoportot képviseli. Mindemellett az alapos és átfogó filozófiatörténeti oktatásra is gondot fordítunk. Valamennyi tanárunk rendelkezik külföldi kutatói tapasztalattal, néhányan oktatóként is működtek neves külföldi egyetemeken. Tanszékünk rendszeresen ad otthont hazai és nemzetközi konferenciáknak, prominens vendégelőadóink közül a közelmúltból Jean-Luc Marion és Vető Miklós emelhetők ki, akik Egyetemünktől a díszdoktor címet is elnyerték. Oktatóink szerteágazó önálló kutatásaik mellett bekapcsolódnak az egyetem Szent II. János Pál Pápa Kutatóközpontja Keresztény Filozófia, illetve Katolikus Misztika Kutatócsoportjának munkájába is.


Tanszékünkre kiemelten jellemző a közvetlen hallgató-oktató kapcsolat, a diákok egyéni filozófiai érdeklődésének tanári támogatása. Ennek eredményeként is értékelhetőek hallgatóink OTDK-n elért sikerei. Nagy örömünkre szolgál, hogy végzettjeink közül többen filozófiai doktori stúdiumokat folytatnak, néhányan pedig már le is doktoráltak. Több egykori diákunk óraadó tanárként tért vissza hozzánk, néhányan pedig más egyetemeken tanítanak.

Diákjaink közösségi élete nem csupán spontán szerveződik, hanem a tanszék is különféle programokkal igyekszik ehhez hozzájárulni. Több mint két évtized után 2021-ben a karral együtt mi is elhagytuk a piliscsabai campust, és Budapestre, az egyetem Duna-parti épületbe költöztünk. Bízunk benne, hogy a piliscsabai campus egyedülálló adottságait a főváros szívében található új képzési hely ellensúlyozni tudja, és itt is ugyanolyan pezsgő közösségi élet alakul majd ki, mint ami tanszékünk oktatóit és hallgatóit a múltban egymáshoz kötötte.