A PPKE BTK Történettudományi Intézetén belül a Történelemelméleti, Módszertani és Didaktikai Tanszék 2017. szeptember 1-jén jött létre. Munkájához az egyetemes és magyar historiográfia; a magyar, latin és német nyelvű újkori forrásolvasás; továbbá a történeti földrajz diszciplínája, ezzel összefüggésében az új- és legújabbkori hazai régiótörténeti kutatás (Táj a történelemben) tartozik. Az egyes kultúrtájak kutatása során – a hallgatókat is bevonva – együtt vizsgáljuk az adott táj földrajzi, ökológiai adottságait, település- és demográfiai szerkezetének sajátosságait, valamint a földrajzi, a politikai és az egyházi közigazgatási határainak összefüggéseit. Egy adott népcsoport, kiváltságolt kerület és a régióban élő felekezet történetét, kulturális életét és identitását kronológiai és a tér meghatározta dimenziókon keresztül vizsgáljuk. Ehhez iskola- és művelődéstörténeti kutatásokat kapcsolunk, melynek során az egyes XVII–XX. századi közép- és felsőoktatási intézmények vonzáskörzetét térképezzük fel, és megállapítjuk a kulturális intézmények (iskola, nyomda, könyvtár, színház) régióközpont-kialakító szerepét is.

A neveléstörténet tárgykörében a közép-európai keresztény, elsősorban katolikus, XI–XIX. századi iskolakultúrának azokat a szegmenseit, zene-, színház- és képzőművészeti összefüggéseit tanítjuk, amelyeket a hallgatók a történelem tanári pályájukon tudnak alkalmazni. Korunkban a vizuális kultúra és oktatási módszer egyre nagyobb szerepet kap. Ehhez fényképes, kottás és hangzó anyagot biztosítjuk tanár szakos hallgatóink számára. Mindezek élő megvalósítását jelenti a Karunkon 2002 óta működő Boldog Özséb Színtársulat iskoladráma előadás-sorozata.

A PPKE Nevelés- és Oktatástörténeti Kutatócsoportjával szorosan együttműködünk. Első konferenciánkon, 2017. február 22-én 19 fő tartott előadást, köztük doktoranduszaink és hallgatóink, ebből 5 fő vett részt OTDK-n vagy készített ebben a témakörben szakdolgozatot.  


Jövőbeli tervek:

  • Kutatási téren együtt a PPKE Nevelés- és Oktatástörténeti Kutatócsoportjával: a fent említett újkori, elsősorban XVII–XIX. századi magyarországi és erdélyi katolikus közép- és felsőoktaási központok kulturális életének és edukációs vonzáskörzetének vizsgálata, a katolikus kultúrközpontok földrajzi, felekezeti és etnikai térben, régiókban való elhelyezése; műveltségének (könyvészet, színjátszás, zene), identitásbeli hatásának feltérképezése.
    A hallgatókkal együtt felkeresendő forrásőrző intézmények: OSZK Kézirattár és Régi Magyarországi Nyomtatványok Tára; OSZK Színháztörténeti Tár és Zeneműtár; OSZK Térképtár; Magyar Piarista Központi Könyvtár és Levéltár, Budapest; Magyar Ferences Könyvtár és Levéltár, Budapest; győri, szombathelyi, egri és nagyváradi egyházmegyei levéltár; Csíki Székely Múzeum Ferences Állomány; Erdélyi Katolikus Státus Levéltára, Kolozsvár; Főapátsági Könyvtár és Levéltár, Pannonhalma.
  • Gyakorlati megvalósítás: a PPKE BTK elsősorban történelem szakos hallgatóiból álló Boldog Özséb Színtársulat összművészeti módszerekkel, cselekmény- és jelmezhűen, rendszeresen bemutatja az említett barokk katolikus iskolakultúra ma is alkalmazható színdarabjait a történelemoktatás, a misztériumjátékok és a vígjátékok terén. A következő években ezekről az előadásokról Piliscsabán stúdiófelvételt szeretnénk készíteni, és – szövegkiadással és magyarázatokkal együtt – internetes youtube-csatornán közzétenni, hogy oktatási segédanyagként szolgálhasson az alsó-, közép- és felsőfokú oktatásban. A színkör rendszeres kapcsolatot tart fenn az MTA BTK Régi Magyar Dráma Kutatócsoporttal.
    A PPKE BTK történelem tanárszakos hallgatóknak van lehetősége a didaktikai képzés keretében is történeti, kulturális témájú szakdolgozatot írni, és ezt megelőzően OTDK-tanulmányt írni.


A történelem tanári szakdolgozati szabályzat és javasolt témakörök →

BONTÖ30000 Történelem szaktárgyi szigorlat 1–2 tételei, forrás- és irodalomjegyzéke →

BONTÖ30000 A történelem szaktárgyi szigorlat 1–3. tételei, forrás- és irodalomjegyzéke →

 

Tanszékvezető:
Dr. Medgyesy-Schmikli Norbert
egyetemi docens

 

Titkárság:

Danubianum 506.

Oktatásszervező:
Regyep Johanna, Telefon: +36707989893

E-mail: tortenelem@btk.ppke.hu

 

Postacím:
1088 Budapest
Mikszáth Kálmán tér 1.