Tantárgy adatlapja

Tárgy neve: A késő népvándorláskor régészete (avarok, Karolingok és morvák a Kárpát-medencében)
Tárgy kódja: BMNTR02800M
Óraszám: N: 2/0/0, L: 0/0/0
Kreditérték: 3
Az oktatás nyelve: magyar
Követelmény típus: Kollokvium
Felelős kar: BTK
Felelős szervezeti egység: Régészettudományi Intézet
Tárgyfelelős oktató: Dr. Kiss Attila
Tárgyleírás:

Az óra célja a késő népvándorláskor (7–9. század) időszakában a közép-kelet-európai és a Kárpát-medencei régészeti leletanyagban végbemenő többirányú változások és ezek folyamatainak ismertetése. Az adott periódusban a Kárpát-medencében végbemenő változások és folyamatok a megértéséhez az avar periódus, a Karoling-korszak és a több forrásból táplálkozó morva anyagi kultúra emlékeinek a bemutatása is elengedhetetlen. A települések, temetők és a hozzájuk kapcsolódó leletanyag ismertetése és értelmezése képezi a hallgatók számára a tantárgy anyagának gerincét. Az egyes órák olyan kurrens kérdéseket érintenek, mint az imitatio imperii és az elit temetkezéseinek kérdése, az etnikum és a régészeti kultúra kapcsolata, népesség kontinuitásának problémája, a társadalom régészeti értelmezésének korlátai és lehetőségei, a díszítő és emblematikus stílus problematikája, valamint a korszak gazdasági rendszereinek átalakulása. A régióban élő csoportok mellett a kurzus külön betekintést nyújt a korszak európai eseményeinek és anyagi kultúrájának (Meroving és Karoling állam; steppe, a kelet-európai térségnek és a Mediterráneum) átalakulásába is, ami főként a Karoling rendszer adaptálásának megértéséhez elengedhetetlen.

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN)

Kötelező irodalom:

Walter Pohl: Die Awaren. Ein Steppenvolk in Mitteleuropa 567–822 n. Chr. München, 20022. ISBN 978-3406489693

Pavel Kouřil (ed.): Great Moravia and the beginnings of the Christianity. Brno, 2014. ISBN 8086023540

Sebastian Brather: Archäologie der westlichen Slawen. Siedlung, Wirtschaft und Gesellschaft im früh- und hochmittelalterlichen Ostmitteleuropa. Ergänzungsbände zum Reallexikon der germanischen Altertumskunde Band 61. Berlin–New York, 20082. ISBN 978 3 11 020609 8

Florin Curta: The making of the Slavs. History and archaeology of the Lower Danube Region, c. 500–700. Cambridge studies in medieval life and thought. Fourth series. Cambridge, 2001. ISBN 978-0521036153

Szőke Béla Miklós: A Karoling-kor a Kárpát-medencében. A Magyar Nemzeti Múzeum állandói kiállítása. Budapest, 2014. ISBN 978 615 5209 154

Balogh Csilla: Régészeti adatok a Duna–Tisza közi avarok történetéhez. A PPKE Régészeti Tanszékének kiadványai 6. Budapest, 2016. (492 ps.). ISBN 978-963-9911-85-7

Die Awaren am Rand der byzantinischen Welt. Monogr. zur Frühgesch. und Mittelalterarch. 7. Innsbruck, 2000. ISBN 978-3703003493

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 8. pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul

a) tudása

Részleteiben átlátja saját szakterületének elméleti problémáit, ezek történeti, folyamatszerű összefüggéseit.

Jó ismeretekkel rendelkezik tudományterületének és határtudományainak jellemző kutatási kérdéseit, elemzési és értelmezési módszereit illetően.

Tisztában van az új megközelítésekkel és az azokkal kapcsolatos tudományos vitákkal.

A korszak anyagi

kultúrájával kapcsolatos ismeretek bővítése.

Történeti, régészetelméleti módszerek átadása.

A forrásokból (történeti és régészeti) az adatok kiemelése, tágabb összefüggésben történő értelmezése.

A problémamegoldáshoz szükséges segédeszközök ismerete.

b) képességei

Saját szakterületén képes a kulturális jelenségek és folyamatok elemzésére, az egymással kapcsolatban álló, és egymásra épülő közösségek és társadalmak megformálódásának és működésének kritikai értelmezésére.

Képes kritikusan elemezni a magyar és európai identitás múltbeli előzményeit és a múltképek jelenben gyökerező konstrukcióit.

Képes magyar és legalább egy idegen nyelven a kor igényeinek megfelelő hatékony írásbeli és szóbeli kommunikálásra, továbbá az információk, érvek és elemzések szakmai és nem szakmabeli közönségnek különböző nézőpontok szerinti, magas szinten való bemutatására.

A forrásterületen történő gyors tájékozódás és ismeretszerzés.

A régészeti leletanyag összehasonlítása, kritikus értékelése.

Analizáló készségek fejlesztése.

c) attitűdje

Munkája és kutatásai során figyelembe veszi a kulturális jelenségek történeti, kulturális és társadalmi meghatározottságát.

Tudatosan és kritikusan képviseli a magyar és európai értékeket, a kulturális, vallási és társadalmi sokszínűség fontosságát.

Speciális szakmai érdeklődése elmélyült, megszilárdult.

Szem előtt tartja résztémájának szakmai és társadalmi összefüggéseit.

d) autonómiája és felelőssége

Tudatosan r

eflektál saját történeti, kulturális beágyazottságára.

Felelős európaiként képviseli szakmai és szellemi identitását.

Munkája során kezdeményezi a nemzetközi szakmai közösségekkel, vitapartnerekkel való kooperációt.

Kritikus tudatosság jellemzi szakmájához kapcsolódó kérdésekben.

Felelősen képviseli azon módszereket, amelyekkel szakterületén dolgozik, és elfogadja más tudományágak autonómiáját, módszertani sajátosságait.

 

A tárgy az alábbi képzéseken vehető fel

régészet BMNB-XTR mesterképzés (MA/MSc) Nappali magyar 4 félév BTK
szechenyi-img-alt