Tantárgy adatlapja

Tárgy neve: A korai népvándorláskor régészete a Kárpát-medencében anyagismeret
Tárgy kódja: BBNTR14200
Óraszám: N: 0/2/0, L: 0/0/0
Kreditérték: 2
Az oktatás nyelve: magyar
Követelmény típus: Gyakorlati jegy
Felelős kar: BTK
Felelős szervezeti egység: Régészettudományi Intézet
Tárgyfelelős oktató: Dr. Kiss Attila
Tárgyleírás:

A keleti, a késő antik és a helyi lakosság emlékeinek az összeolvadása és elkülönülése sokat elemzett és még többet vitatott része a kora középkori Kárpát-medence régészeti kutatásának. A sok változást és átalakulást hozó periódus elemzése során kiemelt figyelmet kapnak a presztízstárgyak, azok készítésének és eredetének kérdésköre. A kurzus eredményeként a hallgatók sikerrel tudják majd elkülöníteni az egyes népcsoportok, kulturális időszakok régészeti kultúráinak emlékanyagát, azok változását. A tematika kiemelt figyelmet szentel emellett a római és a bizánci államokkal fenntartott kapcsolatok ismertetésére is. A kurzus teljesítésének pontos feltétele az alább felsorolt irodalmak elsajátítása és annak nyomán írásbeli feladatsor kitöltése, különös tekintettel régészeti anyagismereti szempontból (pl. vonatkozó képanyag felismerése).

A 2–5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN)

kötelező:

Kiss P. Attila: „ …ut strenui viri…” A gepidák Kárpát-medencei története. Szegedi Középkorász Műhely, Szeged, 2015. (pp. 64–74; 86–101) ISBN 9789633064689

Körösfői Zsolt ? Molnár István (szerk.): Erdély és kapcsolatai a kora népvándorlás korában. Székelykeresztúr 2010/2011. (435 ps.) ISBN 9789738387928

e="font-family:'PT Sans';font-size:11pt;">Vladimír Varsik: Germánske osídlenie na vychodnom predpolí Bratislavy. Sídliská z doby rímskej v Bratislave-Trnávke a v okolí. Archaeologica Slovaca Monographiae Tom. 18. Archeologický Ústav SAV, Nitra 2011. (385 ps.) ISBN 9788089315345

Jan Bemmann – Michael Schmauder (Hrsg.): Kulturwandel in Mitteleuropa. Langobarden–Awaren–Slawen. Rudolf Habelt Verlag, Bonn 2008. (pp. 1–578) ISBN 9783774935938

Kiss P. Attila: Ki hagyná el Asiát, Africát, vagy Itáliát, hogy Germániába menjen? Germánok a Kárpát-medencében (Who would leave Asia, Africa or Italy to go to Germania? Germanic tribes in the Carpathian Basin). Budapest 2022. ISBN 978-615-6388-32-2

ajánlott:

Bóna István: Dáciától Erdőelvéig. A népvándorlás kora Erdélyben (271–896). in: Makkai László–Mócsy András (szerk.): Erdély története I. A kezdetektől 1606-ig. Akadémiai Kiadó, Budapest 1986. (pp. 159–188) ISBN 9630542048

Volker Bierbrauer: Archäologie und Gesichte der Goten vom 1.–7. Jahrhundert. in: Frümittelalterliche Studien 28. 1994. (pp. 51–171) ISSN 1613-0812

Titus Kolník: Römerzeitliche Gräberfelder in der Slowakei. Bratislava 1

980.

Sebastian Brather (Hrsg.): Zwischen Spätantike und Frühmittelalter. Ergänzungsbände zum Reallexikon der germanischen Altertumskunde 57. De Gruyter, Berlin 2007 (pp. 367423) ISBN 9783110210729

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetenciaelemeknek (tudás, képesség stb., KKK 7. pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul

Kompetenciák

a)    tudása
- a hallgatók a kurzus folyamán elsajátíthatják az egyes germán csoportokhoz és horizontokhoz köthető régészeti műveltségek legfőbb jellemzőit

b képességei

-    a hallgatókban a kurzus során olyan kompetenciák fejlődhetnek az anyag megismerése során, mint a császár és népvándorlás kori temetők és telepek, valamint különálló művészeti stílusok elemzése. Elemző és vizuális felismerő

képességük fejlődik.

 

A tárgy az alábbi képzéseken vehető fel

régészet BANB-XRE alapképzés (BA/BSc/BProf) Nappali magyar 6 félév BTK
szechenyi-img-alt