Szent László nyomában

2017.10.25.

„Szent László küzd, harcol és győz a kereszténységért. [...] A nemzet akkor válik kereszténnyé, mikor eszményeit keresztelik meg. A régi vitézséget Szent László tüntette föl önmagán; e jellemvonása által szívén ragadta meg a nemzetet." Prohászka Ottokár Szent László királyról szóló prédikációjának szellemében indult útnak 2017.október 8-án a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Történettudományi Intézetének delegációja Lengyelországba.

Szent László nyomában Zágráb és Nagyvárad felé

A Szent László nyomában nemzetközi emlékprogram előzményeként említhető, hogy a PPKE történelem szakos hallgatói egy horvátországi (és szlovéniai) tanulmányúton vettek részt 2017 áprilisában Bedők Péter és Biró Bence, Történelem MA-s hallgatók szervezésében. A Szent László-évhez kötődően meglátogatták a Szent László alapította zágrábi katedrálist a Lovagkirály karereklyéjével. Az út során alkalom adódott Bántornyán és Velemérben a Szent László-freskóciklusok előtt elidőzni. A hazafelé vezető úton, Zala vármegye területén több olyan települést is felkerestek, amely a Lovagkirály nevét őrzi, mint Búcsúszentlászló vagy Pusztaszentlászló. A PPKE BTK Boldog Özséb Színtársulata (BÖSZK) énekével segítette a helyi magyarság kulturális értékeinek ápolását.

A BÖSZK Nagyváradon is fellépett az emlékprogram keretében 2017. május 13-án a Salamon király, Lászlónak foglya című, XVIII. századi jezsuita iskoladrámával.

További információ:
http://www.magyarkurir.hu/kulhoni/szent-laszlorol-szolo-iskoladramat-mutattak-be-nagyvaradi-vartemplomban-kepriport

A Szent László nyomában nemzetközi emlékprogram célja

A Szent László nyomában nemzetközi emlékprogram a magyar nemzetpolitika és katolikus művelődés ügyének teremt diplomáciai és egyetemközi fórumot. A 2017-es Szent László Emlékév lehetőséget nyújt a Lovagkirály határokon és korszakokon átívelő, máig ható közép-európai emlékezetének reprezentálására.
Az emlékprogram a Pro Patria Egyesület támogatásával és a Közép-Európai Régiók Kutatásáért Alapítvány megvalósításával jött létre. Aktív résztvevői voltak a Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE) Történettudományi Intézetének (Piliscsaba) oktatói és hallgatói.
A programot a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága, a lengyel katolikus egyház, a lengyel Sejm, a varsói Stefan Wyszyński Bíboros Egyetem (UKSW), a varsói magyar nagykövetség és a krakkói Magyar Főkonzulátus támogatásával rendezték meg 2017. október 8. és 12. között Lengyelországban.

Varsói inauguráció

2017. október 9-én Varsóban a Stefan Wyszyński Bíboros Egyetem tanévnyitó szentmiséjén vettünk részt, amelynek főcelebránsa Kazimierz Nycz, varsói bíboros érsek, az egyetem nagykancellárja volt. A tanévnyitót a PPKE Boldog Özséb Színtársulata zárta, melynek keretében Kakucs Katalin és Sárközi Mária Stella, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem népzenész növendéke moldvai népdalcsokorral, majd a BÖSZK kórusa dunántúli népdalokkal bűvölte el a lengyel hallgatóságot. A délután folyamán a magyar delegáció tagjaival a Varsói Felkelés Múzeumába látogattunk.

Nemzetközi emlékkonferencia

Október 10-én a Stefan Wyszyński Bíboros Egyetem adott otthont a Szent László Nyomában – Szent László király emlékezete és a közép-európai együttműködés az I. keresztes hadjárattól a visegrádi csoportig című nemzetközi emlékkonferenciának. A konferencia védnökei őeminenciája Kazimierz Nycz varsói bíboros érsek, Marek Kuchinski, a Sejm elnöke és őexellenciája Dr. Kovács Orsolya, Magyarország rendkívüli és meghatalmazott lengyelországi nagykövete voltak. Dr. Kovács Orsolya szeretettel köszöntötte a konferencia résztvevőit és a gelencei freskóról, a Szent László-legenda képi megjelenítéséről, a Világosság és a Sötétség; a Jó és a Rossz harcáról, Szent László krisztusi párhuzamairól szónokolt. A fővédnökök felszólalásai után a konferenciát a házigazda, Ft. Waldemar Graczyk, a Wyszyński Egyetem Történeti Intézetének igazgatója nyitotta meg, majd az egyetem rektora, Ft. Stanisław Dziekoński után Dr. Szilágyi Péter, Magyarország nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára tartotta meg ünnepélyes köszöntőjét. Dr. Szilágyi Péter a Lovagkirály szellemiségén keresztül világított rá a jelenben is kamatoztatható keresztényi szeretetre, helytállásra és felelősségvállalásra.

További információ:
http://www.kormany.hu/hu/a-miniszterelnok-helyettes/nemzetpolitikaert-felelos-allamtitkar/hirek/szent-laszlo-alakja-iranyt-mutat-az-identitasvalsagban-szenvedo-europa-szamara

A konferencia bevezetőjét Jonalta M. Marszalska, a Wyszyński Egyetem Történeti és Társadalomtudományi Karának dékánhelyettese, majd Ft. Fodor György prorektor, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karának dékánja tartotta, aki Szent László követendő példáját hangsúlyozta a mindennapi élet megélésében. Az ünnepélyes köszöntők után a BÖSZK kórusának előadása gazdagította a konferenciát, ahol elhangzott az Üdvözlégy, kegyes Szent László király kezdetű Szent László-ének, a Szent László-szekvencia és egy latin antifóna a Szent László-zsolozsmából (Fons aeterne pietatis), végül Lukács evangéliumának részlete háromszólamú előadásban.

A konferencia első, Plenáris szekciója a Szent Lászlóhoz kötődő átfogó középkori hátteret foglalta össze, amely a többi szekció alapjául szolgált. Az elhangzottak elengedhetetlenek voltak a történelmet átívelő Szent László-kultusz magyar és lengyel hatásainak vizsgálatához. A PPKE Medievisztika Tanszékének a vezetője, Veszprémy László professzor bemutatta a Lovagkirályhoz köthető legendákat, és keresztes vezérként való tiszteletét. Waldemar Graczyk, az UKSW Történeti Intézetének igazgatója felvázolta a XI. század első felének lengyel politikai irányvonalait, és taglalta az Árpádoknak a Piast-ház külpolitikájában betöltött szerepét.

A második szekció, az Imázs és devóció a Szent László-kultusz képi megjelenítése és a hozzá kötődő vallásos tisztelet témája köré szerveződött. Polgár Attila, a PPKE doktorandusza Szent László attribútumáról, a csatabárdjáról számolt be új kutatási eredményekkel, amelyek értelmében különös párhuzam fedezhető fel a legendás csatabárd és a Skandináviában a X–XI.században elterjedt fegyver között. Bartłomiej Dźwigała, az UKSW adjunktusa Szent László képeit mutatta be a Rajna és a Szajna mentén, majd Jolanta Marszalska, az UKSW Történeti és Társadalomtudományi Karának dékánhelyettese, Gryficei Teodor vajda és Árpád-házi Szent Kinga kolostoralapításairól beszélt. Szakálos Éva, az Esztergomi Múzeum művészettörténésze, a PPKE doktorandája a Gömör vármegyében található középkori Szent László-ábrázolásokat elemezte és mutatott rá a freskók elhelyezkedésének szimbolikus és praktikus oldalára.

A harmadik szekció, az Emlékezet és identitás a Szent László-kultusz újkori jelentőségét és annak népi, identitásképző jellegét hangsúlyozta. Ft. Lukácsi Zoltán, a Győri Hittudományi Főiskola rektora a Szent László-herma és koponyaereklye természettudományos vizsgálatának folyamatát és eredményeit mutatta be, amelyeket a legmodernebb technikai műszerek segítségével diagnosztizáltak. Szent László koponyaereklyéjének a négydimenziós „fénymásolásával" teljesen élethű másolatot tudtak létrehozni. Az arcrekonstrukció egy hipermaszkulin koponyára épül, amelyen a rekonstrukció értelmében erős, széles izomzat feltételezhető. Lukácsi Zoltán kitért Szent László krisztusi ábrázolására, amely nagyon fontos szándékolt üzenete a Szent László-kultusz képi megjelenítésének, valamint a rekonstrukció révén megismert eredeti arcvonások és a háromszáz évvel későbbi herma arcvonásai közti különleges hasonlóságra. Radosław Lolo, a Pułtuski Bölcsészeti Akadémia dékánja a pułtuski Szent László-kultuszról, a Báthoryak és a jezsuiták kapcsolatáról tartott előadást. Medgyesy S. Norbert, a PPKE docense Szent László XVIII–XIX. századi emlékezetét a korabeli prédikációkon és az oktatásban is alkalmazott historikus népénekeken keresztül mutatta be. Tevelÿ Arató György – történész-levéltáros, az emlékprogram tudományos szervező-titkára – a Szent László-kultusz és a Regnum Marianum állameszméjének egymásra gyakorolt kölcsönös hatását taglalta. Előadásában rávilágított arra, hogy az erősödő Szent László-kultusszal – az Athleta Mariae, Mária katonája eszméjével – a protestáns hatás miatt gyengülő Mária-kultusz ismét megerősödött.

A negyedik szekció, A regionalitás modern kihívásai, a társszervező egyetem, a varsói Stefan Wyszyński Bíboros Egyetem külön kérésére került be az emlékkonferencia szekciói közé. A kortárs témákkal foglalkozó politológiai szekció a közép-európai együttműködés lehetőségeit dolgozta föl és az ezt megelőző szekciókban terítékre kerülő, Szent László kulturális és politikai emlékezetéhez köthető értékek mai szerepét taglalta. Héjj Dominik, a Wyszyński Egyetem politológus történésze a nemzeti traumák feldolgozásáról beszélt a magyar és a lengyel történelemben. Izabela Bukalska szociológus a Kárpát-medencei magyarság 1989 utáni helyzetét, kihívásait, problémáit vázolta, majd előadása nyomán élénk vita bontakozott ki a kérdés tudományos alapfogalmairól. Antoni Dudek, a lengyel Nemzeti Emlékezet Intézet tanácsának a tagja az 1990/91-es közép-európai összefogás problémáinak adott hangot, végül Maciej Szymanowski, a Sejm marsalljának főtanácsadója és a PPKE megbízott előadója a szentek politikában betöltött szerepére hívta fel a figyelmet.
Őze Sándor professzor, a PPKE Történettudományi Intézetének vezetője zárta és foglalta össze a konferencián elhangzottakat és fejezte ki együttműködési-, illetve további tudományos konferenciák létrehozására vonatkozó terveit. Az emlékkonferencia tudományos anyagából a szervezők tanulmánykötetet szeretnének létrehozni, melynek a kiadásán közösen dolgozik a két egyetem.

Hallgatói együttműködés

A varsói konferencia után lehetőség nyílt arra, hogy a konferencia előadóinak kötetlen beszélgetésével párhuzamosan a PPKE és az UKSW történész hallgatói bemutassák egymásnak az egyetemüket, az egyetemi életet és egymás kutatási területének, érdeklődési körének megismerésével váljanak a nemzetközi tudományos kapcsolatépítés részévé.

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem delegációja Varsóból Krakkóba utazott – a częstochowai kegyhely érintésével. Krakkóban, a Magyar Főkonzulátuson október 12-én „mini-konferencia" megrendezésére került sor a Jagelló Egyetemmel együttműködésben. Dr. Körmendy Adrienne főkonzul asszony meleg szívvel köszöntött minket, hangot adott annak, hogy számára óriási öröm, hogy a Szent László-évben ellátogattunk Krakkóba egy hosszú távú együttműködés kezdeteként. Elsőként Pálfalvi Lajos, a PPKE Lengyel Tanszékének vezetője előadásán vettünk részt Szent Lászlónak a lengyel kortárs irodalomban való megjelenéséről, majd Mihał Schmidt, a Jagelló Egyetem doktoranduszának előadását hallgattuk meg a krakkói céhrendszerről. A konferenciát a BÖSZK énekes előadása zárta moldvai népdalcsokorral, gregorián Szent László-énekekkel és a Bogurodzica kezdetű, XIV. századi ólengyel Mária-énekkel.

A Közép-Európai Régiók Kutatásáért Alapítvány és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem sikeres utat tud maga mögött, és reméli, hogy a közeljövőben további tudományos munkákkal folytatódhat a nemzetközi kapcsolatépítés.

A nemzetközi emlékprogram lengyelországi képei erre a linkre kattintva érhetőek el.

A beszámolót írta: Telek Nóra, PPKE Történelem MA

Események

28.
2024. febr.
BTK
STaPs 21
Sophianum
04.
2024. márc.
BTK
"A Föld nem tud futni." Rendszerváltás vidéken
Sophianum 112
06.
2024. márc.
BTK
Középkori esték - Latinitas Hungarica
Danubianum 308
07.
2024. márc.
BTK
Egy különös tó – sajátélményű drámaóra óvodásoknak és kisiskolásoknak
Iohanneum 213.
08.
2024. márc.
BTK
Nemes Nagy Ágnes Olvasókör
Danubianum 315
12.
2024. márc.
BTK
Tanítók Napja
Iohanneum
További események
Széchenyi 2020