Szociálpedagógia alapképzési szak (BA)

Képzési terület: társadalomtudomány

Szakképzettség megnevezése: szociálpedagógus

Végzettségi szint: alap (BA)

Képzési forma (tagozat): nappali és levelező

Képzési idő: 7 félév

Az oklevélhez szükséges kreditek száma: 180

Képzési rend:

nappali: hetente hétfő-péntek órarend szerint

levelező: jellemzően kéthetente péntek délután és szombat délelőtt és délután


Szakért felelős intézmény:

PPKE BTK

Szociológiai Intézet (Intézetvezető: Prof. Dr. Hidas Zoltán egyetemi tanár)

Szociális és Viselkedéspszichológiai Tanulmányok Tanszék (Tanszékvezető: Dr. Rosta Andrea egyetemi docens)

Szociálpedagógia BA szak szakfelelőse: Dr. Rosta Gergely egyetemi docens (Szociológiai Intézet)


A képzésről

A szociálpedagógus képzés célja olyan – szakmájuknak és a hozzájuk fordulók felé – elkötelezett szakemberek képzése, akik a képesítés mellé hivatást kapnak, akik meghívást, elhivatottságot éreznek ahhoz, hogy mindennapi munkájuk alapja az az elköteleződés legyen, hogy megelőzzék és megszüntessék az egyén és családja életében bekövetkezett hátrányokat, veszélyeket. A szociálpedagógia alapja az a személyiségből eredő segítőkészség, mellyel a szakember az egyén és környezete közötti megbomlott egyensúlyt képes helyreállítani. Ehhez nyújt a képzés elméleti és gyakorlati jártasságot, kidolgozott és gyakorolható módszertant, pszichológiai, szociális, szociálpolitikai, jogi, szociológiai, társadalomismereti, pedagógiai kompetenciákat, széles körű ismereteket ezekről a tudományterületekről.

A képzés kiemelt része a szakmai gyakorlat, melynek elemei a kiscsoportos tantermi gyakorlatok, a terepgyakorlatok, a terepgyakorlatok feldolgozásával foglalkozó szemináriumok és végül a legfontosabb, a képzést lezáró féléves, intenzív szakmai gyakorlat.

A képzés specifikuma az a pedagógiai, szociálpedagógiai és szociális munkás tudás, amely tevékenységnek középpontjában a gyermek és a családja áll. A szociálpedagógus nem csak a gyermekkel, hanem annak környezetével, pedagógusokkal, szülőkkel foglalkozik, így nem csak a gyermek – és ifjúsági korosztály áll tevékenységének középpontjában, hanem a felnőtt lakosság is. 


Kompetenciák

Az alapfokozat birtokában a szociálpedagógus alapszakos végzettségű szakemberek képesek

 • felismerni és értelmezni a hátrányos helyezetek kialakulásának szabályszerűségeit;
 • feltárni és rendszerezni az ehhez vezető társadalmi és családi folyamatokat;
 • a családi és egyéni problémák rendszerszemléletű megközelítésére;
 • egyéni esetkezelésekben és csoportmunkában hatékonyan részt venni;
 • a jogszabályok értelmezésére és végrehajtására;
 • közösségi és családi konfliktusok kezelésében való közreműködésre;
 • segítőkészen beavatkozni a kiskorúak és (családjuk) védelme és támogatása érdekében
 • az egyenlőtlenségek és hátrányok következményeinek csökkentését célzó programok kidolgozásában való közreműködésre;
 • a társadalmi integráció erősítését, különösen a romák társadalmi integrációját szolgáló komplex programok kidolgozásához és megvalósításához szükséges pedagógiai és szociális megközelítésmód érvényesítésére;
 • a társadalmi demokrácia kiteljesedésének elősegítésére, civil szerveződések előmozdítására;
 • alapvető informatikai és szociológiai ismeretek elsajátításával a releváns információkat, adatokat gyűjteni, rendszerezni, feldolgozni és alapszintű adatelemzéseket végezni;
 • kapcsolatteremtésre, kreativitásra és kooperációra a problémák kezelésében, az egyének közösségeik és az önkormányzati-állami intézmények között.


Kiknek érdemes jelentkezniük?
 

 • Azoknak, akik segítőkké akarnak válni.
 • Akik kitüntetetten érdeklődnek a pedagógia, a pszichológia, a szociológiai, a szociális ismeretek iránt.
 • Akik érdeklődnek az emberek és családok élete iránt, kiemelt területként a kiskorúak helyzetére, problémáira.
 • Akik hasznosítható ismereteket szeretnének szerezni a szociális szolgáltatások terén. Képesek a korszerű szemléletek és módszerek alkalmazására a gyakorlatban, megfelelő rálátással bírnak azok rendszerszintű összefüggéseire, az egyének és közösségek öntevékenységére.
 • Akik tudatosan elkötelezik magukat a társadalmi igazságosság és a társadalmi szolidaritás ügye mellett. Akik képesek tiszteletben tartani az egyén másságát, szuverenitását, döntéseit, céljait, és akik képesek ehhez az egyént és családot hozzásegíteni.
 • Azoknak, akik alkalmasnak érzik magukat arra, hogy majdani munkájukkal emberek életébe felelősséggel beavatkozzanak, helyzetükről, emberi, szociális, családi viszonyairól döntsenek.
 • Azoknak, akik – noha majd szívesen tanulnak tovább mesterfokon, – három év alatt olyan diplomát szeretnének, amely az oktatási, a szociális ágazatban azonnali munkavállalásra is képesít. 
 • Ajánljuk az alapképzési szakot mindazoknak, akik szeretnének e tudományterületen vagy társtudományaiban (szociológia, pedagógia) mesterfokozatot szerezni, illetve az egyetem szakirányú továbbképzéseinek (szociális menedzser) kurzusait hallgatni. A mesterfokozatot megszerzettek pedig – megfelelő tudással - továbbtanulhatnak az egyetem (vagy más egyetemek) doktori iskoláiban.