Tantárgy adatlapja

Tárgy neve: A magyar őstörténet uralisztikai és turkológiai háttere a régészet tükrében
Tárgy kódja: BMNTR02900M
Óraszám: N: 2/0/0, L: 0/0/0
Kreditérték: 3
Az oktatás nyelve: magyar
Követelmény típus: Kollokvium
Felelős kar: BTK
Felelős szervezeti egység: Régészettudományi Intézet
Tárgyfelelős oktató: Dr. Kiss Attila
Tárgyleírás:

A tantárgy egyik célja a finnugor nyelvű népek őstörténetének bemutatása, e népek etnogenezisének tárgyalása a régészeti leletek tükrében – kitekintéssel a történeti forrásokra és az alapvető nyelvi tényekre is. Az őstörténethez hozzátartozik az őshaza fogalma is. Az őshazakutatás történeti, régészeti, nyelvészeti és paleogenetikai módszerekkel is történhet. E módszereket értelmezzük és értékeljük. Az előadás során a finnugor népek őstörténete a magyar őstörténet előzményeként kerül tárgyalásra. Emellett érintenünk kell a magyar és a többi finnugor nép etnogenezisének párhuzamos elemeit is, ezen népek kapcsolódását a dél-uráli kulturális régióhoz. A magyar őstörténet kapcsán a török nyelvű népek etnogenezisének problémáira is kiemelt figyelmet kell fordítani. A honfoglalás előtti évszázadokban meghatározó jelentőségű volt a magyar–török etnikai érintkezés, amelynek kulturális és nyelvi nyomai a mai napig kimutathatók. Ennek az érintkezésnek datálása és területének meghatározása a magyar őstörténet-kutatásban állandó vitákat generál. A kurzus előadásai elemzik és értékelik a különböző véleményeket.

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN)

Kötelező irodalom:

Klima László: Jürkák, tormák, merják. Szemelvények a finnugor nyelvű népek történetének korai forrásaiból. MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Budapest, 2016.

Olekszij Komar: A korai magyarság vándorlásának történeti és régészeti emlékei. Budapest 2018 (424 ps.) ISBN 9789639987340

Ajánlott irodalom:

?. ?. ????? (o??. ???.): ?????-???? ? ????? ? ????? ?????????????. ?????????? ????. ??????, 1987.

?. ?. ??????? (oňâ. đĺä.): ?????-???? ???????? ? ????????? ? ??????? ????. ?????????? ???????? ???????, ????? ? ?????????? ?????????? ????????? ?????????? ???????? ????, ??????, 1999.

?. ?. ????????: ???????????? ????????? IX–XI ??. ?????????-???????? ??????????. ?????????? ??????????? ??????. ???. 14. ??????, 2014.

?. ?. ???????: ???????????? ????? ????????????? ??????????????? ??????? ?????????? ??? ??????????. ????? ??????? ?????????-??????????????? ??????????. ???. VI. ?????, 2009.

?. ?. ??????????: ???????? ???????? ? ??????? ????. ?????, 2003.

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 8. pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul

a) tudása

Tisztában van az új megközelítésekkel és az azokkal kapcsolatos tudományos vitákkal.

Legalább két idegen nyelvet ismer a szakterületéhez szükséges szinten, különös tekintettel a szakterminológiára.

Az őstörténeti társtudományok módszereinek és összefoglaló, szintetizáló alapműveinek ismerete.

b) képességei

Saját szakterületén képes a kulturális jelenségek és folyamatok elemzésére, az egymással kapcsolatban álló, és egymásra épülő közösségek és társadalmak megformálódásának és működésének kritikai értelmezésére.

Önállóan és tudatosan alkalmazza a szakmai problémának megfelelő interdiszciplinári

s módszereket, képes együttműködni természettudósokkal, illetve ilyen specialistaként képes módszereit a régészet igényeinek és kérdésfeltevéseinek megfelelően alakítani.

Képes kritikusan elemezni a magyar és európai identitás múltbeli előzményeit és a múltképek jelenben gyökerező konstrukcióit.

Az interdiszciplináris ismeretszerzés elsajátítása – képesség az őstörténeti társtudományok közös témáinak sokoldalú kutatására.

c) attitűdje

Munkája és kutatásai során figyelembe veszi a kulturális jelenségek történeti, kulturális és társadalmi meghatározottságát.

Tudatosan és kritikusan képviseli a magyar és európai értékeket, a kulturális, vallási és társadalmi sokszínűség fontosságát.

Igénye van az Európán kívüli kultúrákra vonatkozó ismereteinek továbbfejlesztésére.

Felhasználja szakterületi tudását a jelenkori társadalmi változások megértésére.

Nyitott saját tudományterületének interdiszciplináris megközelítéseire.

Törekszik arra, hogy szakmai kommunikációjában a normáknak megfelelően nyilvánuljon meg.

Szem előtt tartja résztémájának szakmai és társadalmi összefüggéseit.

d) autonómiája és felelőssége

Tudatosan reflektál saját történeti, kulturális beágyazottságára.

Felelős európaiként képviseli szakmai és szellemi identitását.

Munkája során kezdeményezi a nemzetközi szakmai közösségekkel, vitapartnerekkel való kooperációt.

Kritikus tudatosság jellemzi szakmájához kapcsolódó kérdésekben.

Felelősen képviseli azon módszereket, amelyekkel szakterületén dolgozik, és elfogadja más tudományágak autonómiáját, módszertani sajátosságait.

 

A tárgy az alábbi képzéseken vehető fel

régészet BMNB-XTR mesterképzés (MA/MSc) Nappali magyar 4 félév BTK
szechenyi-img-alt