Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj

2024.06.04.

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet, illetve a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzatának 10. § alapján a PPKE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara pályázatot hirdet nemzeti felsőoktatási ösztöndíj elnyerésére a 2024/2025. tanévre.

 

Pályázati feltételek

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra a PPKE BTK azon államilag támogatott (állami ösztöndíjas, részösztöndíjas), illetve önköltséges/költségtérítéses, teljes idejű (nappali) alapképzésben, mesterképzésben, illetve osztatlan képzésben részt vevő hallgatói pályázhatnak, akik jelenlegi vagy korábbi tanulmányaik során legalább két félévre bejelentkeztek és legalább 55 kreditet megszereztek.

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat – az egyetem által javasolt rangsor alapján – a felsőoktatásért felelős miniszter személyre szólóan adományozza. A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj havi összege a Nftv. 114/D § (1) bekezdés c) pontja alapján 40.000 Ft/fő/hó.

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat egy teljes tanév (10 hónap) időtartamára lehet elnyerni. A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat elnyert hallgató nem zárható ki a tanulmányi ösztöndíj-támogatásból.

A 2024/2025. tanévre elnyert ösztöndíj csak a 2024/2025. tanévben folyósítható; amennyiben a hallgató – a képzési időnek megfelelően – páratlan tanulmányi félévben (tehát a 2024/2025. tanév első, őszi félévének végén) fejezi be tanulmányait, abban az esetben jogosult továbbra is az ösztöndíjra, ha tanulmányait a következő félévben (tehát a 2024/2025. tanév második, tavaszi félévében) folytatja.

Amennyiben a hallgató hallgatói jogviszonya az Nftv. 59. §-ában (1) bekezdésében meghatározottak szerint megszűnik vagy szünetel – kivéve az előző pontban meghatározott esetben –, számára a nemzeti felsőoktatási ösztöndíj tovább nem folyósítható. Az ösztöndíjra pályázhatnak azok az alapszakos hallgatók is, akik tanulmányukat befejezik ugyan, de a 2024/2025. tanév I. félévében már mesterszakos tanulmányokat fognak folytatni.

 

A pályázatok benyújtása

A pályázatoknak 2024. július 9-én (kedd) 12:00 óráig kell beérkeznie postai úton a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Dékáni Hivatal (1088 Budapest, Mikszáth Kálmán tér 1.) címre.

A borítékra kérjük ráírni: Pályázat Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjra

A borítékban pályázati előlapon kérjük feltüntetni nyomtatott betűvel vagy géppel írva:
  • a pályázó nevét,
  • a pályázó szakjának (szakjainak) megnevezését,
  • a pályázó képzési szintjét (BA, MA, osztatlan)

Indokolt esetben előzetes telefonos időpontfoglalás alapján személyesen adhatják le a pályázatokat fent megjelölt határidőig a PPKE BTK Dékáni Hivatalában (1088 Budapest, Mikszáth Kálmán tér 1.)

A pályázati kiírással kapcsolatos további kérdéseiket a stefan.katalin@btk.ppke.hu e-mail címre kérjük megküldeni.

A benyújtás határideje jogvesztő jellegű, elmulasztása esetén nincs helye igazolási kérelemnek.

A pályázat beadása után hiánypótlásra nincs lehetőség.

A pályázó felelőssége, hogy a benyújtott adatok és igazolások egyértelműek, értékelhetők és pontozhatók legyenek; hiányos adatokat a Tudományos Dékánhelyettes úr nem vesz figyelembe, és nem pontoz. A pályázatban hamis adatok megadása a pályázatból való azonnali kizárást vonja maga után.

A pályázatban foglaltak valóságát a hallgatónak kell hitelt érdemlő módon igazolnia (a megfelelő okiratok, dokumentumok, stb. csatolásával).

Az adatlap itt tölthető le.

 
A pályázatok elbírálása és felterjesztése

A rangsorolást a Tudományos Dékánhelyettes végzi.

Az elbírálás alapját képező szempontrendszert itt olvashatja.

A pályázatok elbírálásának határideje: 2024. július 10.

A Tudományos Dékánhelyettes által javasolt pontszámokkal kapcsolatban a pályázók egyénileg kapnak tájékoztatást: 2024. július 11.

A Tudományos Dékánhelyettes által megítélt pontszám ellen – jogsértés észlelése esetén – fellebbezés nyújtható be a Kar dékánjához. Ennek beérkezési határideje: 2024. július 12. 13.00 óra.

A jogorvoslati kérelem benyújtási határideje jogvesztő jellegű, elmulasztása esetén nincs helye igazolási kérelemnek.

A jogorvoslati kérelmeket a dékán által kijelölt Bizottság 2024. július 15-ig elbírálja, a döntésről írásban értesíti a hallgatót.

Az ösztöndíj odaítéléséről a felsőoktatásért felelős miniszter dönt.

Az ösztöndíjat elnyerő hallgatókat a dékán 2024 szeptemberében értesíti.

 

Tudományos Dékánhelyettes

Események

20.
2024. jún.
BTK
Oktatási jogok az SDG-k rendszerében
PPKE JÁK
20.
2024. jún.
BTK
ÚNKP konferencia
Sophianum 112
20.
2024. jún.
BTK
BILK könyvbemutató
Sophianum 108
22.
2024. jún.
BTK
Múzeumok éjszakája
01.
2024. júl.
BTK
A Nyelvtudományi Doktori Iskola házi doktoranduszkonferenciája
Danubianum 007
13.
2024. júl.
BTK
Training - Reading Communities, Shaping Identities – Lire ensemble - 2023-1-PT01
Sophianum 108
További események
szechenyi-img-alt