PPKE INTERDISZCIPLINÁRIS RÉGÉSZETI ÉS ARCHEOMETRIAI KUTATÓCSOPORT (2019‒2023)

Geopolitikai helyzeténél fogva Magyarország és a Kárpát-medence mindig hidat jelentett Kelet és Nyugat között. A Kárpát-medence történelmi múltját alapvetően határozta meg eurázsiai háttere és kapcsolatrendszere. Magyarország az idők folyamán aktív szerepet vállalt a kulturális ismeretek és gazdasági javak cseréjében, amelynek történeti és régészeti háttere azonban teljességében mindmáig feltáratlan. A PPKE Régészettudományi Intézetének kutatói két évtizede komoly nemzetközi elismerés által kísért kutatómunkát végeznek több, fontos keleti országban. Értékes kutatási koncessziós területeket és szerződött projekteket, valamint korábbi nemzetközi publikációkat felmutatva a Tématerületi Kiválósági Program keretében interdiszciplináris régészeti kutatócsoportot hozott létre. A kutatócsoport szoros együttműködést valósít meg valamennyi releváns hazai szakmai műhellyel és intézménnyel. A kutatás közvetlenül hasznosul a felsőoktatásban, mivel MA és PhD hallgatók bevonásával dolgozunk és ez hazai szakember-utánpótlást is jelent. A PPKE RI‒Keleti Örökségünk kutatócsoportjának eredményeit a hazai és a nemzetközi történeti és régészeti kutatás egyaránt hasznosítani tudja. Oroszországgal, Törökországgal, Szíriával, Ukrajnával, Moldáviával kapcsolatban pedig a magyar külpolitika számára teremt jobb diplomáciai lehetőségeket a tudományos együttműködések révén, amely régiós gazdasági együttműködéseket is indukál. A PPKE RI‒Keleti Örökségünk kutatócsoportjának témavezetői nemzetközileg is elismert szakértői területüknek, munkájukat külföldi szakemberekkel közösen, nemzetközi keretek között valósítják meg.

A kutatási program 5 alprojektet valósít meg

1. A hun kor a Kárpát-medencében és eurázsiai háttere
(témavezető: Kiss P. Attila)

2. A korai magyar történelem régészeti, nyelvészeti és bioarcheológiai kutatása
(kutatócsoport vezető: Türk Attila)

3. A honfoglalás kori hagyaték észak- és nyugat-európai kapcsolatrendszere
(témavezető: Langó Péter)

4. Keresztes hadjáratok és a keleti kereszténység régészeti kutatása
(témavezető: Major Balázs)

5. A mohácsi csatatér és az oszmán-magyar kapcsolatok régészeti kutatása
(témavezetők: Bertók Gábor és Papp Adrienn)

Major Balázs
projektvezető