A kutatócsoport tagjai a Klasszikus és Újlatin Nyelvek Intézetének kutató oktatói, de becsatlakoznak más tanszékek, illetve más egyetemek kutatói is annak függvényében, hogy milyen kutatási projektekbe vesznek részt az intézet oktatói, illetve milyen pályázatokat adnak be. Ebből következik, hogy adott kutató eredményei egyszerre több műhely munkáját is gazdagíthatják (pl. irodalom és művészetek).
A kutatócsoport egyik célja a tehetséggondozás, doktoranduszok bevonásával, OTDK felkészítéssel, egy romanisztikai kollégium kialakításával.

Négy kutatóműhely:
A kutatócsoport 4 fő műhelyből áll (a Verbum folyóirat rovatainak megfelelően): Artes (művészetek, filozófia stb.), Critica (irodalomtörténet, irodalomtudomány, filológia, fordítás stb.), Linguistica (nyelvtudomány, nyelvtörténet, didaktika stb.), Iuvenilia (doktoranduszok kutatásai).

Kutatások:
Az újlatin nyelvek és kultúrák oktatása és kutatása nemcsak önmagában és önmagáért fontos, hanem azért is, mert a nyelv és a hozzá tartozó kultúrák történeti és szinkrón vizsgálata, illetve ismerete olyan kulturális értékeket is közvetít, melyek hozzájárulnak a közös európai identitástudat megerősítéséhez.
A kultúraközvetítés jelensége nem szűkíthető le egy-egy tudományterületre, hiszen a kulturális identitásnak a különböző elemei ugyan különböző tudományterületek vizsgálódási köréhez tartoznak, a valóságban azonban ezen elemek összessége az, ami a kulturális identitást alakítja, meghatározza, befolyásolja, vagyis a célravezető és érvényes megközelítés mindenképpen összehasonlító szemléletű és interdiszciplináris és kultúratudományos jellegű kell, hogy legyen.


Események:

2019

2018

2017

2016

2015


2014


2013


2012


Pályázatok:

 • OTKA pályázatok:
 • KAP pályázatok:
  • KAP-1.9-18:konferencia pályázatok:
   • KAP18-51025-1.9-BTK: Romanista Doktoranduszok Konferenciája (RODOSZ)
  • KAP17-61030-1.13-BTK: Stratégiai együttműködési pályázat: Mátyus Norbert: Együttműködés építése a Velencei Szent Márk Könyvtárral
  • KAP-1.2-14/011: ACRIL (Artes, Critica, Lingusitica) Kutatócsoport: Újlatin (francia, olasz, spanyol) nyelvek, kultúrák; kommunikációs és kultúraközvetítő stratégiák
  • KAP-1.9-14/018: konferencia pályázatok:
   • Romance languages and cultures – strategies of communication and cultural transfer in Central Europe /reception, translation (Újlatin napok, 2014. november-december) - Felelősök: Ádám Anikó, Ódor Mónika
   • Nemzetközi szimpózium a hispán nyelv és irodalom jelenlétéről Közép- és Kelet-Európában (2015) - Felelősök: Rózsavári Nóra, Bakucz Dóra
   • Jornadas Iberoamericanas (a konferencia egyik napjának előadásai a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, 2015) - Felelősök: Rózsavári Nóra, Bakucz Dóra
  • Egyéni pályázatok:
   • KAP18-51006-1.2-BTK: Somogyi Judit: Rejtjelezett dokumentumok olasz levéltárakban
   • KAP16-71008-1.2-BTK: Mátyus Norbert: Babits és az Isteni színjáték
   • KAP15-064-1.2-BTK: Mátyus Norbert: Babits Mihály Isteni színjáték-fordításának kritikai kiadása
   • KAP-1.2-14/010: Ádám Anikó: Katedrális a szakrális, esztétikai és publikus tér határán
   • KAP-1.2-14/012: Bakucz Dóra: Bibliai történetek és klasszikus mítoszok a kortárs európai és latin-amerikai irodalomban: változatok, (de)formációk, újraírások - összehasonlító elemzések (monográfia írása és publikálása)
   • KAP-1.2-14/013: Bors Edit: Az irodalmi nyelv: francia-magyar kontrasztív szövegstilisztikai tanulmányok
   • KAP-1.2-14/014: Susana Cerda: A városi életérzés ábrázolásmódjai a kortásrs latin amerikai krónikában
   • KAP-1.8-14/018: Lukácsi Margit: Kép, képzelet, fantasztikum: a fantázia mesterei a XIX-XX. századi olasz irodalomban
   • KAP-1.2-14/019: Majorossy Imre Gábor: Keserédes találkák: határokon átnyúló szerelmek a keresztes hadjáratok árnyékában
   • KAP-1.2-14/018: Mátyus Norbert: Babits Mihály Dante-monográfiája és Isteni színjáték-fordítása
 • Ösztöndíjak:
  • Bolyai öszösztöndíj: Mátyus Norbert: Babits Mihály műfordításai és az Isteni színjáték kritikai kiadása (2017-2020)

Publikációk:


Nemzetközi együttműködések:

 • CEEPUS – FISH: Újlatin (francia, olasz, spanyol) nyelvek, kultúrák; kommunikációs és kultúraközvetítő stratégiák Közép-Európában
 • Red Regional de Hispanistas de Europa Central (CEEPUS hálózat) (Bakucz Dóra)
 • François Soulages: RETINA (Recherches Esthétiques et Théoriques sur les Images Nouvelles et Anciennes) csoport (Paris 8) ‒ tervezett nemzetközi OTKA partner (Ádám Anikó)
 • Marie Vrinat-Nikolov: INALCO ‒ Párizs (Fordítástörténet) (Ádám Anikó)
 • LIS (Littérature et savoir) ‒ Párizs (UPEC) (Ádám Anikó)
 • LEA csoport ‒ európai francia tanszékek csoportja (Ádám Anikó)
 • Giuseppe Frasso, Michele Colombo, Edoardo Barbieri (Milánói Katolikus Egyetem) (Domokos György)
 • Accademia Ambrosiana (Milánó) (Domokos György)
 • Rózsahegyi Katolikus Egyetem, Olasz Tanszék (Domokos György)
 • közös kutatás a barcelonai UIC egyetemmel "európai kulturális kontextusok" témakörben (Bakucz Dóra)

Kutatóműhelyek:

ARTES műhely:

művészetek (irodalom és művészetek, művészetek kapcsolata, művészettörténet, filozófia, esztétika, történelem stb.)

Martonyi Éva:
Tudományterület: Francia irodalom a 19-20. században, frankofón irodalmak (belgiumi, kanadai, észak- és fekete afrikai), modern irodalomelméletek, magyar-francia irodalmi és kulturális kapcsolatok, irodalom- és kultúra tudományok.
Módszer: összehasonlító irodalomtudomány, kultúratudomány
Publikációk →

Ádám Anikó:
Tudományterület: kultúratudomány, összehasonlító irodalom, irodalomtörténet, fordítástörténet és elmélet, művészettörténet, antropológia; irodalom és művészetek kapcsolata, irodalom és fotográfia, irodalom és építészet, a tér és a szöveg összefüggései, kanadisztika
Módszer: összehasonlító elemzések, interdiszciplináris megközelítés
Publikációk →

Lukácsi Margit:
Tudományterület: interdiszciplináris: irodalom és képzőművészet: A vizualitás szerepe az irodalmi alkotásban. Képi gondolkodás, képi narráció mint metafora az irodalmi szövegben (Italo Calvino és Antonio Tabucchi életműve). Párhuzamos - írói és festőművészi - életművek: Giorgio De Chirico, Alberto Savinio. A fotográfia mint narrációs technika irodalmi szövegekben.
Módszer: komparatisztika, esztétika, művészettörténet
Publikációk →

CRITICA műhely:

irodalom (filológia, irodalomtörténet és elmélet, műfajtörténet és elmélet, színház, fordítás stb.)

Domokos György:
Tudományterületek: Olasz filológia - történettudomány - nyelvtörténet
Az olaszországi magyar és a magyarországi olasz források feltérképezése.
Módszer: Közös adatbázis létrehozása a MTA és a MNL, valamit olasz levéltárak bevonásával
Publikációk →

Armando Nuzzo:
Tudományterületek: Középkor, Humanizmus és Reneszánsz (irodalom, történelem, kultúra). A levelezés, mint kommunikáció és irodalmi műfaj az ókortól napjainkig. Ez a téma a multidiszciplinaritásnak is megfelel, mivel a levél mint eszköz és műfaj különböző tudományos területeket átölel: történelem, kommunikáció, politika tudomány (állami diplomácia), nyelvészet, magyar és minden ókori és modern nyelv, irodalom vagy kultúra, pszichológia, pedagógia, nemzetközi kapcsolatok.
Módszer: filológiai (tudományos és végig ellenőrizhető módszer); összehasonlító; kisérleti: a mai kommunikáció, szabványok, propoganda
Publikációk →

Mátyus Norbert:
Kutatási területek: irodalomtudomány, textológia, forráskutatás
15-16. századi olasz diplomácia levelezés és magyar vonatkozásai; 20. századi magyar fordítások textológiája
Módszer: textológia, forráskutatás
Publikációk →

Bakucz Dóra:

Tudományterület: kortárs spanyol, katalán és latin-amerikai irodalom, összehasonlító irodalomtudomány, műfordítás. Témák: a latin-amerikai egyperces műfaja, kortárs katalán dráma, palimpszesztikus irodalom (mítoszok, legendák, mesék, kanonizált történetek újraírása különböző műfajokban és kultúrákban), drámafordítás, irodalom a nyelvtanításban.
Módszer: narratológia, mítoszkritika, összehasonlító elemzés, stb.
Publikációk →

Susana Cerda:
Tudományterület: XX-XXI. századi latin-amerikai irodalom. Témák: útirajzok, krónikák, azon belül is a különböző helyek különböző reprezentációi és a hovatartozás motívumának megjelenése, valamint foglalkozik gyerekirodalommal, ezen belül a különböző érzelmek, főleg a szégyenérzet megjelenési formái.
Módszer: interdiszciplináris módszerek, pszichológiai, kulturális földrajzi, és irodalomtudományi módszerek
Publikációk →

Tóth Ágnes (doktorjelölt):
Tudományterület: Francia nyelvű belga irodalom, költészet, irodalom és művészetek kapcsolata.
Módszer: összehasonlító irodalomtudomány, interdiszciplináris megközelítés
Publikációk →

LINGUISTICA műhely:

nyelvészet (kontrasztív- szövegnyelvészet, lexikológia, lexikográfia, szintaxis, pszicholingvisztika, szociolingvisztika, irodalom és nyelvészet, didaktika)

Bors Edit:
Tudományterület: szövegnyelvészet, stilisztika. Témák: irodalmi nyelv, önéletrajzi műfajok.
Módszer: szöveg-és beszédanalízis, stilisztikai elemzés, interdiszciplináris megközelítés
Publikációk →

Horváth Márton Gergely:
Tudományterület:
 általános és elméleti nyelvészet, szintaxis.
Jelenlegi kutatás: spontán beszélt francia szintaxisa (klitikus névmások, topikalizáció, fokalizáció).
Módszer: hanganyagon alapuló, párbeszédes korpusz vizsgálata (a topikalizáció stratégiái).
Publikációk →

Somogyi Judit:
Kutatási területek: nyelvtörténet (elsősorban XV-XVI. századi prózai szövegek); alkalmazott nyelvészet: kontrasztív nyelvészet (olasz-magyar viszonylatban); lexikográfia, szótártörténet; olasz-magyar nyelvi kapcsolatok; fordítás és pragmatika
Módszer: filológiai megközelítés; összehasonlító elemzés; interdiszciplináris vizsgálat.
Publikációk →

Rózsavári Nóra:
Tudományterületek: nyelvtudomány, nyelvtörténet, dialektológia (félszigeti és amerikai spanyol)
Kutatási témák: spanyol eredetű szavak a magyar nyelvben, spanyol identitás a sajtó nyelvben, múltidők használata a spanyol nyelvben, nyelvek érintkezése
Módszer: összehasonlító nyelvészet és kultúrtörténet, szociolingvisztika
Publikációk →